IUVENTA / Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Filtrujte školenia podľa programu alebo časového obdobia:

Označte program alebo zrušte označenie programu kliknutím na jeho ikonku.


február

APPETISER – An introduction on how to use the “Erasmus+ Youth in Action” Programme for international youth work


14. 2. - 18. 2. 2017, Nemecko
Školenie Appetiser sa usiluje o poskytnutie pozitívneho prvého dojmu o medzinárodnej práci s mládežou a motivovanie účastníkov, aby využili program Erasmus+: Mládež v akcii.

BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


15. 2. - 19. 2. 2017, Grécko
Cieľom školenia BiTriMulti je ponúknuť aktívnym pracovníkom z oblasti mládeže medzinárodnú vzdelávaciu skúsenosť, ktorá im umožní rozvinúť svoje kompetencie pri vytváraní kvalitných projektov v oblasti mládežníckych výmen.

SOHO - European Training Course for EVS Support People


22. 2. - 26. 2. 2017, Manchester , Veľká Británia
Školenie SOHO si kladie za úmysel zvýšiť kvalitu projektov EDS prostredníctvom rozvoja základných kompetencií pracovníkov s mládežou. Školenie chce tiež poskytnúť aktuálne informácie pre účastníkov o príležitostiach programu Erasmus+: Mládež v akcii. Kurz je určený pre tých, ktorí sú priamo zapojení do systému projektov EDS, napríklad mentori, či už hostiteľských, vysielajúcich alebo koordinujúcich organizácií.

iLOOP 2 - including Learning Outcomes in Our Projects


28. 2. - 5. 3. 2017, Molina, Malaga, Španielsko
iLOOP 2 je druhé pokračovanie školenia pre pracovníkov s mládežou, ktorého hlavnou myšlienkou je dosiahnuť vzdelávanie počas celého projektového cyklu. To zahrňuje prípravu projektu, proces podania žiadosti, vývoj projektu a jeho vyhodnotenie. Vzdelávania je kľúčovou podstatou projektov a je nutné doň zapojiť všetkých účastníkov.

marec

TYE - Tools for Youth Exchanges


6. 3. - 12. 3. 2017, Mládežnícke centrum Marttinen, Virrat, Fínsko
Školenia TYE pomôže účastníkom preskúmať nástroje, ktoré súvisia s mládežníckymi výmenami. Medzi tieto nástroje patria skupinové stretnutia, interkultúrne vzdelávanie, zapojenie mladých ľudí do rôznych aktivít. Školenie je určené pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov. Školenie je zamerané na preskúmanie daných nástrojov a ich prispôsobenie na konkrétne mládežnícke výmeny.

Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“


8. 3. - 12. 3. 2017, Slovenská republika (miesto bude upresnené)
Máte nápad, ale neviete ako ho zrealizovať? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých, ale neviete ako na to? Chcete si vyskúšať prácu s medzinárodnou skupinou a vytvoriť napríklad výmenu mládeže? Česko-slovenské školenie „Inkubátor nápadov“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v akcii pre mladých ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoj projekt. Je zamerané na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

Akreditačné školenie Európskej dobrovoľníckej služby


20. 3. - 24. 3. 2017, Česká republika
Európska dobrovoľnícka služba (EDS) patrí k jedným zo zaujímavých medzinárodných projektov určených pre mladých ľudí. Je to príležitosť pre ľudí od 17 do 30 rokov získať nové skúsenosti, vedomosti, postoje a zručnosti, spoznať novú kultúru a jazyk. Na tomto školení, ktoré je určené organizáciám a pracovníkom, ktorí majú záujem o prijímanie alebo vysielanie EDS dobrovoľníkov, budeme hovoriť o tom, ako sa pripraviť na ich hosťovanie, ako ich kvalitne pripraviť pred vycestovaním do zahraničia. Účastníci spoznajú ciele a filozofiu programu ERASMUS+. Školenie vytvára priestor aj na výmenu skúseností, získanie vedomostí, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami Európskej dobrovoľníckej služby. Školenie je zamerané na podporu kvality projektov EDS a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi.

