IUVENTA / Eurodesk / Home

Novinky

PONUKA FESTIVALOVÝCH PODUJATÍ MLÁDEŽNÍCKEHO KLUBU FOMGED Z TURECKA

24. 11. 2015

Mládežnícky klub FOMGED pripravuje v rámci kultúrnych aktivít v tureckej Antályi medzinárodné mládežnícke festivaly v apríli až júni 2016.

KONFERENCIA "OSLAVA 100. VÝROČIA VZDELÁVANIA K MLÁDEŽNÍCKEJ A KOMUNITNEJ PRÁCI"

16. 9. 2015

Youth & Policy v spolupráci s organizáciou UK Youth, s Profesionálnym združením lektorov pre mládežnícku a komunitnú prácu a s organizáciou YMCA George Williams College v Londýne organizujú jednodňovú konferenciu zameranú nielen na začiatky a rozvoj profesionálneho vzdelávania v oblasti mládežníckej a komunitnej práce, ale aj na súčasný stav poskytovania tohto vzdelávania a na vízie do budúcnosti.

VÝZVA PRE MLADÝCH ĽUDÍ ZÚČASTNIŤ SA NA 29. ZASADNUTÍ KONGRESU MIESTNYCH A REGIONÁLNYCH SAMOSPRÁV

10. 6. 2015

Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v úzkej spolupráci s Európskou nadáciou pre mládež a Oddelením mládeže pri Rade Európy pozýva mladých ľudí k aktívnej účasti na svojom 29. zasadnutí, ktoré sa bude konať v termíne 20.-22. októbra 2015 ako aj k účasti na jednodňovom workshope, ktorý sa uskutoční 19. októbra 2015 vo francúzskom Štrasburgu.

všetky Novinky

Video

1. janára 2014 sa začal nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, Erasmus+. Sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR – o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu.

Kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

  1. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA, Búdková 2, Bratislava
  2. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, Svoradova 1, Bratislava

Pre ďalšie informácie klikajte tu

Eurodesk

predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady týkajúce sa mladých ľudí a všetkých tých, ktorí s nimi pracujú. Tam, kde nie sú predošlé skúsenosti s využívaním európskych, resp. medzinárodných finančných zdrojov, vzniká zákonite potreba dodatočných podporných informácií s cieľom maximalizovať ich informačnú hodnotu a efektivitu.

Eurodesk sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie pre určené skupiny. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo emailovej žiadosti, pričom časť z poskytovaných informácií sa nachádzajú práve na tejto stránke.

Viac o Eurodesku.

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf

Logo eurodesk

Obrázok Európsky portál pre mládež

aiesec

  zajednolano-160x80-gif

Euroguidance

Logo eures