IUVENTA / Novinky IUVENTA / Ľudské práva v práci s mládežou

Ľudské práva v práci s mládežou

16. 10. 2018

Ľudské práva v práci s mládežou

Prezenčné školenie, ktoré ponúka základnú orientáciu v oblasti ľudských práv a výchove k ľudským právam prostredníctvom práce s mládežou. Spoločne budeme objavovať metodické prístupy a vzdelávacie nástroje, ktoré obohatia vašu prácu a hľadať odpovede na aktuálne otázky, ktoré  zaujímajú aj mladých ľudí, s ktorými pracujete.

Termín školenia:
 
29. november – 2. december 2018 (Košice)
11. – 14. december 2018 (Lučenec) 

Uzávierka prihlášok: 2. november 2018

Cieľom školenia je predstaviť využitie metodiky vzdelávania k ľudským právam v práci s mládežou ako nástroja pre: - zvyšovanie vlastnej citlivosti k ľudským právam, - riešenie výziev a problémov v každodennej praxi v práci s mladými ľuďmi, - posilňovanie kompetencií pre demokratickú kultúru, - zvýšenie povedomia mladých o ich právach, - budovanie rešpektu mladých k právam ostatných, - podporu solidarity mladých k tým, ktorým sú práva upierané, - rozvoj európskeho a globálneho občianstva, - prehlbovanie hodnôt demokratickej spoločnosti u mladých ľudí, ako napríklad hodnoty rovnosti, tolerancie a solidarity.

Hlavnou témou školenia budú ľudské práva ako historický a spoločenský fenomén: kde je ich pôvod, aký je ich význam v našom každodennom živote, aké sú to vlastne práva, kto ich má a kto nie. Počas vzdelávania sa budeme venovať aj téme kritického myslenia a jeho významu pre dodržiavanie ľudských práv. Diskusiami, prezentáciami a inými nástrojmi neformálneho vzdelávania budeme rozvíjať nielen vaše poznatky o ľudských právach, ale aj kompetencie využívať metódu vzdelávania k ľudským právam vo vašej praxi, aby sme tak mohli spoločne budovať spoločnosť, v ktorej sú ľudské práva v centre záujmu.

Čo absolvovaním školenia získate?

Absolvent/absolventka získa:

  1. základný prehľad v problematike ľudských práv ako právneho a spoločenského konceptu;
  2. porozumie základným princípom a hodnotám, na ktorých stojí koncept ľudských práv z európskeho a globálneho pohľadu;
  3. potrebné vedomosti a základné zručnosti potrebné k vzdelávaniu k ľudským právam;
  4. rozvinie svoje pozitívne postoje a možnosti ich prenosu do práce s mládežou;
  5. zmapuje a porozumie aktuálnym výzvam v oblasti ľudských práv v každodennej praxi v práci s mládežou a získa základné nástroje na zaobchádzanie s týmito výzvami;
  6. osvojí si problematiku scitlivovania voči ľudským právam a porozumie každodenným situáciám, v ktorých sú ohrozované ľudské práva zraniteľných skupín;
  7. vytvorí si praktický plán vlastného rozvoja v oblasti získavania ďalších zručností a možnosti sieťovania s podobne zameranými organizáciami a jednotlivcami;
  8. vyskúša si zážitkové aktivity, ktoré následne dokáže samostatne uplatniť v práci s mládežou, prípadne upraviť si ich pre špecifické prostredie, cieľovú skupinu a jej záujmy/problémy;
  9. prehľad o dostupných vzdelávacích nástrojoch, tematických portáloch či sieťach, kde môže hľadať nové vzdelávacie materiály, projekty či kontakty na organizácie venujúce sa ľudským právam. 

Cieľová skupina: Dovŕšených min. 18 rokov

- pracovníci/čky s mládežou
- terénni sociálni pracovníci/terénne sociálne pracovníčky
- pracovníci/čky komunitných centier
- študenti/tky pedagogiky (VŠ i SŠ)
- mládežnícki lídri/študentské líderky (napr. zo žiackych školských rád, obecných rád mládeže, atď.)
- pracovníci/čky detských domovov - učitelia/učiteľky

Linky na registračné formuláre:

Lučenec

Košice

Kontaktná osoba: michaela.ujhazyova@iuventa.sk 

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030