IUVENTA / Novinky IUVENTA / Blíži sa prvý október - 3. predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2019

Blíži sa prvý október - 3. predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2019

4. 9. 2019

Výzva - 3. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2019 pre rok 2019

1. október 2019 je tretím a posledným predkladacím termínom tento rok pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2019.

Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

  • v rámci Kľúčovej akcie 1 sú aktivity zamerané na zapojenie mladých ľudí z marginalizovaného prostredia, podporu rozmanitosti, medzikultúrny a medzináboženský dialóg, spoločné hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania ľudských práv, ako aj zvýšenie mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a zmyslu pre iniciatívu u mladých ľudí. Cieľom sú aj projektové zámery podporujúce získanie kompetencií pracovníkov s mládežou a osvojenie si metód na odborný rozvoj, vrátane digitálnej práce s mládežou, potrebných pri prenose spoločných základných hodnôt našej spoločnosti a pri predchádzaní násilnej radikalizácie mladých ľudí.
  • v rámci Kľúčovej akcie 2 sú aktivity zamerané na podporu kvalitnej a inovatívnej práce s mládežou; posilnenie postavenia mladých ľudí a podporu podnikateľského vzdelávania, sociálneho podnikania a neziskových aktivít medzi mladými ľuďmi a to najmä vo forme nadnárodných mládežníckych iniciatív a sociálnych podnikov. Táto akcia podporuje rozvoj, prenos a vykonávanie inovačných postupov, ako aj spoločných iniciatív spolupráce, vzájomného učenia sa a výmeny osvedčených postupov na európskej úrovni.
  • v rámci Kľúčovej akcie 3 sú to aktivity ako napr. podujatia simulujúce fungovanie demokratických inštitúcií a úlohy subjektov zodpovedných za rozhodnutia; stretnutia a semináre, informačné podujatia medzi mladými ľuďmi a subjektmi zodpovednými za rozhodnutia v oblasti mládeže; podujatia na podporu diskusií a informácií o témach politiky v oblasti mládeže spojené s činnosťami organizovanými počas Európskeho týždňa mládeže; národné stretnutia a nadnárodné semináre.Táto akcia podporuje aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote a podporuje diskusiu o témach zameraných na témy a priority stanovené v rámci stratégie EÚ pre mládež a jej mechanizmov dialógu.
Podrobne sú priority rozpísané v Sprievodcovi programom Erasmus+, ktorý nájdete na tomto odkaze spolu s online formulármi projektových žiadostí: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=460&vyzva=0

Okrem programu Erasmus+, je 1. október termínom aj pre žiadosti  v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2019.

Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

ESC11 Dobrovoľníctvo: Dobrovoľnícke projekty podporujú dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí prostredníctvom individuálnych dobrovoľníckych činností alebo dobrovoľníckych tímov.

ESC21 Stáže a pracovné miesta: Touto akciou sa vykonáva profesijná časť Európskeho zboru solidarity podporovaním pracovných príležitostí a možností stáží pre mladých ľudí.

ESC31 Projekty v oblasti solidarity: Projekty solidarity podporujú aktivity solidarity v krajine iniciované, rozvíjané a implementované samotnými mladými ľuďmi.

ESC 52 Značka kvality: Tento formulár žiadosti umožňuje organizáciám uchádzať sa o európsky certifikát kvality pre dobrovoľníctvo, stáže a pracovné miesta.

Hlavný cieľ programu: Európsky zbor solidarity slúži na propagáciu solidarity ako morálnej hodnoty, najmä cez službu dobrovoľníctva. Cieľom programu je posilnenie angažovanosti mladých ľudí a organizácií v solidárnych aktivitách, čím prispieva ku posilneniu súdržnosti, solidarity, demokracie, aktívnemu občianstvu a podpore inklúzie v Európe.

Online formuláre projektových žiadostí a bližšie informácie o prioritách programu nájdete na tomto odkaze https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.ale

V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

 


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030