IUVENTA / Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Filtrujte školenia podľa programu alebo časového obdobia:

Označte program alebo zrušte označenie programu kliknutím na jeho ikonku.


február

APPETISER – An introduction on how to use the “Erasmus+ Youth in Action” Programme for international youth work


14. 2. - 18. 2. 2017, Nemecko
Školenie Appetiser sa usiluje o poskytnutie pozitívneho prvého dojmu o medzinárodnej práci s mládežou a motivovanie účastníkov, aby využili program Erasmus+: Mládež v akcii.

BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


15. 2. - 19. 2. 2017, Grécko
Cieľom školenia BiTriMulti je ponúknuť aktívnym pracovníkom z oblasti mládeže medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť, ktorá im umožní rozvinúť svoje kompetencie pri vytváraní kvalitných projektov v oblasti mládežníckych výmen.

SOHO - European Training Course for EVS Support People


22. 2. - 26. 2. 2017, Manchester , Veľká Británia
Školenie SOHO si kladie za úmysel zvýšiť kvalitu projektov EDS prostredníctvom rozvoja základných kompetencií pracovníkov s mládežou. Školenie chce tiež poskytnúť aktuálne informácie pre účastníkov o príležitostiach programu Erasmus+: Mládež v akcii. Kurz je určený pre tých, ktorí sú priamo zapojení do systému projektov EDS, napríklad mentori, či už hostiteľských, vysielajúcich alebo koordinujúcich organizácií.

iLOOP 2 - including Learning Outcomes in Our Projects


28. 2. - 5. 3. 2017, Molina, Malaga, Španielsko
iLOOP 2 je druhé pokračovanie školenia pre pracovníkov s mládežou, ktorého hlavnou myšlienkou je dosiahnuť vzdelávanie počas celého projektového cyklu. To zahrňuje prípravu projektu, proces podania žiadosti, vývoj projektu a jeho vyhodnotenie. Vzdelávania je kľúčovou podstatou projektov a je nutné doň zapojiť všetkých účastníkov.

marec

TYE - Tools for Youth Exchanges


6. 3. - 12. 3. 2017, Mládežnícke centrum Marttinen, Virrat, Fínsko
Školenia TYE pomôže účastníkom preskúmať nástroje, ktoré súvisia s mládežníckymi výmenami. Medzi tieto nástroje patria skupinové stretnutia, interkultúrne vzdelávanie, zapojenie mladých ľudí do rôznych aktivít. Školenie je určené pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov. Školenie je zamerané na preskúmanie daných nástrojov a ich prispôsobenie na konkrétne mládežnícke výmeny.

Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“


8. 3. - 12. 3. 2017, Slovenská republika (miesto bude upresnené)
Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

Akreditačné školenie Európskej dobrovoľníckej služby


20. 3. - 24. 3. 2017, Česká republika
Európska dobrovoľnícka služba (EDS) patrí k jedným zo zaujímavých medzinárodných projektov určených pre mladých ľudí. Je to príležitosť pre ľudí od 17 do 30 rokov získať nové skúsenosti, vedomosti, postoje a zručnosti, spoznať novú kultúru a jazyk. Na tomto školení, ktoré je určené organizáciám a pracovníkom, ktorí majú záujem o prijímanie alebo vysielanie EDS dobrovoľníkov, budeme hovoriť o tom, ako sa pripraviť na ich hosťovanie, ako ich kvalitne pripraviť pred vycestovaním do zahraničia. Účastníci spoznajú ciele a filozofiu programu ERASMUS+. Školenie vytvára priestor aj na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami Európskej dobrovoľníckej služby. Školenie je zamerané na podporu kvality projektov EDS a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi.

