IUVENTA / Legislatíva / Legislatíva o mládeži / Legislatíva SR

Legislatíva SR

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia pre mládež“) zohľadňuje najdôležitejšie výzvy Správy o mládeži 2014 a určuje strategické ciele politiky vo vzťahu k mládeži. Stratégia pre mládež reflektuje potreby mládeže najmä v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, ich participácie, zdravia a zdravého životného štýlu, sociálneho začleňovania a dobrovoľníctva. Zaoberá sa aj globálnymi témami a určuje strategické ciele pre oblasť práce s mládežou a návrhy opatrení na dosiahnutie jednotlivých cieľov. Keďže mládežnícka politika je vecou spolupráce viacerých rezortov, ale aj sektorov, pre tieto účely bola zriadená Medzirezortná pracovná skupina pre mládežnícku politiku, ktorej fungovanie je priamo spojené s implementáciou Stratégie.

Správa o mládeži bola prezentovaná aj v rámci Konferencie o mládeži, ktorá otvorila priestor na bližšie oboznámenie sa so Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 a ktorá popisuje ciele v oblasti mládeže, ktoré treba naplniť do konca roka 2020.

1. Verejná konzultácia k novelizácii zákona o podpore práce s mládežou – apríl 2014

Dňa 29. apríla 2014 sa na pôde organizácie IUVENTA stretli zástupcovia Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, mimovládnych organizácii a inštitúcií pracujúcich s mládežou na prvej konzultácii k novelizácii zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore prace s mládežou. Cieľom stretnutia bolo objasnenie podnetov, z ktorých vychádza potreba novelizácie súčasného znenia zákona, ako aj predstavenie aktuálneho stavu rokovaní na úrovni ministerstva. Účastníci stretnutia boli informovaní o navrhovaných zmenách v zákone v oblastiach: samospráva, centrá mládeže, akreditácia.

Zákon 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou

Tento zákon je východiskovým dokumentom pre oblasť práce s mládežou. Upravuje vekovú kategóriu mládeže od 0 do 30 rokov, identifikuje pojmy ako mladý vedúci, mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, práca s mládežou, neformálne vzdelávanie v práci s mládežou či špecializované činnosti v práci s mládežou.

Vymedzuje povinnosti štátu, vyšších územných celkov i jednotlivých obcí vo vzťahu k mládeži. Definuje systém akreditácie špecializovaného vzdelávania v práci s mládežou, systém podpory práce s mládežou a podmienky mládežníckeho dobrovoľníctva.

Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013

Je to rámcový dokument (koncepcia), ktorá definuje ciele, princípy a prioritné oblasti pôsobnosti štátu, samosprávy a iných subjektov vo vybraných oblastiach života mládeže do roku 2013. Koncepcia pomenúva základné úlohy štruktúr podieľajúcich sa na jej vykonávaní a popisuje kroky, ktoré zabezpečuje, ako aj ich efektívne napĺňanie.

Dokument sa zameriava na oblasti vzdelávanie, zamestnanosť, rodina, bývanie, participácia, informácie a komunikačné technológie, mobilita, životné prostredie, voľný čas, kultúra, zdravie a zdravý životný štýl, mládež čeliaca zložitým životným situáciám a sociálno-patologické javy a ich prevencia.

Akčný plán politiky mládeže SR na roky 2010 – 2011

Štátna politika vo vzťahu k mládeži je v Slovenskej republike zabezpečovaná úlohami v akčných plánoch, ktoré napĺňajú príslušné ministerstvá, samosprávne orgány aj mimovládne organizácie a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. Jeho ambíciou je medzirezortný (keďže problematika mládeže sa dotýka rôznych rezortov) a medzisektorový (prepájať aktivity inštitúcií štátu, verejného i podnikateľského sektora) prístup a na jeho príprave sa podieľajú odborníci z rôznych rezortov a inštitúcií.

Návrh akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 – 2011, vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013. Má snahu celistvým a zjednocujúcim spôsobom podporovať a zlepšovať život mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup k informáciám, bývanie, zamestnanosť, zdravie a aktívne využívanie voľného času. Z pohľadu neformálneho vzdelávania mládeže je dôležitá podpora účasti mládeže na riadení spoločnosti a výchova k aktívnemu občianstvu a vlasteneckému cíteniu.

Regionálne akčné plány politiky mládeže na roky 2010 – 2011

Štátna politika vo vzťahu k mládeži v Slovenskej republike je zabezpečovaná úlohami v národnom akčnom pláne. Tam sa však nepremietajú regionálne špecifiká, ktoré veľmi významne ovplyvňujú výzvy, priority i potreby smerovania práce s mládežou v jednotlivých krajoch. Z tohto dôvodu začali v roku 2010 vznikať regionálne akčné plány politiky mládeže, ktoré využívajú, rovnako ako na národnej úrovni, medzisektorový a medzirezortný princíp.

Akčný plán politiky mládeže SR na roky 2012 – 2013

Štátna politika vo vzťahu k mládeži je v Slovenskej republike zabezpečovaná úlohami v akčných plánoch, ktoré napĺňajú príslušné ministerstvá, samosprávne orgány aj mimovládne organizácie a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. Jeho ambíciou je medzirezortný (keďže problematika mládeže sa dotýka rôznych rezortov) a medzisektorový (prepájať aktivity inštitúcií štátu, verejného i podnikateľského sektora) prístup a na jeho príprave sa podieľajú odborníci z rôznych rezortov a inštitúcií.

Návrh akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 – 2013 vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013. Má snahu celistvým a zjednocujúcim spôsobom podporovať a zlepšovať život mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup k informáciám, bývanie, zamestnanosť, zdravie a aktívne využívanie voľného času. Z pohľadu neformálneho vzdelávania mládeže je dôležitá podpora účasti mládeže na riadení spoločnosti a výchova k aktívnemu občianstvu a vlasteneckému cíteniu.

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030