IUVENTA / Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Filtrujte školenia podľa programu alebo časového obdobia:

Označte program alebo zrušte označenie programu kliknutím na jeho ikonku.


január

"Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level"


25. 1. - 27. 1. 2018, Country salón Belá, Slovensko
Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou. Národné agentúry programu mládeže Erasmus + a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019. Absolventi získajú: základné vedomosti ometódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii smládežou, základy zoblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve, základné informácie olegislatíve, strategických dokumentoch o mládeži ao finančných nástrojoch pre prácu smládežou na miestnej, regionálnej, národnej aeurópskej úrovni, informácie odobrých príkladoch zpraxe miestnych samospráv voblasti práce s mládežou spätnú väzbu na svoje doterajšie aktivity vpráci smládežou . Témy prvej adruhej fázy školenia: 1. legislatíva omládeži, 2. mládežnícke politiky, 3. strategické plánovanie, 4. participácia mladých ľudí na rozhodnutiach v samospráve, 5. komunikácia smládežou, 6. zisťovanie potrieb mladých ľudí, 7. práca so znevýhodnenými skupinami mládeže, 8. finančné nástroje na podporu práce smládežou, možnosti získania externých zdrojov 9. orientácia vprojektovom manažmente vpráci smládežou BONUSY, ktoré môžu účastníci získať: ako zapojiť znevýhodnené skupiny mládeže ako zaktivizovať mladých príklady dobrej praxe informácie osociálnom podnikaní nové trendy vpráci smládežou zážitok zteambuildingu Postup: Miestna samospráva prihlási na bezplatné vzdelávanie svoj tím 3 až 5 osôb, ktorý bude medzisektorový. Kritériá na zloženie tímu: 1. povinné – minimálne jeden zástupca zkaždej ztýchto pozícií, teda spolu minimálne dvaja (a+b): a. osoba srozhodovacou právomocou voblasti práce smládežou (volený predstaviteľ alebo zamestnanec miestnej samosprávy) alebo pracovník smládežou, ktorý pôsobí vmiestnej samospráve b. mladý človek do 30 rokov, ktorý aktivizuje ďalších mladých ľudí vobci/meste, ideálne zrady mládeže, mládežníckeho parlamentu, žiackej rady atď., ale aj inej neformálnej skupiny 2. dobrovoľné: a. pracovníci smládežou zinštitúcií vobci/meste – centrá voľného času, školy, komunitné centrá, občianske združenia, neziskové organizácie atď., b. zástupca firemného sektora – napr. predstaviteľ živnostenského spoločenstva, rady riaditeľov, personálny manažér firmy, živnostník, so záujmom opodporu mládeže (pracovné skúsenosti, stáže, sponzoring práce smládežou atď.) Vprípade tímu 3 osôb je potrebné uviesť ďalšieho náhradníka, ak sa jeden nebude môcť zúčastniť prvej alebo druhej fázy školenia. Minimálny počet prítomných osôb na školenie za lokálny tím je 3, maximálny 5. Vprípade záujmu prevyšujúceho kapacity školenia si organizátor vyhradzuje právo výberu zprihlásených lokálnych tímov.

marec

Conference: "On track - Different youth work approaches for different NEET situations"


6. 3. - 10. 3. 2018, Istanbul, Turecko
Konferencia On track sa zaoberá otázkami, ktoré sa týkajú mladých ľudí v NEET (Not in Education, Employmentor Training) situácii. Konferencia bude prezentovať osvedčené postupy s dôrazom na spoluprácu medzi mládežou a ostatnými sektormi, ktoré na mládež majú vplyv.

Česko-slovenské školenie "Inkubátor nápadov"


26. 3. - 29. 3. 2018, Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice, Slovensko
Máte nápad, ale neviete, ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+ a športu pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Školenie je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1). Školenie bude realizované vhoteli Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach, Slovensko

apríl

Česko-slovenské akreditačné školenie


5. 4. - 8. 4. 2018, Praha, Česká republika

Youth work against violent radicalization: The role of democratic competences – part 1


9. 4. - 12. 4. 2018, Utøya, Nórsko
Školenie je zamerané na demokratické kompetencie, ktoré možno použiť pri práci s mládežou s účelom zabrániť radikalizácii a násiliu. Predchádzanie radikalizácii je jednou z priorít programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie bude stavať na modeli demokratických kompetencií, ktorý vyvinula Rada Európy. Výsledkom školenia by malo byť pochopenie demokratických kompetencií zo strany účastníkov. Taktiež by mali účastníci po skončení školenia vedieť využiť konkrétne naučené nástroje v ich každodennej práci.

