IUVENTA / Novinky IUVENTA / NAJČASTEJŠIE PRÍČINY NEÚSPECHU PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ. VYVARUJTE SA IM

NAJČASTEJŠIE PRÍČINY NEÚSPECHU PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ. VYVARUJTE SA IM

21. 12. 2017

NAJČASTEJŠIE PRÍČINY NEÚSPECHU PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ. VYVARUJTE SA IM

Hlavným cieľom Programov pre mládež na roky 2014–2020 je zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život. Od roku 2014 získali finančnú podporu v rámci šiestich programov podpory práce s mládežou desiatky mládežníckych organizácií. Organizácie reagovali na Výzvy MŠVVaŠ predložením svojich projektových žiadostí.

Približne jedna tretina predkladaných projektov býva nepodporená z dôvodu nedostatočnej kvality projektovej žiadosti. Uvádzame zoznam desiatich najčastejších nedostatkov projektových žiadostí.

1. Nesprávne definované ciele projektu

Pre každý dobrý projekt je dôležité správne vytýčenie cieľov, ktoré musia byť merateľné, časovo ohraničené, zrozumiteľne formulované a tiež realizovateľné. Prvou  z desiatich príčin, prečo projekt nebýva podporený je často práve nesprávne definovanie cieľov.

2. Slabá prepojenosť s cieľmi programu

Každý z programov grantovej schémy programov pre mládež  (PODPORA mládežníckych organizácií, KOMUNITA mladým, HLAS mladých, SLUŽBY pre mladých, PRIORITY mládežníckej politiky, DÔKAZY o mladých) má definované vlastné špecifické hlavné ciele, ktoré je potrebné pri tvorbe projektu rešpektovať. Projektový zámer by mal jasne prepájať ciele projektu s cieľmi konkrétneho programu.

3. Chýbajúce zdôvodnenie potreby projektu

Nemenej dôležité je, aby projektový zámer vychádzal z reálnej potreby. Pri popise východiskovej situácie je zároveň dôležité, aby táto potreba bola podložená získanými alebo už zverejnenými faktami a dokumentovala tak konkrétne dôvody opodstatnenosti projektu pre vybranú cieľovú skupinu.

4. Nedostatočné definovanie vzdelávacích výsledkov

Ak je projektový zámer orientovaný na zlepšenie kompetenčného profilu účastníkov, ďalším z dôvodov, prečo projekt neuspeje, môže byť nedostatočné definovanie vzdelávacích výsledkov. Z projektovej žiadosti musí byť zrejmé, ako sa zlepší úroveň kompetencií účastníkov po absolvovaní projektu. Chybou je, ak ciele projektu nie sú logicky súvisiace so vzdelávacími výsledkami.

5. Chýbajúci popis vzdelávacích aktivít projektu

Pri popise vzdelávacej aktivity projektu musí byť jasne zadefinovaný typ vzdelávania, ciele vzdelávacích aktivít, cieľová skupina účastníkov, zapojení partneri a opis programu s metodikou. Z pohľadu projektovej logiky ide o projekt v projekte”. Ak sa tieto parametre v projekte nenachádzajú, nie je možné ho podporiť.

6. Nevyhovujúco popísané hlavné projektové aktivity

Žiadatelia často zabúdajú na opis aktivít a súvis navrhovaných aktivít s vytýčenými cieľmi. V problematických projektových žiadostiach sa tiež stretávame s chýbajúcim alebo nevyhovujúcim popisom metodiky, ktorú žiadateľ plánuje použiť v kontexte dosiahnutia cieľov.

7. Nevyhovujúci popis výstupov projektových aktivít

Mnohé projekty, ktoré žiadatelia predkladajú na posúdenie, nemajú dostatočný opis výstupov aktivít. Preto odporúčame, aby svoje projektové výstupy popisovali čo najpodrobnejšie.
K vhodným spôsobom opisu výstupov patrí funkčný opis, vizuál, parametre, detailizácia obsiahnutých prvkov či informácia o tom, ktoré ďalšie organizácie budú na projekte pracovať. Potrebná je tiež prehľadná špecifikácia rozpočtu a deklarácia personálneho zabezpečenia až po úroveň odhadu normohodín či expertízu zapojených ľudí.

8. Nejasný dopad a nedostatočné šírenie informácií o projekte

Pri navrhovaní projektu sa často stretávame s tým, že žiadatelia zabudnú pomenovať dopad projektu na širšiu komunitu, než sú samotní účastníci alebo organizácie zapojené do projektu. Aj napriek tomu, že sa nachádzame v digitálnej dobe, je dôležité si uvedomiť, že informácie o projekte sa dajú šíriť aj iným spôsobom než len prostredníctvom webstránky alebo Facebooku. Žiadatelia sa často nezamýšľajú nad alternatívnymi metódami, čím sa uberajú o cenné body pri posudzovaní projektu.

9. Hodnotenie projektu neprebieha počas všetkých fáz

V nedostatočne spracovaných projektoch sa často hodnotenie nachádza len po hlavnej aktivite projektu. To je však nedostatočné. Hodnotiace aktivity musia byť súčasťou jednotlivých fáz realizácie celého projektu.

10. Chýba hodnotenie vzdelávacieho procesu

Opis metód hodnotenia vzdelávacieho procesu a ich zaradenie do harmonogramu aktivít musí byť súčasťou každého dobrého projektu. Ak uvedené požiadavky v projekte absentujú, projekt nebude podporený z dôvodu nesplnenia obsahových požiadaviek.


Uviedli sme 10 najzávažnejších dôvodov, kvôli ktorým nemôže byť predložený projekt podporený. Najmä pre nováčikov býva napísanie projektu náročné, a preto v rámci našich vzdelávacích aktivít pravidelne organizujeme školenia, na ktorých máte možnosť získať viac dôležitých informácií.

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030