IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 30. 4. 2015

30. 6. 2015

VÝSLEDKY VÝBEROVEJ KOMISIE K PREDKLADACIEMU TERMÍNU 30. 4. 2015

Na základe odporúčania Výberovej komisie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže zverejňujeme výsledky výberového procesu projektových žiadostí predložených k 30. aprílu 2015. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme a želáme úspešnú realizáciu projektu.


STRETNUTIE ZÁSTUPCOV CENTIER VOĽNÉHO ČASU

26. 6. 2015

STRETNUTIE ZÁSTUPCOV CENTIER VOĽNÉHO ČASU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež v spolupráci so štátnou tajomníčkou, sekciou regionálneho školstva, odborom legislatívy a aproximácie práva a Asociáciou centier voľného času SR, dňa 25. júna 2015 zorganizovalo v Bratislave pracovné stretnutie zriaďovateľov centier voľného času a riaditeľov centier voľného času.

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA KOMISIE OHĽADOM PRENÁJMU KÚPALISKA

23. 6. 2015

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA KOMISIE OHĽADOM PRENÁJMU KÚPALISKA

Dňa 18. júna 2015 sa uskutočnilo zasadnutie komisie, počas ktorej boli vyhodnotené všetky štyri ponuky zaslané do 12. júna 2015 v zmysle zverejnenej výzvy.


BIOLÓGIA UZATVORILA MARATÓN OLYMPIÁD ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

22. 6. 2015

BIOLÓGIA UZATVORILA MARATÓN OLYMPIÁD ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

V závere minulého týždňa si žiaci slovenských škôl zmerali sily v celoštátnom kole Biologickej olympiády kategórie E. Na 49. ročníku súťaže podporenej Geologickým ústavom SAV v Banskej Bystrici a Ústavom zoológie v Bratislave sa stretlo 24 žiačok a žiakov.


BRATISLAVA PRIVÍTA ZÁSTUPCOV MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ NA MEDZINÁRODNOM ŠKOLENÍ EASTERN EXPRESS

16. 6. 2015

BRATISLAVA PRIVÍTA ZÁSTUPCOV MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ NA MEDZINÁRODNOM ŠKOLENÍ EASTERN EXPRESS Školenie sa uskutoční v termíne 21. – 27. júna 2015 v hoteli Saffron. Ide o školenie ohľadom mládežníckych výmen v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii, pričom sa zameriava najmä na partnerstvá medzi krajinami V4 (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko) a krajinami Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko alebo Ukrajina).

KRAJINY V4 A VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA PODPÍŠU MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI MLÁDEŽE

16. 6. 2015

KRAJINY V4 A VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA PODPÍŠU MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI MLÁDEŽE Slovensko bude v pondelok 22. júna 2015 hosťovať ďalšie z významných medzinárodných podujatí v rámci svojho predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler v Bratislave privíta ministrov zodpovedných za mládež krajín Vyšehradskej štvorky a Východného partnerstva ako aj zástupcov Európskej komisie a Rady Európy.

OPRAVA VÝZVY NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

12. 6. 2015

OPRAVA VÝZVY NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Upozorňujeme záujemcov o prenájom areálu letného kúpaliska nachádzajúceho sa na Búdkovej 2 v Bratislave, že v predmetnej výzve zverejnenej na našej webovej stránke dňa 09. júna 2015 došlo k chybe v písaní, kedy bol uvedený nesprávny dátum vyhodnocovania ponúk záujemcov, a to 15. júna 2015, pričom správny dátum je stanovený na 18. júna 2015. Tento dátum bol stanovený z dôvodu možného doručenia ponuky poštou do troch pracovných dní. Týmto sa ospravedlňujeme sa vzniknutú chybu.

IUVENTA UŽ PO DRUHÝKRÁT OBHAJUJE TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

10. 6. 2015

IUVENTA UŽ PO DRUHÝKRÁT OBHAJUJE TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

S témou KVALITA sa v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže stretávame od roku 2011. Počas tohto obdobia sa uskutočnili dve samohodnotenia, zapojili sme sa do Národnej ceny za kvalitu a získali medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na obdobie dvoch rokov.


VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

9. 6. 2015

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže týmto ako správca majetku štátu v súlade s podmienkami zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov verejne vyhlasuje podmienky na krátkodobý nájom priestorov letného kúpaliska a priľahlých pozemkov.


PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE ONLINE ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV PREDĹŽENÉ

9. 6. 2015

PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE ONLINE ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV PREDĹŽENÉ Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je edukačno-mentorská platforma pre deti a mládež www.dikymoc.sk, ktorej realizátorom je neziskové občianske združenie Šedý medveď. Súťažná téma nesie názov: „Narodil som sa na Slovensku.“