TYE - Tools for Youth Exchanges


9. 4. - 15. 4. 2018, Malaga, Španielsko
Školenie TYE stavia svoj program na skúsenostiach účastníkov a ponúka množstvo workshopov, prednášok a iných aktivít, ktoré sú zamerané na zlepšenie metód mládežníckych výmen. Školenie je určené pre dobrovoľných aj profesionálnych pracovníkov s mládežou, ktorí majú skúsenosti s programom Erasmus+: Mládež v akcii.

Projekt je zmena II


13. 4. - 15. 4. 2018, Košický kraj

Projekt je zmena II


13. 4. - 15. 4. 2018, Nitriansky kraj

Projekt je zmena II


13. 4. - 15. 4. 2018, Prešovský kraj

ATOQ NL- Advanced Training on Quality in the Romania


16. 4. - 21. 4. 2018, Bukurešť, Rumunsko
Školenie ATOQ RO je zamerané na zvýšenie kvality mládežníckych výmen na základe predošlých skúseností v programe Erasmus+:Mládež v akcii. Skupina školiacich sa pracovníkov s mládežou sa bude zameriavať na kvalitatívne aspekty a riadiace schopnosti daného týmu.

Projekt je zmena II


19. 4. - 21. 4. 2018, Žilinský kraj

Recognise it! Youth Work Locally!


20. 4. - 26. 4. 2018, Berlín, Nemecko
Tretie školenie Recognise it! je zamerané na podporu uznania práce s mládežou na lokálnej úrovni. Toto školenie je súčasťou dlhodobej stratégie, ktorá trvá od roku 2016 a participuje na nej niekoľko národných agentúr a medzinárodných organizácií. Na školení sa stretnú zástupcovia organizácií, ktoré sú aktívne v práci s mládežou na lokálnej úrovni. Zastúpené budú rôzne európske krajiny a tiež krajiny Stredomoria.

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


24. 4. - 28. 4. 2018, Nemecko
Školenie BiTriMulti (BTM) chce ponúknuť vzdelávaciu skúsenosť na medzinárodnej úrovni pre odborníkov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

máj

Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou


11. 5. - 13. 5. 2018, Žilinský kraj
2- fázové vzdelávanie s medzifázou určenou pre tréningovú prax - realizáciu projektu. Na prvom stretnutí sa budeme venovať týmto témam: Úvod do vzdelávania a témy outdoorové aktivity v práci s mládežou. Špecifiká cieľových skupín a identifikácia ich potrieb. Vedenie a zabezpečenie outdoor aktivít. Reflexia a uzavretie outdoor aktivít. Praktický nácvik vybraných outdoorových metód. Tvorba projektu a príprava tréningovej aktivity. Následne účastníci samostatne alebo v malých skupinkách realizujú svoj navrhnutý projekt , ktorý vyhodnotia na záverečnom stretnutí.

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom


14. 5. - 16. 5. 2018, Banskobystrický kraj

Rozvoj soft skills u mladých


18. 5. - 20. 5. 2018, Trenčiansky kraj
Obsahom vzdelávania budú tieto témy: Efektívna komunikácia; Zvládanie záťažových situácií; Mediačné zručnosti; Aktívne počúvanie; Argumentácia; Realizácia novej metodiky; Záverečné hodnotenie.

Together we are Stronger


20. 5. - 25. 5. 2018, Portugalsko

TSW-Trainer Skills Workshop


22. 5. - 25. 5. 2018, Tallinn, Estónsko
Školenie TSWje zamerané na školiteľov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti práce s mládežou, ktorí chcú ďalej rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti školiacich aktivít. Školenia TSW sú organizované dvakrát ročne ako súčasť dlhodobej spolupráce medzi národnými agentúrami a SALTO-m. Každé stretnutie TSW má iné tematické zameranie na konkrétny rozvoj zručností.