Learning programme “Youthful Europe” - EECA edition


27. 3. - 1. 4. 2017, Tbilisi, Gruzínsko
Školenia Learning programme “Youthful Europe” - EECA edition poskytuje pracovníkom s mládežou možnosť kriticky preskúmať rôzne prístupy k Európe, prostredníctvom svojej identity, hodnôt a aktívnej účasti. Cieľom je podporiť myšlienku Európy ako príležitosti. Toto školenie je výsledkom iniciatívy niekoľkých európskych národných agentúr a regionálnych centier SALTO. Reagujú na potrebu riešiť prácu s mládežou v celoeurópskom rozmere a ich cieľom je zlepšiť postavenie mladých ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na budúcnosti Európy.

europe@DJHT - Creating a social and fair Europe for all young people


27. 3. - 30. 3. 2017, Düsseldorf, Nemecko
Konferencia europe@DJHT patrí medzi najväčšie udalosti v oblasti práce s deťmi a mládežou svojho druhu, ktorá ponúka bohatý štvordňový program v Düsseldorfe. Ročne ju navštívi okolo 30 000 návštevníkov. Počas tejto akcie máte možnosť stretnúť odborníkov z celej Európy a získať rôzne pohľady na rôzne oblasti starostlivosti o deti a mládež. Skratka DJHT znamená každoročne organizovaný Nemecký kongres sociálnej starostlivosti o deti a mládež.

apríl

International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion “Key to inclusion”


19. 4. - 22. 4. 2017, Slovinsko
Seminár je zameraný na začlenenie mladých ľudí do spoločnosti. Zástupcovia rôznych sektorov sa zídu a podelia sa o svoje postupy, vymenia si skúsenosti a môžu sa učiť jeden od druhého. Hlavnou myšlienkou seminára je podpora medzinárodnej a medzirezortnej spolupráce s cieľom lepšieho začlenenia mladých ľudí do spoločnosti. Seminár kladie dôraz na potrebu medzinárodných prístupov a budovanie otvorenejšej a súdržnejšej spoločnosti.

COMETS – Integrating a political dimension into the trainers’ work


26. 4. - 2. 5. 2017, Drážďany, Nemecko
Školenia pre školiteľov COMETS je zamerané na prepojenie politického rozmeru s ich prácou, ktorý vychádza z modelu ETS (European Training Strategy). Tento model hovorí o kvalifikácii, ktorú by mali spĺňať školitelia pracujúci na medzinárodnej úrovni. Školenia vznikli s úmyslom podpory kvalifikácie školiteľov, a preto je každý kurz zameraný na jednu z konkrétnych kompetencií, ktoré má ovládať kvalifikovaný školiteľ podľa modelu ETS. Patrí medzi ne prepojenie mládežníckej politiky so vzdelávacím programom. Prepojenie politických hodnôt s nápadmi v kontexte práce školiteľa. Podpora mladých v rozvoji politického myslenia. Aplikovať pravidlá demokratickej spoločnosti do praxe.

The Power of Non Formal Education


27. 4. - 2. 5. 2017, Varna, Bulharsko
Školenie The Power of Non Formal Education je zamerané na zlepšenie vplyvu neformálneho vzdelávania a zlepšenie princípov a metód pri vytváraní príležitostí pre posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti. Školenie chce experimentovať s novými metódami neformálneho vzdelávania, pre pochopenie jeho dôležitosti a užitočnosti.

máj

The Impact of Youth Work Training


8. 5. - 12. 5. 2017, Tampere, Fínsko
Školenia The Impact of Youth Work Training je zamerané na pochopenie prečo je dôležité skúmať vplyvy práce s mládežou v projektoch Erasmus+. Vplyv práce s mládežou V EÚ zohráva stále dôležitejšiu úlohu. Školenie chce definovať o aký vplyv ide a popisuje dôvody prečo je tento dopad dôležitý. Školenie chce vyvolať diskusiu o účinnosti práce s mládežou a jej kvalite.

My Favourite Mistake


8. 5. - 14. 5. 2017, Ponta Delgada (Azory), Portugalsko
Školenie My Favourite Mistake je zamerané na pozitívny prístup k vzdelávaniu. Školenie chce účastníkom ukázať ako môžu pristupovať k chybám a omylom, ktoré robia a tiež chce mladých ľudí podporiť v tom, aby chyby brali pozitívne a poučili sa z nich. Školenie využije rôzne metódy a techniky, vďaka ktorým budú účastníci zámerne robiť chyby. Tieto situácie budú následne skúmať a diskutovať o nich.

English language training course for youth workers


12. 5. - 16. 5. 2017, Slovensko
Školenie je určené pre pracovníkov s mládežou, ktorí si chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v angličtine, rovnako ako IT zručnosti potrebné pre realizáciu medzinárodných projektov najmä v rámci programu Erasmus +:projekt Mládež v akcii

iNFLuence+ To make an influence supporting life skills with non-formal learning training course


13. 5. - 18. 5. 2017, Turecko
Základnou myšlienkou školenia iNFLuence+ je práca na sebe samom, ktorá neskôr dokáže pozitívne ovplyvňovať mladých ľudí, s ktorými pracovníci prídu do kontaktu. Na tomto školení budú mať účastníci príležitosť zlepšovať svoje schopnosti, vďaka porovnávaniu skúseností ostatných účastníkov a intenzívnej diskusii o problematike. Pracovníci s mládežou sa naučia ako priniesť dynamickú zmenu do života mladých ľudí.

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in ActionThe Power of Non Formal Education


15. 5. - 21. 5. 2017, Rumunsko
Školenie TICTAC je určené pre profesionálnych ale aj dobrovoľných pracovníkov s mládežou, ktorí majú záujem využiť medzinárodnú spoluprácu s cieľom zlepšovať ich rozvojové stratégie a kvalitu programov Erasmus+: Mládež v akcii. TICTAC školenie sa snaží podporiť účastníkov v navrhovaní kvalitných projektov a tiež chce rozvíjať kompetencie pre ich realizáciu.

REFUGEES+


15. 5. - 20. 5. 2017, Brusel, Belgicko
Školenie Refugees + je zamerané na rozvoj schopností a zručností pracovníkov s mládežou v oblasti zvyšovania povedomia o problematike migrácie medzi mladými ľuďmi s cieľom, podporiť začleňovanie migrantov do spoločnosti. Školenie je postavené na metóde neformálneho vzdelávania. Školenie chce diskutovať o problémoch a výzvach začleňovania migrantov do spoločnosti a preskúmať úlohu pracovníka s mládežou v tomto procese.

APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work


16. 5. - 20. 5. 2017, Česká republika
Školenie APPETISER je zamerané na vytvorenie prvej silnej pozitívnej skúsenosti s medzinárodnou prácou s mládežou a tiež motivovať účastníkov, aby využívali možnosti programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie chce vysvetliť aký je dôležitý význam práce s mladými ľuďmi na medzinárodnej úrovni. Školenie ponechá stranou všetky znalosti a vysvetlenia a chce dať priestor všetkým účastníkom, aby preskúmali medzinárodnú spoluprácu sami.

Erasmus+ for Refugees and Migrants


21. 5. - 26. 5. 2017, Izmir, Turecko
Školenie Erasmus+ For Refugees and Migrants je zamerané na informovanie mládežníckych organizácií a ich pracovníkov o využívaní programu Erasmus+ ako nástroja, ktorý podporuje utečencov a migrantov. Okrem toho chce školenie vytvoriť základy celoeurópskej siete organizácií, ktoré budú pomáhať migrantom a utečencom prostredníctvom programu Erasmus+.

UNIVERSITY STUDY VISIT: YOUTH AND COMMUNITY WORK IN SCOTLAND


21. 5. - 27. 5. 2017, Glasgow (a ďalšie miesta Škótska), Spojené kráľovstvo
Projekt University Study Visit nadväzuje na úspešný ročník 2015 a chce sa zamerať na podporu medzinárodnej spolupráce a interkultúrneho učenia v rámci vysokého školstva a tiež iných inštitúcií, ktoré ponúkajú pracovné programy pre mládež. Prostredníctvom prepojenia mládeže s programom Erasmus+: Mládež v akcii sa chce projekt zamerať na neformálne vzdelávanie a tiež na väčšiu profesionalitu pracovníkov s mládežou.

