IUVENTA / Kontakty

Kontakty

Organizačná štruktúra


Kancelária generálneho riaditeľa

 

Odbor ľudských zdrojov a komunikácie

– zabezpečuje personálne činnosti v organizácii
– zabezpečuje externú a internú komunikáciu, ale aj prezentáciu a vytváranie pozitívneho povedomia o organizácii
– je miestom prvého kontaktu a zabezpečuje správu informačných systémov a rozvoj informačných technológií

Odbor prevádzky a správy majetku

– zabezpečuje správu nehnuteľného majetku štátu
– zabezpečuje servis a služby na interné podujatia a činnosti organizácie IUVENTA, externé objednávkové podujatia a aktivity + prevádzku plavárne a sauny

Odbor financií, rozpočtu a verejného obstarávania

– sleduje dodržiavanie rozpočtu a rozpočtových limitov, jeho efektívne využívanie pri realizácii národných projektov a zabezpečuje proces verejného obstarávania
– vedie účtovníctvo, výkazníctvo, sleduje rozpočet organizácie IUVENTA, programu EÚ Mládež v akcii a národných projektov KomPrax a Praktik

Odbor stratégie a metodiky odborných činností

– pripravuje expertné podklady súvisiace s mládežníckou politikou na Slovensku a realizuje rôzne opatrenia z poverenia MŠVVaŠ SR v oblasti legislatívy, vzdelávania, výskumu, medzirezortnej spolupráce a i.

Odbor podpory a rozvoja práce s mládežou

– zabezpečuje predmetové olympiády, postupové súťaže a administráciu grantových programov MŠVVaŠ SR ADAM

Kancelária národného projektu KomPrax

– zabezpečuje implementáciu národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax

Kancelária národného projektu Praktik

– zabezpečuje implementáciu národného projektu Praktik – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou

Národná agentúra programu EÚ Mládež v akcii

– zabezpečuje administráciu komunitárneho grantového programu EÚ Mládež v akcii (Youth in Action)

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf

Konferencia o mládeži

Plaváreň a saunaPrenájmy priestorovObrázok Európsky portál pre mládežbaner_za_jedno_lanoMládež 2030banner Mládež 2030