IUVENTA / Novinky IUVENTA / Účastníci projektu WATER/VODA v IUVENTE

Účastníci projektu WATER/VODA v IUVENTE

19. 10. 2018

Účastníci projektu WATER/VODA v IUVENTE

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže privítala na svojej pôde dňa 18.10.2018 viac ako 50 účastníkov projektu WATER, ktorý v rámci 2. medzinárodnej mobility žiakov a učiteľov v programe Erasmus+ školské partnerstvá, otvorili na Sliači. Medzinárodný projekt spája 3 bratské slovanské krajiny z V4 – Čechov, Poliakov a Slovákov.

Projekt reaguje na Stratégiu Európa 2020 a z nej vyplývajúcu aktuálnu Koncepciu na ochranu vodných zdrojov Európy z dielne Európskej komisie, ktorá pripomína význam vody ako kľúčového prírodného zdroja a uznáva vodu za rastúci spoločenský problém a prioritnú oblasť inovácie. Projekt rieši aj viacero súčastí Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020: zdravie a zdravý životný štýl, vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť aj participáciu a prepája teoretické poznatky s praktickými zručnosťami, umožňuje nadviazanie cezhraničných kontaktov, poznávanie multikultúrnych reálií a zdieľanie osvedčených skúseností.

Dvojročný projekt realizujú tri základné školy – Základná škola Andreja Sládkoviča Sliač, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich v Mielżyne a Základná škola Přimda, ktoré už v minulosti rozvíjali svoju spoluprácu prostredníctvom eTwinningu – internetového portálu na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

Cieľovou skupinou projektových aktivít sú najmä žiaci 2. stupňa základnej školy – ich rozvoj cez neformálne vzdelávanie, zážitkovú pedagogiku, aktivizujúce metódy a prierezové medzipredmetové vzťahy.

Riaditeľ školy a autor projektu Mgr. Róbert Borbély, PhD. hovorí o výnimočnosti rozvíjajúceho sa partnerstva troch škôl a priateľstva troch národov: „Nestáva sa často, že jedna téma dokáže za pomerne krátky čas spojiť a spriateliť tri rôzne krajiny; rovnako sa nestáva často, že sa projekt podarí, úspešne napreduje a že v ňom všetci zúčastnení nachádzajú zmysel; no a nestáva sa tiež často, že jedna školská aktivita dokáže spojiť mnohých pedagógov, žiakov, rodičov i miestnu komunitu. A nám sa to našťastie podarilo“.

Nakoľko je spoločným prvkom projektu voda vo všetkých svojich podobách v rôznych vedných oblastiach a životných situáciách, ani IUVENTA nemohla inak - privítala svojich hostí pitnou vodou a drobnými darčekmi.

Po úvodnom slove zástupkyne generálneho riaditeľa IUVENTY PaedDr. Aleny Minns, PhD., ktorá predstavila žiakom i učiteľom misiu IUVENTY, jej činnosť a jednotlivé odbory, žiaci v priestoroch Malého divadla na oplátku porozprávali prítomným o svojom projekte. Následne mali možnosť preveriť svoje vedomosti a zasúťažiť si vo všeobecných otázkach o Erasmus+ a vyhrať vecné ceny.

Na záver stretnutia zástupca Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informoval účastníkov projektu o novom programe EÚ - Európskom zbore solidarity, ktorý ponúka mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť alebo aktivity vo svojej krajine či v zahraničí na projektoch, ktoré prispievajú k posilneniu súdržnosti, solidarity, demokracie, aktívnemu občianstvu a podpore inklúzie v Európe. 

Projektové aktivity nekončia zahraničnými mobilitami, ale pokračujú tvorivou projektovou činnosťou v samotných školách. Program Erasmus+ tak opäť preukázal svoju životaschopnosť a opodstatnenosť v školských podmienkach so značným potenciálom ďalej sa rozvíjať cez Erasmus+ pre mládež a šport v podobe mládežníckych výmen a zapojenia sa do programu Európsky zbor solidarity. 

foto1 

foto2 

foto5 

foto6 

foto8 

foto9 

foto10 

foto11 

foto12 

foto14 

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030