EuroPeers


24. 5. 2017 8:00 - 28. 5. 2017 16:00, Viedeň, Rakúsko
Školenie EuroPeers je zamerané na účastníkov projektov programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie chce ukázať pozitívne príklady účastníkov projektu a chce inšpirovať ostatných mladých ľudí zapojiť sa do európskych programov mobility. Počas medzinárodného školenia sa účastníci môžu dozvedieť viac o európskych príležitostiach.

Passion for learning - Training Course on how to support young people better in their learning process


25. 5. - 31. 5. 2017, Litva
Školenie Passion for learning je zamerané na preskúmanie a zvýšenie motivácie každodennej práce s mládežou. Účastníci budú mať možnosť získať spätnú väzbu k ich práci prostredníctvom zadaných úloh, ktoré budú riešiť počas školenia. Na konkrétnych praktických príkladoch sa budú skúmať jednotlivé koncepcie práce s mládežou.

Beyond and Above


29. 5. - 1. 6. 2017, Malta
2-dňová konferencia Beyond and Above je zameraná na vzdelávanie v oblasti práce s mládežou. Práca s mládežou je uznávaný nástroj medzisektorovej spolupráce pre podporu mladých ľudí pri prechode do dospelosti a hľadaní práce. Konferencia skúma akým spôsobom pracovníci s mládežou využívajú inovatívne postupy a prístupy na zapojenie mladých ľudí do spoločnosti, najmä tých, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku alebo patria do skupiny NEET.

jún

From Passive to Active: New Approaches to Youth Participation!


4. 6. - 10. 6. 2017, Vildrike, Estónsko
Školenie From Passive to Active je zamerané na vzdelávanie pracovníkov s mládežou v oblasti vytvárania nových spôsobov aktívnej účasti mládeže v občianskej spoločnosti. Účastníci majú príležitosť dozvedieť sa aké sú osvedčené postupy a tiež rozvíjať nové metódy na podporu mládeže.

Facilitate inclusion!


5. 6. - 9. 6. 2017, Bukurešť, Rumunsko
Školenie Facilitate inclusion! je zamerané na inklúziu a zlepšenie kompetencií pracovníkov s mládežou. Projektové aktivity častokrát zahŕňajú prácu so znevýhodnenými skupinami, čo vyžaduje špecifické skúsenosti a prípravu, ktorú poskytne toto školenie. Školenie je teda zamerané na rozvoj skúseností a kompetencií účastníkov hlavne na medzinárodnej úrovni.

Cherry on the Cake - Encouraging active citizenship through Youth exchange


19. 6. - 23. 6. 2017, Bled, Slovinsko
Školenie Cherry on the Cake je zamerané na preskúmanie úlohy mládežníckych výmen v kontexte dlhodobej práce s mladými ľuďmi. V poradí 4. školenie s touto tematikou sa zameria konkrétne na to ako vplývajú mládežnícke výmeny na aktívne európske občianstvo mladých ľudí.

Re-engaging People with Educational Barriers in Non-Formal and Formal Learning


19. 6. - 22. 6. 2017, Leeds, Veľká Británia
Konferencia Re-engaging je zameraná na zdieľanie a rozvoj osvedčených postupov, prístupov a metód pre zapojenie vylúčených skupín v procese vzdelávania. Konferencia chce tiež lepšie prepojiť formálne vzdelávanie s neformálnym. Konferencia je kombináciou niekoľkých aktivít, ktorých cieľom je prepojenie a rozvoj formálneho a neformálneho vzdelávania.

Get Transnational!


19. 6. - 25. 6. 2017, Cercedilla, Madrid, Španielsko
Školenie Get Transnational! je zamerané na ďalšiu podporu európskych projektov a tiež podporu podnikateľského ducha a kreativity mladých ľudí. Táto podpora by mala byť realizovaná prostredníctvom nadnárodných iniciatív mládeže. Metodika školenia je založená na princípoch neformálneho vzdelávania.