Learning programme “Youthful Europe” - EECA edition


27. 3. - 1. 4. 2017, Tbilisi, Gruzínsko
Školenia Learning programme “Youthful Europe” - EECA edition poskytuje pracovníkom s mládežou možnosť kriticky preskúmať rôzne prístupy k Európe, prostredníctvom svojej identity, hodnôt a aktívnej účasti. Cieľom je podporiť myšlienku Európy ako príležitosti. Toto školenie je výsledkom iniciatívy niekoľkých európskych národných agentúr a regionálnych centier SALTO. Reagujú na potrebu riešiť prácu s mládežou v celoeurópskom rozmere a ich cieľom je zlepšiť postavenie mladých ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na budúcnosti Európy.

europe@DJHT - Creating a social and fair Europe for all young people


27. 3. - 30. 3. 2017, Düsseldorf, Nemecko
Konferencia europe@DJHT patrí medzi najväčšie udalosti v oblasti práce s deťmi a mládežou svojho druhu, ktorá ponúka bohatý štvordňový program v Düsseldorfe. Ročne ju navštívi okolo 30 000 návštevníkov. Počas tejto akcie máte možnosť stretnúť odborníkov z celej Európy a získať rôzne pohľady na rôzne oblasti starostlivosti o deti a mládež. Skratka DJHT znamená každoročne organizovaný Nemecký kongres sociálnej starostlivosti o deti a mládež.

apríl

International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion “Key to inclusion”


19. 4. - 22. 4. 2017, Slovinsko
Seminár je zameraný na začlenenie mladých ľudí do spoločnosti. Zástupcovia rôznych sektorov sa zídu a podelia sa o svoje postupy, vymenia si skúsenosti a môžu sa učiť jeden od druhého. Hlavnou myšlienkou seminára je podpora medzinárodnej a medzirezortnej spolupráce s cieľom lepšieho začlenenia mladých ľudí do spoločnosti. Seminár kladie dôraz na potrebu medzinárodných prístupov a budovanie otvorenejšej a súdržnejšej spoločnosti.

COMETS – Integrating a political dimension into the trainers’ work


26. 4. - 2. 5. 2017, Drážďany, Nemecko
Školenia pre školiteľov COMETS je zamerané na prepojenie politického rozmeru s ich prácou, ktorý vychádza z modelu ETS (European Training Strategy). Tento model hovorí o kvalifikácii, ktorú by mali spĺňať školitelia pracujúci na medzinárodnej úrovni. Školenia vznikli s úmyslom podpory kvalifikácie školiteľov, a preto je každý kurz zameraný na jednu z konkrétnych kompetencií, ktoré má ovládať kvalifikovaný školiteľ podľa modelu ETS. Patrí medzi ne prepojenie mládežníckej politiky so vzdelávacím programom. Prepojenie politických hodnôt s nápadmi v kontexte práce školiteľa. Podpora mladých v rozvoji politického myslenia. Aplikovať pravidlá demokratickej spoločnosti do praxe.

The Power of Non Formal Education


27. 4. - 2. 5. 2017, Varna, Bulharsko
Školenie The Power of Non Formal Education je zamerané na zlepšenie vplyvu neformálneho vzdelávania a zlepšenie princípov a metód pri vytváraní príležitostí pre posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti. Školenie chce experimentovať s novými metódami neformálneho vzdelávania, pre pochopenie jeho dôležitosti a užitočnosti.

máj

The Impact of Youth Work Training


8. 5. - 12. 5. 2017, Tampere, Fínsko
Školenia The Impact of Youth Work Training je zamerané na pochopenie prečo je dôležité skúmať vplyvy práce s mládežou v projektoch Erasmus+. Vplyv práce s mládežou V EÚ zohráva stále dôležitejšiu úlohu. Školenie chce definovať o aký vplyv ide a popisuje dôvody prečo je tento dopad dôležitý. Školenie chce vyvolať diskusiu o účinnosti práce s mládežou a jej kvalite.

