IUVENTA / Kontakty

Kontakty


Kancelária generálneho riaditeľa

 

Kancelária pre riadenie projektov


Odbor personálny a organizačný

– zabezpečuje personálne činnosti v organizácii

Odbor komunikačný

– zabezpečuje externú a internú komunikáciu, ale aj prezentáciu a vytváranie pozitívneho povedomia o organizácii

Odbor ekonomický

– vedie účtovníctvo, výkazníctvo, sleduje rozpočet organizácie IUVENTA, programu EÚ Erasmus+ a národných projektov KomPrax a Praktik

Odbor prevádzky a správy majetku

– zabezpečuje správu nehnuteľného majetku štátu
– zabezpečuje servis a služby na interné podujatia a činnosti organizácie IUVENTA, externé objednávkové podujatia a aktivity + prevádzku plavárne a sauny

Odbor stratégie a metodiky odborných činností

– pripravuje expertné podklady súvisiace s mládežníckou politikou na Slovensku a realizuje rôzne opatrenia z poverenia MŠVVaŠ SR v oblasti legislatívy, vzdelávania, výskumu, medzirezortnej spolupráce a i.

Odbor podpory a rozvoja práce s mládežou

– zabezpečuje predmetové olympiády, postupové súťaže a administráciu grantových programov MŠVVaŠ SR
– zabezpečuje administráciu komunitárneho grantového programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu
Oddelenie IKT
– je miestom prvého kontaktu a zabezpečuje správu informačných systémov a rozvoj informačných technológií
Oddelenie právne a verejného obstarávania
- zabezpečuje riešenie právnej agendy a agendy súvisiacej s verejným obstarávaním

Kancelária Národného projektu KomPrax

– zabezpečuje implementáciu Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (realizácia ukončená k 30. júnu 2015)

Kancelária Národného projektu PRAKTIK

– zabezpečuje implementáciu Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou