IUVENTA / Zástupca generálneho riaditeľa

Zástupca generálneho riaditeľa

PaedDr. Alena Minns, PhD.

Zástupca generálneho riaditeľa

 

ŽIVOTOPIS

Odborná prax

Od 09/2011 - 28. 2. /2017 výskumný zamestnanec, Oddelenie koncepčnej a edičnej činnosti, Metodicko-pedagogické centrum, Generálne riaditeľstvo, Bratislava.

Hlavné činnosti a zodpovednosť: spolupráca na výskumnej činnosti, realizácia analýz v oblasti profesijného rozvoja PZ a OZ škôl a školských zariadení, koordinácia medzinárodnej spolupráce – medzinárodný projekt financovaný prostredníctvom programu Európskej únie Erasmus+ „Vzdorujeme extrémizmu“ (Challenging Extremism), klúčová akcia 2 a projekt TEACH UP, kľúčová akcia 3, ktorého koordinátorom je European Schoolnet.

Od 09/2014 - vysokoškolská pedagogička (tretinový úväzok), Trnavská Univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky. Didaktika umenia a Estetická výchova.

2015 – spolupráca pri implementácii inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre Materské školy v rámci národného projektu ŠPÚ „Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania“, garant a vypracovanie adaptácií výkonových štandardov oblasti Umenie a kultúra, výtvarná výchova.

 06/2013 – 12/2015 pôsobila ako členka hlavnej odbornej pracovnej skupiny v národnom projekte Metodicko-pedagogického centra „Aktivizujúce metódy vo výchove“. (ďalej NP AMV); - lektorka akreditovaného vzdelávacieho programu Aktivizujúce metódy vo výchove; lektorka multiplikátorov a vedúca pracovnej skupiny pre Centrá voľného času - straší školský vek NP AMV.

Hlavné činnosti a zodpovednosť: (napr. špecifikácia obsahov vzdelávania; realizácia zadaní pre odborné analýzy + sumarizácia a zhodnotenie výsledkov analýz; tvorba obsahového zadania pre Edukačné balíčky - špeciálne interaktívne digitálne pomôcky pre pedagogických a odborných zamestnancov a obsahy metodík; aktívna účasť na video-seminároch a odbornej konferencii; príprava a oponovanie príspevkov odbornej konferencie; príprava príspevkov do zborníka)

Od 10/2005 - 08/2010 - denný doktorand na katedre výtvarnej výchovy.

Hlavné činnosti a zodpovednosť: vedecká a výskumná činnosť – oblasť kvalitatívneho výskumu, lektorovanie prednášok, seminárov a praktických cvičení.

Od 03/2004 – 06/2006 Učiteľ všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov

Hlavné činnosti a zodpovednosť: výtvarná príprava, figurálna kresba, dejiny umenia, estetika, anglický jazyk, anglická konverzácia

Od 08/2003 – 01/2004  Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov roč. 5. - 9. ZŠ

Hlavné činnosti a zodpovednosť: vyučovanie predmetov výtvarná výchova, etická a občianska výchova, na II. Stupni Základnej školy

Od 2001 – 12/2007 Učiteľ výtvarnej výchovy - I a II stupeň ZUŠ (práca na dohodu a živnosť)

Hlavné činnosti a zodpovednosť: výučba výtvarnej výchovy, príprava na prijímacie pohovory na stredné a vysoké školy, organizovanie výstav detských výtvarných prác a workshopov pre deti, vedenie a riadenie pedagógov.

 

Vzdelanie a príprava

Od 10/2005 – 08/2010 Názov získanej kvalifikácie: „philosophiae doctor“/PhD.

Hlavné predmety / profesijné zručnosti: 1. 1. 5 Predškolská a elementárna pedagogika a 1.1.10 Odborová didaktika. Teória edukácie vo vizuálnom umení - Filozofické a estetické prúdy 20. a 21. Storočia, Teória výtvarnej výchovy, Korelatívny výskum v pedagogike, Galerijná a múzejná pedagogika.

2006 Názov získanej kvalifikácie: „doktor pedagogiky“/PaedDr.,

Hlavné predmety / profesijné zručnosti: učiteľstvo odborných predmetov, špecializácia: výtvarná výchova

Od 1998 – 2003 Názov získanej kvalifikácie: Mgr.

Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: výtvarná výchova – občianska výchova – etická výchova.


Výber z publikačnej činnosti

•    Minns, A. 2017. Časopis Naša škola. Prevencia voči násilnému extrémizmu a radikalizácii na základných školách. Vydavateľstvo Pamiko

•    Minns, A. 2016. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra – výtvarná výchova. Štátny pedagogický ústav. (39 s.). 978 – 80 – 8118 – 181 – 8

•    Minns, A. 2015. Aktivizujúce metódy vo výchove pre centrá voľného času so zameraním na starší školský vek. (str. 25 – 44). In: Aktivizujúce metódy vo výchove. Ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti. Centrá voľného času – starší školský vek. Metodicko-pedagogické centrum.