My Favourite Mistake


8. 5. - 14. 5. 2017, Ponta Delgada (Azory), Portugalsko
Školenie My Favourite Mistake je zamerané na pozitívny prístup k vzdelávaniu. Školenie chce účastníkom ukázať ako môžu pristupovať k chybám a omylom, ktoré robia a tiež chce mladých ľudí podporiť v tom, aby chyby brali pozitívne a poučili sa z nich. Školenie využije rôzne metódy a techniky, vďaka ktorým budú účastníci zámerne robiť chyby. Tieto situácie budú následne skúmať a diskutovať o nich.

English language training course for youth workers


12. 5. - 16. 5. 2017, Slovensko
Školenie je určené pre pracovníkov s mládežou, ktorí si chcú zlepšiť svoje komunikačné zručnosti v angličtine, rovnako ako IT zručnosti potrebné pre realizáciu medzinárodných projektov najmä v rámci programu Erasmus +:projekt Mládež v akcii

iNFLuence+ To make an influence supporting life skills with non-formal learning training course


13. 5. - 18. 5. 2017, Turecko
Základnou myšlienkou školenia iNFLuence+ je práca na sebe samom, ktorá neskôr dokáže pozitívne ovplyvňovať mladých ľudí, s ktorými pracovníci prídu do kontaktu. Na tomto školení budú mať účastníci príležitosť zlepšovať svoje schopnosti, vďaka porovnávaniu skúseností ostatných účastníkov a intenzívnej diskusii o problematike. Pracovníci s mládežou sa naučia ako priniesť dynamickú zmenu do života mladých ľudí.

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in ActionThe Power of Non Formal Education


15. 5. - 21. 5. 2017, Rumunsko
Školenie TICTAC je určené pre profesionálnych ale aj dobrovoľných pracovníkov s mládežou, ktorí majú záujem využiť medzinárodnú spoluprácu s cieľom zlepšovať ich rozvojové stratégie a kvalitu programov Erasmus+: Mládež v akcii. TICTAC školenie sa snaží podporiť účastníkov v navrhovaní kvalitných projektov a tiež chce rozvíjať kompetencie pre ich realizáciu.

REFUGEES+


15. 5. - 20. 5. 2017, Brusel, Belgicko
Školenie Refugees + je zamerané na rozvoj schopností a zručností pracovníkov s mládežou v oblasti zvyšovania povedomia o problematike migrácie medzi mladými ľuďmi s cieľom, podporiť začleňovanie migrantov do spoločnosti. Školenie je postavené na metóde neformálneho vzdelávania. Školenie chce diskutovať o problémoch a výzvach začleňovania migrantov do spoločnosti a preskúmať úlohu pracovníka s mládežou v tomto procese.

APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work


16. 5. - 20. 5. 2017, Česká republika
Školenie APPETISER je zamerané na vytvorenie prvej silnej pozitívnej skúsenosti s medzinárodnou prácou s mládežou a tiež motivovať účastníkov, aby využívali možnosti programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie chce vysvetliť aký je dôležitý význam práce s mladými ľuďmi na medzinárodnej úrovni. Školenie ponechá stranou všetky znalosti a vysvetlenia a chce dať priestor všetkým účastníkom, aby preskúmali medzinárodnú spoluprácu sami.

Erasmus+ for Refugees and Migrants


21. 5. - 26. 5. 2017, Izmir, Turecko
Školenie Erasmus+ For Refugees and Migrants je zamerané na informovanie mládežníckych organizácií a ich pracovníkov o využívaní programu Erasmus+ ako nástroja, ktorý podporuje utečencov a migrantov. Okrem toho chce školenie vytvoriť základy celoeurópskej siete organizácií, ktoré budú pomáhať migrantom a utečencom prostredníctvom programu Erasmus+.