Seminar "Under the same roof - How to work cross-sectorally on inclusion"


25. 6. - 28. 10. 2017, Bukurešť, Rumunsko
Táto konferencia je zameraná na medzi-sektorovú spoluprácu v oblasti inklúzie, s dôrazom na problémy, ktorým čelia mladí Rómovia. Konferencia chce preskúmať spoluprácu medzi prácou s mládežou a ostatnými sektormi, ako sú napríklad : formálne vzdelávanie, zdravotníctvo, zložky štátnej bezpečnosti a súkromný alebo štátny sektor. 2,5 dňová konferencia chce podporiť trvalo udržateľnú medzi-sektorovú spoluprácu pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a umožniť im aktívne sa integrovať do spoločnosti.

september

Sports for Peacebuilding and Inclusion of minorities


17. 9. - 23. 9. 2017, Pamplona (Navarra), Španielsko
Školenie jezamerané na rozmanitosť, začleňovanie a medzi-kultúrne vzdelávanie prostredníctvom využitia športu ako nástroja pre dosiahnutie inklúzie v spoločnosti a vzniku pokojnejšieho prostredia pre budúce generácie. Napriek tomu, že svet čelí vojnám a násiliu je šport prostriedkom pre stretávanie sa ľudí a ich spoločným jazykom. Toto školenie sa zaoberá motiváciou, osobným rozvojom, posilnením postavenia mládeže a všetkého, čo sa týka športu.

The Incubator - LESS work for MORE impact


26. 9. - 29. 9. 2017, Dánsko
ŠkolenieIncubator je zamerané napodporu rôznych zainteresovaných skupín v oblasti mládeže s cieľom identifikovať, pochopiť a navrhnúť, ktoré konkrétne kroky sú najlepšími nástrojmi na dosiahnutie požadovanej lokálnej sociálnej zmeny alebo transformácie.

Česko-slovenské školenie "Inkubátor nápadů"


27. 9. 2017 17:00 - 1. 10. 2017 13:00, Olomouc, Česko
Máte nápad, ale neviete, ako ho zrealizovať ? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých ľudí, ale neviete, ako nato ? Chcete si vyskúšať prácu v rámci medzinárodnej skupiny a uskutočniť tak napríklad výmenu mládeže ? „Inkubátor nápadů“ je „ochutnávkou“ možností programu Erasmus+ pre mladých ľudí, ktorí by chceli zrealizovať svoj vlastný projekt. Školenie sa bude zameriavať na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

október

FITA 4 - From Idea To Action


2. 10. - 8. 10. 2017, Cercedilla (Madrid), Španielsko
Školenie jezamerané na posilnenie postavenia zúčastnených pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov. Rozvíjať ich kompetencie v rôznych oblastiach, najmä v oblasti sociálneho podnikania. Školenie chce naučiť účastníkov ako implementovať nápad do reálnej praxe pomocou rôznych nástrojov marketingu a financovania.

Step into Strategic Partnerships


9. 10. - 15. 10. 2017, Berlín, Nemecko
Školenie jezamerané na podporu prvých krokov potencionálnych žiadateľov o stredné a väčšie partnerstvá, ktoré sa sústredia na inovácie v oblasti práce s mládežou. Step into Strategic Partnerships chce ukázať možnosti programu Erasmus+: Mládež v akcii v oblasti medzinárodných projektov strategického partnerstva. Toto školenie chce tiež zvýšiť kompetencie účastníkov v rozvoji kvality projektov strategického partnerstva.

All 4 Inclusion (fáza 1.)


9. 10. - 13. 10. 2017, Slovensko
Školenie sa zameriava na propagáciu Programu Erasmus+ s cieľom podporiť účasť znevýhodnených účastníkov na projektoch EDS, povzbudiť a posilniť pracovníkov s mládežou a sociálnych pracovníkov, aby začali inkluzívne projekty EDS. Naším cieľom je urobiť program Erasmus + inkluzívnejším a prístupnejším pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action


22. 10. - 28. 10. 2017, Bulharsko
Školenie TIC TAC je zamerané na rozvoj zručností účastníkov pri vytváraní projektov prostredníctvom programu Erasmus+ : Mládež v akcii, ako podporného nástroja. Školenie je určené pre profesionálnych ale aj dobrovoľných pracovníkov s mládežou s využitím medzinárodnej spolupráce, ktorá pomôže rozvíjať jednotlivé lokálne stratégie účastníkov.

november

TOOL FAIR XII - Waves of Innovation


6. 11. - 10. 11. 2017, Varna (Golden Sands Resort), Bulharsko
Konferencia je zameraná nazlepšenie kritického myslenia účastníkov, aby mohli inovatívne pristupovať k práci s mládežou. Je to príležitosť pre účastníkov formovať svoje vzdelanie atiež zdieľať skúsenosti s kolegami v medzinárodnom kontexte. Súčasťou konferencie sú aj rôzne workshopy. Konferencia chce podporiť kvalitu práce s mládežou a tiež budovať kapacity v oblasti práce s mládežou.