KOMPASITO


25. 5. - 27. 5. 2018, Banskobystrický kraj

Projekt je zmena II


25. 5. - 27. 5. 2018, Trenčiansky kraj

MENTOR plus - Improving mentorship in EVS/volunteering activities


28. 5. - 2. 6. 2018, Mollina (Málaga), Španielsko
Školenie MENTOR Plus je zamerané na rozvoj kompetencií aktívnych mentorov. Pozvaní sú všetci tí, ktorí chcú zlepšovať kvalitu mentorstva. Zameriame sa na výmenu skúseností medzi mentormi, na úlohy mentorstva, na ich zodpovednosti a pod.

Learning for Work


30. 5. - 3. 6. 2018, Slovensko

jún

Projektový manažment v práci s mládežou - modul I.


1. 6. - 3. 6. 2018, Bratislavský kraj

Vzdelávanie lídrov medzinárodných mládežníckych aktivít


1. 6. - 3. 6. 2018, Žilinský kraj
Nadstavbové akreditované neformálne vzdelávanie realizované v rámci udržateľnosti národného projektu KomPrax.

APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work


4. 6. - 8. 6. 2018, Grécko
Školenie Appetiser chce účastníkom ponúknuť silnú prvú skúsenosť z medzinárodných projektov pre mládež a motivovať pre využívanie programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie nechce zdĺhavo vysvetľovať nové znalosti a skúsenosti, ale chce dať priestor samotným účastníkom , aby skúmali výhody medzinárodných projektov sami.

International Youth Work in Rural Organisations


10. 6. - 14. 6. 2018, Mládežnícke centrum Marttinen, Virrat, Fínsko

DemoPeople III


11. 6. - 15. 6. 2018, Gruzínsko
ŠkolenieDemoPeople III je zamerané na vytvorenie úzkej medzinárodnej spolupráce medzi organizáciami z jednotlivých partnerských krajín. Hlavnou témou spolupráce by mala byť oblasť demokracie a štruktúrovaného dialógu, najmä v rámci KA3.

SOHO - European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities


13. 6. - 17. 6. 2018, Poľsko
Školenie SOHO si kladie za úmysel zvýšiť kvalitu projektov EDS prostredníctvom rozvoja základných kompetencií pracovníkov s mládežou. Školenie chce tiež poskytnúť aktuálne informácie pre účastníkov o príležitostiach programu Erasmus+: Mládež v akcii. Kurz je určený pre tých, ktorí sú priamo zapojení do systému projektov EDS, napríklad mentori, či už hostiteľských, vysielajúcich alebo koordinujúcich organizácií.

Projekt je zmena I


15. 6. - 17. 6. 2018, Košický kraj

Projekt je zmena II


15. 6. - 17. 6. 2018, Prešovský kraj

Be Initiative!


17. 6. - 21. 6. 2018, Česká republika

Results Plus: The sound of projects


18. 6. - 23. 6. 2018, Bukurešť, Rumunsko
Štvordňové školenie Results Plus: The sound of projects je zamerané na šírenie výsledkov projektov programu Erasmus+: Mládež v akcii. 50 účastníkov si vzájomne vymení svoje skúsenosti z predchádzajúcich projektov. Na školení si rozoberieme, aké prvky konkrétne definujú šírenie a používanie výsledkov projektov programu Erasmus+: Mládež v akcii.

FITA 5 – From Idea To Action 5


18. 6. - 24. 6. 2018, Cercedilla (Madrid), Španielsko

Transnational Youth Initiatives for V4+EaP


19. 6. - 22. 6. 2018, Slovenská republika (miesto bude upresnené)

Projekt je zmena II


22. 6. - 24. 6. 2018, Banskobystrický kraj

ON SOLIDarity GROUND


24. 6. - 28. 6. 2018, Česká republika

júl

Projektový manažment v práci s mládežou - modul II.


6. 7. - 8. 7. 2018, Bratislavský kraj

september

International Youth Reporter Training


1. 9. - 5. 9. 2018, Viedeň, Rakúsko

Developing Digital Youth Work Study Visit in Finland


17. 9. - 21. 9. 2018, Helsinki, Fínsko

Sports as a tool for education and inclusion


24. 9. - 29. 9. 2018, Navarra, Španielsko

október

Step into Strategic Partnerships


22. 10. - 28. 10. 2018, Bonn, Nemecko

Bridges for Trainers 2018


28. 11. - 30. 11. 2018, Praha, Česká republika
Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Inkubátor nápadov 23. 4. 2015.

V prípade otázok nás kontaktujte na alena.omanova@iuventa.sk

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030