UNIVERSITY STUDY VISIT: YOUTH AND COMMUNITY WORK IN SCOTLAND


21. 5. - 27. 5. 2017, Glasgow (a ďalšie miesta Škótska), Spojené kráľovstvo
Projekt University Study Visit nadväzuje na úspešný ročník 2015 a chce sa zamerať na podporu medzinárodnej spolupráce a interkultúrneho učenia v rámci vysokého školstva a tiež iných inštitúcií, ktoré ponúkajú pracovné programy pre mládež. Prostredníctvom prepojenia mládeže s programom Erasmus+: Mládež v akcii sa chce projekt zamerať na neformálne vzdelávanie a tiež na väčšiu profesionalitu pracovníkov s mládežou.

EuroPeers


24. 5. 2017 8:00 - 28. 5. 2017 16:00, Viedeň, Rakúsko
Školenie EuroPeers je zamerané na účastníkov projektov programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie chce ukázať pozitívne príklady účastníkov projektu a chce inšpirovať ostatných mladých ľudí zapojiť sa do európskych programov mobility. Počas medzinárodného školenia sa účastníci môžu dozvedieť viac o európskych príležitostiach.

Passion for learning - Training Course on how to support young people better in their learning process


25. 5. - 31. 5. 2017, Litva
Školenie Passion for learning je zamerané na preskúmanie a zvýšenie motivácie každodennej práce s mládežou. Účastníci budú mať možnosť získať spätnú väzbu k ich práci prostredníctvom zadaných úloh, ktoré budú riešiť počas školenia. Na konkrétnych praktických príkladoch sa budú skúmať jednotlivé koncepcie práce s mládežou.

Beyond and Above


29. 5. - 1. 6. 2017, Malta
2-dňová konferencia Beyond and Above je zameraná na vzdelávanie v oblasti práce s mládežou. Práca s mládežou je uznávaný nástroj medzisektorovej spolupráce pre podporu mladých ľudí pri prechode do dospelosti a hľadaní práce. Konferencia skúma akým spôsobom pracovníci s mládežou využívajú inovatívne postupy a prístupy na zapojenie mladých ľudí do spoločnosti, najmä tých, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku alebo patria do skupiny NEET.

jún

From Passive to Active: New Approaches to Youth Participation!


4. 6. - 10. 6. 2017, Vildrike, Estónsko
Školenie From Passive to Active je zamerané na vzdelávanie pracovníkov s mládežou v oblasti vytvárania nových spôsobov aktívnej účasti mládeže v občianskej spoločnosti. Účastníci majú príležitosť dozvedieť sa aké sú osvedčené postupy a tiež rozvíjať nové metódy na podporu mládeže.

Facilitate inclusion!


5. 6. - 9. 6. 2017, Bukurešť, Rumunsko
Školenie Facilitate inclusion! je zamerané na inklúziu a zlepšenie kompetencií pracovníkov s mládežou. Projektové aktivity častokrát zahŕňajú prácu so znevýhodnenými skupinami, čo vyžaduje špecifické skúsenosti a prípravu, ktorú poskytne toto školenie. Školenie je teda zamerané na rozvoj skúseností a kompetencií účastníkov hlavne na medzinárodnej úrovni.

Cherry on the Cake - Encouraging active citizenship through Youth exchange


19. 6. - 23. 6. 2017, Bled, Slovinsko
Školenie Cherry on the Cake je zamerané na preskúmanie úlohy mládežníckych výmen v kontexte dlhodobej práce s mladými ľuďmi. V poradí 4. školenie s touto tematikou sa zameria konkrétne na to ako vplývajú mládežnícke výmeny na aktívne európske občianstvo mladých ľudí.

Re-engaging People with Educational Barriers in Non-Formal and Formal Learning


19. 6. - 22. 6. 2017, Leeds, Veľká Británia
Konferencia Re-engaging je zameraná na zdieľanie a rozvoj osvedčených postupov, prístupov a metód pre zapojenie vylúčených skupín v procese vzdelávania. Konferencia chce tiež lepšie prepojiť formálne vzdelávanie s neformálnym. Konferencia je kombináciou niekoľkých aktivít, ktorých cieľom je prepojenie a rozvoj formálneho a neformálneho vzdelávania.

Get Transnational!


19. 6. - 25. 6. 2017, Cercedilla, Madrid, Španielsko
Školenie Get Transnational! je zamerané na ďalšiu podporu európskych projektov a tiež podporu podnikateľského ducha a kreativity mladých ľudí. Táto podpora by mala byť realizovaná prostredníctvom nadnárodných iniciatív mládeže. Metodika školenia je založená na princípoch neformálneho vzdelávania.

Seminar "Under the same roof - How to work cross-sectorally on inclusion"


25. 6. - 28. 10. 2017, Bukurešť, Rumunsko
Táto konferencia je zameraná na medzi-sektorovú spoluprácu v oblasti inklúzie, s dôrazom na problémy, ktorým čelia mladí Rómovia. Konferencia chce preskúmať spoluprácu medzi prácou s mládežou a ostatnými sektormi, ako sú napríklad : formálne vzdelávanie, zdravotníctvo, zložky štátnej bezpečnosti a súkromný alebo štátny sektor. 2,5 dňová konferencia chce podporiť trvalo udržateľnú medzi-sektorovú spoluprácu pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a umožniť im aktívne sa integrovať do spoločnosti.

september

Sports for Peacebuilding and Inclusion of minorities


17. 9. - 23. 9. 2017, Pamplona (Navarra), Španielsko
Školenie jezamerané na rozmanitosť, začleňovanie a medzi-kultúrne vzdelávanie prostredníctvom využitia športu ako nástroja pre dosiahnutie inklúzie v spoločnosti a vzniku pokojnejšieho prostredia pre budúce generácie. Napriek tomu, že svet čelí vojnám a násiliu je šport prostriedkom pre stretávanie sa ľudí a ich spoločným jazykom. Toto školenie sa zaoberá motiváciou, osobným rozvojom, posilnením postavenia mládeže a všetkého, čo sa týka športu.

The Incubator - LESS work for MORE impact


26. 9. - 29. 9. 2017, Dánsko
ŠkolenieIncubator je zamerané napodporu rôznych zainteresovaných skupín v oblasti mládeže s cieľom identifikovať, pochopiť a navrhnúť, ktoré konkrétne kroky sú najlepšími nástrojmi na dosiahnutie požadovanej lokálnej sociálnej zmeny alebo transformácie.

Česko-slovenské školenie "Inkubátor nápadů"


27. 9. 2017 17:00 - 1. 10. 2017 13:00, Olomouc, Česko
Máte nápad, ale neviete, ako ho zrealizovať ? Radi by ste zorganizovali medzinárodný projekt pre mladých ľudí, ale neviete, ako nato ? Chcete si vyskúšať prácu v rámci medzinárodnej skupiny a uskutočniť tak napríklad výmenu mládeže ? „Inkubátor nápadů“ je „ochutnávkou“ možností programu Erasmus+ pre mladých ľudí, ktorí by chceli zrealizovať svoj vlastný projekt. Školenie sa bude zameriavať na výmeny mládeže a vzdelávacie mobility pracovníkov s mládežou (Kľúčová akcia 1).

október

FITA 4 - From Idea To Action


2. 10. - 8. 10. 2017, Cercedilla (Madrid), Španielsko
Školenie jezamerané na posilnenie postavenia zúčastnených pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov. Rozvíjať ich kompetencie v rôznych oblastiach, najmä v oblasti sociálneho podnikania. Školenie chce naučiť účastníkov ako implementovať nápad do reálnej praxe pomocou rôznych nástrojov marketingu a financovania.