Raise your voice for tomorrow’s Europe


13. 11. - 16. 11. 2017, Ľubľana, Slovinsko
Konferencia jezameraná napodporu mládeže v oblasti vzdelávania k demokratickému občianstvu na európskej úrovni. Konferencia zoskupí rôznych odborníkov vtejto oblasti (pracovníkov s mládežou, tvorcov mládežníckej politiky, učiteľov a iné zainteresované skupiny) z krajín zapojených do programu Erasmus+ a tiež partnerských krajín západného Balkánu. Všetci spolu preskúmame postupy konkrétnych krajín a vytvoríme inšpiratívneprostredie.

Young people and extremism: Building resilience through youth empowerment


20. 11. - 25. 11. 2017, Birmingham a Belfast, Veľká Británia
Študijná návšteva je zameraná na dôležitosť práce s mládežou v spoločnosti a tiež dôležitosť neformálneho vzdelávania mladých ľudí s cieľom naučiť ich odolnosti voči extrémizmu a radikalizácii. Táto udalosť nadväzuje na dve školenia zorganizované v roku 2016 (zamerané na prevenciu proti extrémizmu mládeže).

Strategic Partnerships Plus - Innovation in education


21. 11. - 25. 11. 2017, Bukurešť, Rumunsko
Školenie je zamerané na vytvorenie kvalitných medzi-sektorových strategických partnerstiev v rámci KA2. Tematické zameranie pre tento rok sú inovácie vo vzdelávaní. Program Erasmus+ ponúka príležitosť aj príslušné nástroje pre vytvorenie inovácií a zmien vo vzdelávacom procese.

Graphic Harvesting Trainer Skills Workshop


21. 11. - 24. 11. 2017, Dublin, Írsko
Školenie je zamerané na rozširovanie nástrojov pre školiteľov pomocou rôznych metód na rozširovanie ich praxe. Tento workshop je organizovaný dvakrát ročne ako súčasť dlhodobej strategickej spolupráce medzi národnými agentúrami a SALTO. Cieľovou skupinou sú pokročilejší školitelia, ktorí skúmajú určitú oblasť školiteľskej práce.

Destination Youth Participation


21. 11. - 27. 11. 2017, Atény, Grécko
Školenie je zamerané na praktické vybavenie účastníkov takými nástrojmi a kompetenciami, ktoré im v budúcnosti pomôžu zapájať mladých ľudí do spoločnosti. Školenie je určené aj pre skúsených odborníkov v oblasti práce s mládežou, ale tiež aj pre tých, ktorí majú záujem prvýkrát sa zapojiť do projektov zameraných na mládež. Školenie pozostáva z konkrétnych simulácií a workshopov, ktoré majú za účel rozvíjať jednotlivé kompetencie účastníkov.

február

Democracy Reloaded Study Visit


25. 2. - 2. 3. 2018, Lisabon, Portugalsko
Študijná návštevajezameraná na existujúce možnosti účasti mládeže na rozhodovacom procese na lokálnej úrovni s cieľom zlepšiť ich kvalitu a efektivitu. Táto udalosť taktiež prispeje k rozvoju potrebných kompetencií účastníkov, ako napríklad efektívne plánovanie, realizácia a udržanie lokálnych štruktúr.
Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
„Roming“ – rozvoj rómskej mládeže prostredníctvom programu Mládež v akcii 11. 5. 2012.

V prípade otázok nás kontaktujte na lucia.kiralycsajka@iuventa.sk, alena.tomanova@iuventa.sk

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030