IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu / Akcia 3 – Mládež vo svete / Akcia 3.1 – Spolupráca so susediacimi partnerskými krajinami EÚ

Akcia 3.1 – Spolupráca so susediacimi partnerskými krajinami EÚ

Táto akcia Ti ponúka dva typy projektov:
 • mládežnícke výmeny so susediacimi partnerskými krajinami;
 • vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí so susediacimi partnerskými krajinami.

Projekty Akcie 3.1 by sa mali zameriavať najmä na podporu vzájomného porozumenia, podporu interkultúrneho dialógu, ako aj rozvoju kvality systémov podporujúcich aktivity mladých ľudí v uvedených krajinách. Na týchto projektoch sa zúčastňujú programové krajiny, t.j. členské štáty EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko a nižšie uvedené susediace partnerské krajiny:

 • juhovýchodná Európa: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Macedónsko (FYROM), Kosovo, Čierna Hora, Srbsko;
 • východná Európa a Kaukaz: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ruská federácia, Ukrajina, Alžírsko;
 • partnerské krajiny Stredomoria: Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestínsky správny orgán pre západný breh a pásmo Gazy, Sýria, Tunisko.

1. Mládežnícka výmena so susediacimi partnerskými krajinami

Spája skupiny mladých ľudí z dvoch alebo viacerých skupín, dáva im možnosť diskusie a konfrontácie v rozličných témach podľa vlastného výberu a zároveň i príležitosť navzájom sa naučiť niečo o krajine a kultúre zúčastnených skupín.

Podľa počtu zúčastnených krajín môže byť mládežnícka výmena:

 • bilaterálna;
 • trilaterálna;
 • multilaterálna.

Mládežnícka výmena môže byť aj putovná, musia sa však všetci jej účastníci presúvať naraz, cez jednu alebo viacero krajín podieľajúcich sa na výmene.

2. Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí so susediacimi partnerskými krajinami

Projekty vzdelávacích aktivít a vytvárania sietí pozostávajú z dvoch typov:

 • Projekty, vďaka ktorým dochádza k výmene skúseností, odborných znalostí a príkladov dobrej praxe medzi osobami a organizáciami činnými v práci s mládežou. Projekty by mali byť zamerané najmä na podporu rozvoja spôsobilostí a inováciu rôznych prístupov v práci s mládežou.
 • Projekty, ktoré vedú k rozvoju a tvorbe nových projektov v rámci programu Mládež v akcii. Jedná sa najmä o zaručenie podpory a potrebných zručností pre tvorbu projektov; podpory pre hľadanie partnerov; nástrojov a prostriedkov pre zvýšenie kvality projektov.

Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí so susediacimi partnerskými krajinami pozostávajú z nasledujúcich aktivít:

 • pracovná stáž,
 • realizačná poradná návšteva,
 • hodnotiace stretnutie,
 • študijný pobyt,
 • budovanie partnerstiev,
 • seminár,
 • školenie,
 • vytváranie sietí.

Bližšie informácie k týmto aktivitám nájdete v Sprievodcovi programom Mládež v akcii.

V ktorej krajine sa môžu aktivity projektu realizovať v rámci akcie 3.1 a kde podať žiadosť o finančný príspevok?

Projekt sa môže realizovať v programovej krajine alebo v krajine regiónu juhovýchodnej Európy, východnej Európy a Kaukazu alebo v regióne partnerských krajín Stredomoria.

V závislosti od miesta teda krajiny, kde sa budú aktivity projektu realizovať, musí žiadateľ o finančný príspevok, predložiť žiadosť:

 • na národnej úrovni: do národnej agentúry tej ktorej krajiny. Národné agentúry sa nachádzajú vo všetkých programových krajinách,
 • na európskej úrovni do Bruselu: do vzdelávacej, audiovizuálnej a kultúrnej výkonnej agentúry,
 • do grantového programu Euro-Med Mládež.

Pozri Prehľad postupov  pri predkladaní žiadosti.

Existujú podporné štruktúry, ktoré môžem využiť keď chcem realizovať projekt zameraný na spoluprácu so susediacimi partnerskými krajinami?