Step into Strategic Partnerships


9. 10. - 15. 10. 2017, Berlín, Nemecko
Školenie jezamerané na podporu prvých krokov potencionálnych žiadateľov o stredné a väčšie partnerstvá, ktoré sa sústredia na inovácie v oblasti práce s mládežou. Step into Strategic Partnerships chce ukázať možnosti programu Erasmus+: Mládež v akcii v oblasti medzinárodných projektov strategického partnerstva. Toto školenie chce tiež zvýšiť kompetencie účastníkov v rozvoji kvality projektov strategického partnerstva.

All 4 Inclusion (fáza 1.)


9. 10. - 13. 10. 2017, Slovensko
Školenie sa zameriava na propagáciu Programu Erasmus+ s cieľom podporiť účasť znevýhodnených účastníkov na projektoch EDS, povzbudiť a posilniť pracovníkov s mládežou a sociálnych pracovníkov, aby začali inkluzívne projekty EDS. Naším cieľom je urobiť program Erasmus + inkluzívnejším a prístupnejším pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action


22. 10. - 28. 10. 2017, Bulharsko
Školenie TIC TAC je zamerané na rozvoj zručností účastníkov pri vytváraní projektov prostredníctvom programu Erasmus+ : Mládež v akcii, ako podporného nástroja. Školenie je určené pre profesionálnych ale aj dobrovoľných pracovníkov s mládežou s využitím medzinárodnej spolupráce, ktorá pomôže rozvíjať jednotlivé lokálne stratégie účastníkov.

november

TOOL FAIR XII - Waves of Innovation


6. 11. - 10. 11. 2017, Varna (Golden Sands Resort), Bulharsko
Konferencia je zameraná nazlepšenie kritického myslenia účastníkov, aby mohli inovatívne pristupovať k práci s mládežou. Je to príležitosť pre účastníkov formovať svoje vzdelanie atiež zdieľať skúsenosti s kolegami v medzinárodnom kontexte. Súčasťou konferencie sú aj rôzne workshopy. Konferencia chce podporiť kvalitu práce s mládežou a tiež budovať kapacity v oblasti práce s mládežou.

Raise your voice for tomorrow’s Europe


13. 11. - 16. 11. 2017, Ľubľana, Slovinsko
Konferencia jezameraná napodporu mládeže v oblasti vzdelávania k demokratickému občianstvu na európskej úrovni. Konferencia zoskupí rôznych odborníkov vtejto oblasti (pracovníkov s mládežou, tvorcov mládežníckej politiky, učiteľov a iné zainteresované skupiny) z krajín zapojených do programu Erasmus+ a tiež partnerských krajín západného Balkánu. Všetci spolu preskúmame postupy konkrétnych krajín a vytvoríme inšpiratívneprostredie.

Young people and extremism: Building resilience through youth empowerment


20. 11. - 25. 11. 2017, Birmingham a Belfast, Veľká Británia
Študijná návšteva je zameraná na dôležitosť práce s mládežou v spoločnosti a tiež dôležitosť neformálneho vzdelávania mladých ľudí s cieľom naučiť ich odolnosti voči extrémizmu a radikalizácii. Táto udalosť nadväzuje na dve školenia zorganizované v roku 2016 (zamerané na prevenciu proti extrémizmu mládeže).

Strategic Partnerships Plus - Innovation in education


21. 11. - 25. 11. 2017, Bukurešť, Rumunsko
Školenie je zamerané na vytvorenie kvalitných medzi-sektorových strategických partnerstiev v rámci KA2. Tematické zameranie pre tento rok sú inovácie vo vzdelávaní. Program Erasmus+ ponúka príležitosť aj príslušné nástroje pre vytvorenie inovácií a zmien vo vzdelávacom procese.

