IUVENTA / KomPrax / O projekte / Čo získa zamestnávateľ či škola

Čo získa zamestnávateľ či škola, ak sa k nim prihlási absolvent KomPraxu?

Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax vznikol na podporu rozvoja zručností mladých ľudí. Primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, ktorí majú potenciál pozitívne ovplyvňovať svojich rovesníkov a svoje okolie. Výnimočnosťou KomPraxu je, že každý účastník v rámci vzdelávania absolvuje 3 víkendové školenia a zrealizuje svoj vlastný projekt (príprava, realizácia, vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu), čím si všetky získavané poznatky, zručnosti i postoje overí aj v praxi.

Absolvent KomPraxu je mladý človek lepšie pripravený pre ďalšie vzdelávanie i fungovanie na trhu práce. V čom teda takýto mladý človek môže byť pre Vás zaujímavý oproti ostatným mladým bez takejto skúsenosti?

Pozrime sa bližšie na to, aké charakteristiky majú absolventi KomPraxu, ktorí sa u Vás môžu uchádzať o zamestnanie alebo štúdium:

  • mladý človek získal určitú prax pred nástupom do práce (realizoval vlastný malý projekt)
  • schopnosť spolupracovať v tíme na zverenej úlohe
  • dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu
  • pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi
  • rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii
  • vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady
  • reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať
  • pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov