IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

IUVENTA MENÍ ADMINSTRATÍVNE SÍDLO

22. 9. 2015

Od pondelka 28. septembra meníme naše administratívne sídlo z Búdkovej 2 na Karloveskú 64 v Bratislave. Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné technické výpadky počas sťahovania kancelárií. V prípade potreby sú zamestnanci organizácie IUVENTA dostupní na mobilných číslach.

VÝZVA NA POZÍCIU EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU EÚ ERASMUS + PRE OBLASŤ MLÁDEŽE

16. 9. 2015

IUVENTA – Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže vyhlasuje Výzvu na pozíciu externých hodnotiteľov projektových žiadostí. Do výzvy sa môžete prihlásiť poslaním životopisu a krátkeho motivačného listu na adresu peter.kupec@iuventa.sk. Kladne vyhodnotené prihlášky budú zaradené do databázy hodnotiteľov, z ktorej budú vyberaní hodnotitelia projektových žiadostí.

VÝBEROVÉ KONANIE NA ČLENOV AKREDITAČNEJ KOMISIE

11. 9. 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor mládeže, sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež vypisuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou.

IUVENTA VYDALA NOVÉ PUBLIKÁCIE, SÚ DOSTUPNÉ ONLINE

11. 9. 2015

V priebehu mesiacov júl a august bolo v rámci Národného projektu PRAKTIK vydaných spolu osem publikácií – sedem tematických a jedna metodická.
všetky Novinky

Video

 

Projekt Za jedno lano má ambíciu zvýšiť záujem mladých ľudí o aktívnu účasť v tvorbe politík na všetkých úrovniach. Vytvára priestor, kde môžu tvorcovia politík s mladými ľuďmi komunikovať ich jazykom a spôsobom, aký je blízky ich veku, očakávaniam a potrebám. Reprezentujú ho rôzne tváre, členovia viacerých politických strán, nezávislí politici, zástupcovia štátnych inštitúcií aj súkromného sektora, vedeckí pracovníci či ľudia z tretieho sektora.

PRÁCA S MLÁDEŽOU V 2021

Príprava Koncepcie rozvoja práce s mládežou sa blíži ku koncu. V septembri 2015 bude predložená MŠVVaŠ SR na schválenie. Dokument sa pripravoval participatívnym spôsobom počas verejných konzultácií, do ktorých sa zapojilo 234 ľudí, z toho 70 samotných mladých ľudí. Na troch nadregionálnych konzultáciách sa analyzovala aktuálna situácia a definovala štruktúra koncepcie, na ôsmich regionálnych konzultáciách sa tvoril samotný dokument. Expertná skupina zapracovávala podnety z konzultácií a zabezpečovala informovanie verejnosti. Ďalšie informácie a dokumenty sú k dispozícii  tu.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.