IUVENTA / Novinky IUVENTA / Využite príležitosť skvalitniť svoju prácu s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania

Využite príležitosť skvalitniť svoju prácu s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania

24. 10. 2017

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Odbor podpory práce s mládežou  pripravil pre vás na november a december 2017 16 trojdňových vzdelávacích podujatí.

 

Aktívne občianstvo - 2. víkend

Školenie nadväzuje na prvý modul školenia, na ktorom sa účastníci oboznámili s problematikou aktívneho občianstva a naučili sa pripraviť krátky projektový zámer.

Absolventi II. modulu školenia projektové zámery prekonzultujú. Naučia sa prezentovať  projektové zámery a vyhodnotiť ich.

Kedy a kde?    

3.11.2017 - 5.11.2017  Žilinský samosprávny kraj


Len pre účastníkov 1. časti vzdelávania

Kontakt: petra.snahnicanova@iuventa.sk +421 917 402 506


Slovensko ako interkultúrna spoločnosť

Absolventi budú mať základné poznatky o kultúrnej rozmanitosti Slovenska a o interkultúrnom rozmere dnešnej slovenskej spoločnosti. Budú schopní identifikovať spoločné prvky kultúr existujúcich v ich lokalite, prvky podnetné pre iné kultúry a budú schopní zadefinovať výzvy pre zlepšenie interkultúrnej tolerancie.

Kedy a kde?    

10.11.2017 - 12.11.2017 Žilinský samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/ruLZz8mPO0QAVBwo1

Kontakt:petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

 

Čo ťa páli - uhas! Podpora aktívnej participácie mládeže na verejnom živote

Absolventi vzdelávacieho programu aktualizáciou svojich kompetencií a rozšírením svojich vedomostí v oblasti aktívnej participácie mládeže budú jedným z podporných subjektov pre mladých ľudí, ktorí majú záujem participovať na verejnom živote. Realizáciou vlastného projektu na podporu participácie vo svojom okolí získajú spôsobilosti informovať a podporovať aktívnych mladých ľudí a vytvárať podmienky a príležitosti na spolupodieľanie sa mladých ľudí na veciach verejných.

Kedy a kde?

10.11.2017 - 12.11.2017 Žilinský samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/jUP0PWg64OMx1Frj1

Kontakt: petra.snahnicanova@iuventa.sk, +421 917 402 506

 

Kompasito - výchova detí k tolerancii a ľudským právam

Absolventi sa naučia pracovať s príručkou, ktorá ponúka konkrétne aktivity pre výchovu detí vo veku 7 - 13 rokov v oblasti ľudských práv.

Kedy a kde?    

10.11.2017  - 12.11.2017 Banskobystrický samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/mvbG0BMMqPt5p78P2

Kontakt: darina.diosiova@iuventa.sk, +421 907 99 29 75

 

Mládež a rovesnícke programy (Rozvoj Soft skills u mladých)

Absolventi sa naučia efektívne komunikovať, zvládať záťažové situácie, osvoja si základné mediačné zručnosti, naučia sa aktívne počúvať, naučia sa venovať pozornosť práci, problémom a potrebám iných.

Kedy a kde?

10.11.2017  - 12.11.2017 Trenčiansky samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/AA3zxZ2LBHeRfqvo2

Kontakt: darina.diosiova@iuventa.sk, +421 907 99 29 75

  

Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou

Absolventi budú vedieť vhodne vybrať a použiť outdoorové metódy na zatraktívnenie a zefektívnenie aktivít pre mládež. 

Kedy a kde?    

24.11.2017 -  26.11.2017 Banskobystrický samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/TeythnokZPXTjQ512

Kontakt: darina.diosiova@iuventa.sk, +421 907 99 29 75

 

Vstupný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich – Štartér

Absolventi sa naučia získavať a analyzovať informácie o cieľovej skupine vzdelávania, stanovovať ciele, vypracovať vlastnú prípravu na základe informácií o štruktúre programu pre mládež, zrealizovať program pre mládež na stanovenú tému a využiť pritom zásady vhodnej prezentácie a komunikácie. Použiť vhodné metódy s ohľadom na ciele programu pre mládež a účastníkov tak, aby podporil ich aktívnu účasť na programe.

Kedy a kde?    

17.11.2017 - 19.11.2017 Košický samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/Cl9cDb2fPJvjLbeB2

Kontakt: martin.borsc@iuventa.sk, +421 917 40 25 24,  

sona.stefancikova@iuventa.sk,  +421 917 40 25 22

 

Vstupný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich – Štartér

Absolventi sa naučia získavať a analyzovať informácie o cieľovej skupine vzdelávania, stanovovať ciele, vypracovať vlastnú prípravu na základe informácií o štruktúre programu pre mládež, zrealizovať program pre mládež na stanovenú tému a využiť pritom zásady vhodnej prezentácie a komunikácie. Použiť vhodné metódy s ohľadom na ciele programu pre mládež a účastníkov tak, aby podporil ich aktívnu účasť na programe.

Kedy a kde?    

24.11.2017 - 26.11.2017 Banskobystrický samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/F4VJFMs7Z3oNLG793

Kontakt: darina.diosiova@iuventa.sk, +421 907 99 29 75Rómski lídri v oblasti mládeže

Absolventi získajú základné vedomosti o histórii a o súčasnom živote Rómov na Slovensku. Naučia sa komunikovať a riešiť problémy, získajú základné znalosti o roli lídra, o vedení tímu mladých ľudí, o riešení problémov súvisiacich s organizovaním podujatí. Naučia sa pripraviť a realizovať projekt.

Kedy a kde?    

24.11.2017 - 26.11.2017 Košický samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/NVIDmef76Lnqj7uO2

Kontakt: martin.borsc@iuventa.sk +421 917 40 25 24,

sona.strefancikova@iuventa.sk +421 917 40 25 22

 

Kompasito - výchova detí k tolerancii a ľudským právam

Absolventi sa naučia pracovať s príručkou, ktorá ponúka konkrétne aktivity pre výchovu detí vo veku 7 - 13 rokov v oblasti ľudských práv.

Kedy a kde?    

24.11.2017 - 26.11.2017 Žilinský samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/nUUJ9GVU3iLGNaDF3

Kontakt: petra.snahnicanova@iuventa.sk +421 917 402 506Vzdelávanie pre potreby mládeže na trhu práce

Absolventi dokážu zhodnotiť svoje zručnosti, vedomosti a skúsenosti  a vyzdvihnúť svoje pozitíva pre uplatnenie sa na trhu práce. Naučia sa s podporou zostaviť jednoduchú kalkuláciu výdavkov a príjmov z pracovnej aktivity a rozumnejšie uplatňovať hodnotový princíp pri určovaní svojej profesionálnej orientácie. Naučia sa prezentovať svoju motiváciu a predstavy pre prácu pred potenciálnym zamestnávateľom alebo klientom. Naučia sa využívať princípy tímovej spolupráce a kontrolovať svoje emócie v kolektíve v súlade s pravidlami slušného správania sa a asertívneho prístupu.

Kedy a kde?    

24.11.2017 - 26.11.2017 Banskobystrický samosprávny kraj

Online prihláška:https://goo.gl/forms/vVhULjKotqaRCzJ43

Kontakt: darina.diosiova@iuventa.sk, +421 907 99 29 75Aktívne občianstvo - 2. víkend

Školenie nadväzuje na prvý modul školenia, na ktorom sa účastníci oboznámili s problematikou aktívneho občianstva a naučili sa pripraviť krátky projektový zámer.

Absolventi II. modulu školenia projektové zámery prekonzultujú. Naučia sa prezentovať  projektové zámery a vyhodnotiť ich.

Kedy a kde?    

24.11.2017 - 26.11.2017  Trnavský samosprávny kraj


Len pre účastníkov 1. časti vzdelávania

Kontakt: darina.diosiova@iuventa.sk, +421 907 99 29 75Kompasito - výchova detí k tolerancii a ľudským právam

Absolventi sa naučia pracovať s príručkou, ktorá ponúka konkrétne aktivity pre výchovu detí vo veku 7 - 13 rokov v oblasti ľudských práv.

Kedy a kde?    

1.12.2017 - 3.12.2017 Košický samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/2TIrkcoKlAJlCemK2

Kontakt:  martin.borsc@iuventa.sk +421 917 40 25 24,

sona.strefancikova@iuventa.sk +421 917 40 25 22Vstupný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich – Štartér

Absolventi sa naučia získavať a analyzovať informácie o cieľovej skupine vzdelávania, stanovovať ciele, vypracovať vlastnú prípravu na základe informácií o štruktúre programu pre mládež, zrealizovať program pre mládež na stanovenú tému a využiť pritom zásady vhodnej prezentácie a komunikácie. Použiť vhodné metódy s ohľadom na ciele programu pre mládež a účastníkov tak, aby podporil ich aktívnu účasť na programe.

Kedy a kde?    

1.12.2017 - 3.12.2017 Žilinský samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/4ZlBa1slUUJaMFSB3

Kontakt: petra.snahnicanova@iuventa.sk +421 917 402 506Vzdelávanie žiackych školských rád

Absolventi získajú poznatky o činnosti školských rád, naučia sa asertívne a efektívne komunikovať, riešiť problémy.

Kedy a kde?    

4.12.2017 - 6.12.2017 Žilinský samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/hXPxNK1r9kTdKtHH2

Kontakt: petra.snahnicanova@iuventa.sk +421 917 402 506Vzdelávanie reflektujúce potreby mládeže so zdravotným postihnutím

Absolventi sa zoznámia s potrebami mládeže so zdravotným postihnutím. Budú vedieť odlíšiť jednotlivé typy postihnutia a budú schopní použiť primerané metódy na zapojenie mladého človeka so zdravotným postihnutím do skupiny rovesníkov. 
Budú vedieť rozpoznať najdôležitejšie kritické situácie a získajú zručnosti na ich zvládnutie. 

Kedy a kde?    

8.12.2017 - 10.12.2017 Banskobystrický samosprávny kraj


Online prihláška: https://goo.gl/forms/LGw1d5VR50B9WJMj1

Kontakt: darina.diosiova@iuventa.sk, tel.:  +421 907 99 29 75späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030