•    Minns, A. 2015. Odborná spolupráca na audiovizuálnom obsahu. Interaktívnych digitálnych pomôcok - 20 edukačných filmov (12 - 15 min.) a 40 interaktívnych digitálnych pomôcok. FILMPARK production, s.r.o. Združenie Animačný ateliér detí a mládeže.

•    Minns, A.: Využívanie kultúrnych inštitúcií regiónu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. vydavateľstvo RAABE, 2013. (s. 9).

•    Minns, A., Výtvarný námet: DIALÓG S PRÍRODOU. In: Inovatívne a aktivizujúce metódy vo výučbe 1. — 4. ročníka ZŠ (aktualizácia č. 10), G 4.7 /UMENIE A KULTÚRA/ 4. ROČNÍK, RAABE, 2012, (8. Strán). (Článok je zameraný na Land-artové aktivity vo výtvarnej výchove a prierezovú tému environmentálna výchova)

•    Minns, A., Výtvarný námet: VIZUÁLNA POÉZIA. In: Inovatívne a aktivizujúce metódy vo výučbe 1. — 4. ročníka ZŠ (aktualizácia č. 10), G 4.8/UMENIE A KULTÚRA/ 4. ROČNÍK, RAABE, 2012, (6. Str.) (Článok je zameraný na lingvistické prejavy vo výtvarnej výchove a etickú výchovu).

•    Minns, A., Výtvarný námet: VIZUÁLNA MENTÁLNA MAPA. In: Inovatívne a aktivizujúce metódy vo výučbe 1. — 4. ročníka ZŠ (aktualizácia č. 9), G 4.4/UMENIE A KULTÚRA | 4. ROČNÍK, RAABE, 2012. (6.str.)

•    Minns, A., Výtvarný námet: JULIAN OPIE A JEHO PORTRÉTY. In: Inovatívne a aktivizujúce metódy vo výučbe 1. — 4. ročníka ZŠ, (aktualizácia č. 9), G 4.6/ UMENIE A KULTÚRA| 4. ROČNÍK, RAABE, 2012. (6. str.)

•    Minns, A., Výtvarný námet: GEOMETRICKÁ ABSTARKCIA NA MOTÍVY DIELA BARTA EXPOSITA. In: Inovatívne a aktivizujúce metódy vo výučbe 1. — 4. ročníka ZŠ (aktualizácia č. 9), G 4.4/UMENIE A KULTÚRA, RAABE, 2012. (8.str.)

•    Minns, A., Výtvarný námet: CHARAKTEROVÉ HLAVY FRANZA XAVERA MESSERSCHMIDTA. In: Inovatívne a aktivizujúce metódy vo výučbe 1. – 4. ročníka ZŠ (aktualizácia č. 7), G 4.2/UMENIE A KULTÚRA, RAABE, 2012. (6.str.)

•    Minns, A., Výtvarný námet: METÓDY ANALÝZY A INTERPRETÁCIE VÝTVARNÉHO DIELA URČENÉ PRE DETSKÉHO DIVÁKA. IN: Inovatívne a aktivizujúce metódy vo výučbe 1. – 4. ročníka ZŠ (aktualizácia č.6), UMENIE A KULTÚRA, vydavateľstvo RAABE, 2012. (16.str.)

•    Minns, A.: Galerijné programy v anglo-amerických krajinách. Muzeoedukológia, In: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, 2005, s. 71-78.

 

Články uverejnené v zborníkoch

•    Minns, A., 11/2015. Inovovaný štátny vzdelávací program pre materské školy, Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – výtvarná výchova. Príspevok do zborníka k odbornému semináru. Svet dieťaťa v materskej škole. Spoločnosť pre predškolskú výchovu.

•    Minns, A., 12/2015. Prezentácia výsledkov analýz v oblasti etickej výchovy u pedagogických a odborných zamestnancov a interpretácii výsledkov odborných analýz, realizovaných v rámci projektu Aktivizujúce metódy vo výchove.

•    Minns, A., 12/2015. Celkové zhodnotenie realizácie evalvácie v projekte AMV zameranej na využívanie aktivizujúcich metód vo výchove. Metodicko-pedagogické centrum, NP AMV.

•    Minns, A., 12/2013. Realizácia a zhodnotenie prvej fázy evaluácie v rámci projektu AMV Dostupné na: <http://www.amvprojekt.sk/download/Evaluacia_vyhodnotenie.pdf>

•    Minns, A.: Súčasné tendencie v maľbe, vizuálnom umení a ich využitie v edukácií. In: Zborník príspevkov z IX. Ročníka stretnutí konaného v novembri 2006 pod názvom Študentské fórum, Bratislava 2007, ISBN 978-80-969146-6-1, s. 95 – 100.

•    Minns, A.: Vizuálne umenia v edukácii. In Obselková, Z. – Vatolík, V. (ed.) Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie k 60. – výročiu založenia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 189 – 192, ISBN 978 – 80-223-2412-0.Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030