Existujú rôzne podporné štruktúry, ktoré poskytujú široké spektrum informácií z oblasti mládeže a programu Mládež v akcii. Pozri http://eacea.ec.europa.eu/index.htm.

Spolupráca s partnerskými krajinami z regiónu Stredozemného mora (MEDA)

Veľkou výhodou spolupráce s krajinami z regiónu Stredomoria je, že sú to projekty so silným interkultúrnym a interreligióznym dialógom. Rovnako ponúkajú jedinečnú možnosť spoznať odlišnú kultúru a krajiny s nádychom exotiky. Projekty sa môžu odohrávať v programových krajinách cez program Mládež v akcii alebo v krajinách pri Stredozemnom mori cez program Euro-Med Mládež.

 • Program Euro-Med Mládež (Euromed Youth programe): V prípade realizácie projektu v krajine regiónu Stredomoria musí partnerská organizácia z krajiny tohto regiónu podať žiadosť o finančný príspevok v rámci programu Euro-Med Mládež do svojej kancelárie platformy Euro-Med Mládež (EMYU), ktoré sú zriadené v partnerských krajinách regiónu Stredozemného mora. Výzvy na predkladanie projektov a im zodpovedajúce formuláre žiadostí, ako aj ďalšie informácie o programe Euro-Med Mládež je možné nájsť na nasledujúcej adrese: http://www.euromedyouth.net.
 • Platforma Euro-Med Mládež (EuroMed Youth Platform): Platforma Euro-Med Mládež sa zameriava na podporu spolupráce, vytvárania sietí a výmeny medzi mládežníckymi organizáciami z oboch pobreží Stredomoria. Nájdete tu napr.: databázu pre vyhľadávanie partnerov, diskusné fórum, profily krajín a informácie o možnostiach financovania mládežníckych iniciatív. Viac informácií tu: http://www.euromedp.org/.
 • SALTO Euro-Med (SALTO Youth RC Euro-Med): Je situované vo Francúzsku a podporuje spoluprácu medzi programovými a partnerskými krajinami Stredomoria (MEDA) v rámci programu Mládež v akcii. Vedie medzinárodné školenia a podujatia, publikuje školiace materiály rovnako aj šíri príklady dobrej praxe v práci s mládežou. Viac informácií tu: http://www.salto-youth.net/euromed/.

Spolupráca s partnerskými krajinami z regiónu východná Európa a Kaukaz (EEAC)

Projekty s krajinami tohto regiónu majú výhodu v tom, že sa jedná o spoluprácu s krajinami, ktoré sú geograficky našimi najbližšími susedmi.

SALTO východná Európa a Kaukaz, EECA (SALTO Youth RC Eastern Europe and Caucasus): Je situované v Poľsku a podporujúce spoluprácu medzi programovými a susediacimi partnerskými krajinami z východnej Európy a Kaukazu v rámci programu Mládež v akcii. Vedie medzinárodné školenia a podujatia, publikuje školiace materiály rovnako aj šíri príklady dobrej praxe v práci s mládežou. Viac informácií na: http://www.salto-youth.net/eeca/ .

Spolupráca s partnerskými krajinami z regiónu juhovýchodná Európa (SEE)

SALTO Juhovýchodná Európa, SEE (SALTO Youth RC South East Europe): Je situované v Slovinsku a podporujúce spoluprácu medzi programovými a susediacimi partnerskými krajinami z juhovýchodnej Európy v rámci programu Mládež v akcii. Vedie medzinárodné školenia a podujatia, publikuje školiace materiály rovnako aj šíri príklady dobrej praxe v práci s mládežou. Viac informácií tu: http://www.salto-youth.net/see/.

Viac informácii nájdete v Sprievodcovi programom Mládež v akcii. Ak sa rozhodneš zorganizovať projekt v rámci Akcie 3.1, neváhaj osloviť regionálneho konzultanta programu Mládež v akcii, ktorý vám poradí a môže dať cenné typy a nápady, alebo v prípade otázok kontaktujte Národnú agentúru Mládež v akcii.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas