IUVENTA / Novinky IUVENTA / Kvalita života mladých ľudí pohľadom organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Kvalita života mladých ľudí pohľadom organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

11. 9. 2017

V marci 2017 Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže odštartoval prípravy v poradí tretieho komplexného dokumentu o živote mladých ľudí v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, participácie, zdravia a zdravého životného štýlu, sociálneho začlenenia a dobrovoľníctva, s presahom na globálne témy a prácu s mládežou.

Cieľom Správy o mládeži 2018 je zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o strategický dokument vypracovávaný v štvorročných intervaloch, monitorujúci rôzne stránky života mladých ľudí v Slovenskej republike a informujúci o aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži.

Správu bude predkladať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rokovanie Vlády SR v zmysle ustanovenia 6.1 Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Za obdobie marec – august 2017 bolo organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovaných 17 zasadnutí úzkeho tímu a pracovných skupín pre čiastkové témy, v ktorých je aktuálne zapojených 86 odborníkov a odborníčok z 52 subjektov verejného, súkromného a mimovládneho sektora, vrátane mladých ľudí aktívne pracujúcich s mládežou v regiónoch Slovenska.

Participatívnosť a inkluzívnosť procesu prípravy Správy o mládeži 2018 bola posilnená delegovaním koordinovania jednotlivých kapitol nezávislým expertom na poli výskumu mládeže a riadenia mimovládnych organizácií.

V kapitole VZDELÁVANIE plánuje koordinátor Ján Orlovský (Nadácia otvorenej spoločnosti) zdôrazňovať prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania, uznávanie získaných vedomostí a zručností ako kvalifikačných predpokladov zamestnávateľmi, analyzovať otázky financovania vzdelávania a adresovať aspekt participácie mládeže na tvorbe formy a obsahu vzdelávania.

Miroslav Hajnoš (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) v kapitole ZAMESTNANOSŤ zdôrazní odporúčania pre poradenské služby, služby zamestnanosti, odborné vzdelávanie a tripartitu.

Matej Sapák (LEAF Academy) uchopil kapitolu TVORIVOSŤ A PODNIKAVOSŤ z viacerých uhlov, nevynímajúc globálne implikácie, ktoré spolu s príkladmi dobrej praxe zo Slovenska poskytnú obraz o presahoch umeleckého, kreatívneho a tvorivého sveta do oblasti výroby, priemyslu a technológií. Pre mládežnícky sektor je osobitne dôležité vidieť rozmer tvorivosti a podnikavosti aj v objavovaní nepoznaného a formovaní charakteru a vlastností ako vytrvalosť, cieľavedomosť a prevaha vnútornej motivácie.

Kapitolu PARTICIPÁCIA vedie Katarína Čavojská, ktorá čerpá z dlhoročných skúseností Rady mládeže Slovenska zo štruktúrovaného dialógu a výskumu nových foriem participácie. Nemenej dôležitým prvkom bude analýza politickej participácie a prepojenie s činnosťou Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg, ako aj napĺňanie potreby participácie na úrovni škôl, obcí, miest a krajov.

Rozsiahlu agendu SOCIÁLNEHO ZAČLENENIA koordinuje Janette Motlová (Od emócii k poznaniu, n. o.), ktorá s členmi a členkami pracovnej skupiny absolvovala konzultácie k sprehľadneniu indikátorov a diskusie o rámcovaní znakov sociálneho vylúčenia. Uvedené umožní efektívnejšie vymedziť rozsah kapitoly a zamerať sa na pojem minimálnej kvality života, od ktorej sa odborníci a odborníčky môžu odraziť pri stanovovaní cieľov štátnej politiky.

MLÁDEŽ A SVET je názvom kapitoly v gescii Petra Kupca (Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu), ktorá v členení na globálne vzdelávanie a mobilitu bude pojednávať nielen o vývoji na poli komunitárnych programov, ale zameria sa aj na dopady aktivít slovenskej diplomacie v oblasti mládeže (predsedníctvo SR vo V4 v roku 2015 a predsedníctvo SR v Rade EÚ v roku 2016).

Pracovná skupina pod vedením Alžbety Brozmanovej Gregorovej v kapitole DOBROVOĽNÍCTVO sleduje aktuálny stav v oblasti dobrovoľníctva mládeže, otázky motivácie a prínosov dobrovoľníctva pre mladých ľudí a podpory rozvoja dobrovoľníctva a jeho infraštruktúry. Mapuje tiež trendy v tejto oblasti, akými sú napríklad online platformy, expertné dobrovoľníctvo, service learning a vývoj Európskej dobrovoľníckej služby.

Štefan Matula (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) zacieľuje kapitolu ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL na analýzu systémových opatrení zameraných na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, vrátane podpory dynamického životného štýlu detí a mládeže.

Posledná kapitola Správy o mládeži 2018 je PRÁCA S MLÁDEŽOU, kde Marta Hanečáková (Asociácia CVČ SR) venuje pozornosť uznaniu prínosov neformálneho vzdelávania, spoločenskému dopadu práce s mládežou, legislatívnym opatreniam a zvyšovaniu hodnoty práce s mládežou. Jedným z nesporných úspechov posledného obdobia je zaradenie pracovníka s mládežou do Národnej sústavy kvalifikácií a Národnej sústavy povolaní. 

Význam Správy o mládeži 2018 nespočíva len v zozbieraní dát, trendovej analýze a vo formulovaní odporúčaní pre jednotlivé rezorty. Je dôkazom, že nastavenie budúceho smerovania mládežníckej politiky je dialógom všetkých zapojených strán, ktoré budeme rešpektovať aj pri príprave výziev v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 a pri nadnárodných rokovaniach o ročných prioritách v programe Erasmus+", uviedla generálna riaditeľka Iuventy Alena Minns.

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Hovorkyňa: tel.: 0918 949 837, tlacove@minedu.sk

Kontakt pre médiá – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže:

Alena Pastorková: tel.: 02/59 296 621, alena.pastorkova@iuventa.sk 

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

 

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030