Graphic Harvesting Trainer Skills Workshop


21. 11. - 24. 11. 2017, Dublin, Írsko
Školenie je zamerané na rozširovanie nástrojov pre školiteľov pomocou rôznych metód na rozširovanie ich praxe. Tento workshop je organizovaný dvakrát ročne ako súčasť dlhodobej strategickej spolupráce medzi národnými agentúrami a SALTO. Cieľovou skupinou sú pokročilejší školitelia, ktorí skúmajú určitú oblasť školiteľskej práce.

Destination Youth Participation


21. 11. - 27. 11. 2017, Atény, Grécko
Školenie je zamerané na praktické vybavenie účastníkov takými nástrojmi a kompetenciami, ktoré im v budúcnosti pomôžu zapájať mladých ľudí do spoločnosti. Školenie je určené aj pre skúsených odborníkov v oblasti práce s mládežou, ale tiež aj pre tých, ktorí majú záujem prvýkrát sa zapojiť do projektov zameraných na mládež. Školenie pozostáva z konkrétnych simulácií a workshopov, ktoré majú za účel rozvíjať jednotlivé kompetencie účastníkov.

Peer Learning - From Innovation to Strengthening Life Skills


29. 11. - 2. 12. 2017, Bratislava, Slovensko

február

Star of Europe


13. 2. - 17. 2. 2018, Kayseri, Turecko
Školenie Star of Europe sa zaoberá všetkými časťami tvorby mládežníckych projektov a výmen. Snaží sa poskytnúť účastníkom komplexné pochopenie mládežníckych výmen. Jednotlivé prvky a princípy výmeny sú postupne preberané detailne. Školenie predostrie niekoľko vzorových projektov, ktoré účastníkom pomôžu pochopiť kvalitatívne prvky mládežníckych výmen. Na týchto príkladoch budú tiež vysvetlené pravidlá programu, osvedčené postupy či úskalia.

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


20. 2. - 24. 2. 2018, Írsko
Školenie BiTriMulti (BTM) chce ponúknuť vzdelávaciu skúsenosť na medzinárodnej úrovni pre odborníkov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


20. 2. - 24. 2. 2018, Írsko
Školenie BiTriMulti (BTM) chce ponúknuť vzdelávaciu skúsenosť na medzinárodnej úrovni pre odborníkov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

SOHO - European Training Course for EVS Support People


21. 2. - 25. 2. 2018, Veľká Británia
Školenie SOHO si kladie za úmysel zvýšiť kvalitu projektov EDS prostredníctvom rozvoja základných kompetencií pracovníkov s mládežou. Školenie chce tiež poskytnúť aktuálne informácie pre účastníkov o príležitostiach programu Erasmus+: Mládež v akcii. Kurz je určený pre tých, ktorí sú priamo zapojení do systému projektov EDS, napríklad mentori, či už hostiteľských, vysielajúcich alebo koordinujúcich organizácií.

Democracy Reloaded Study Visit


25. 2. - 2. 3. 2018, Lisabon, Portugalsko
Študijná návštevajezameraná na existujúce možnosti účasti mládeže na rozhodovacom procese na lokálnej úrovni s cieľom zlepšiť ich kvalitu a efektivitu. Táto udalosť taktiež prispeje k rozvoju potrebných kompetencií účastníkov, ako napríklad efektívne plánovanie, realizácia a udržanie lokálnych štruktúr.

marec

APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work


5. 3. - 9. 3. 2018, Litva
Školenie Appetiser chce účastníkom poskytnúť silnú prvú skúsenosť z medzinárodných projektov pre mládež a motivovať pre využívanie programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie nechce zdĺhavo vysvetľovať nové znalosti a skúsenosti, ale chce dať priestor samotným účastníkom, aby skúmali výhody medzinárodných projektov sami.
Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030