IUVENTA / Novinky IUVENTA / Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2019

Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2019

6. 2. 2019

Blíži sa 12. február 2019, ktorý je prvým predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2019. Preto vám v mene Národnej agentúry dávame do pozornosti ciele a priority programu. Priority, na ktoré sa kladie dôraz pri projektoch podávaných v roku 2019 môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

  • v rámci Kľúčovej akcie 1 sú aktivity zamerané na zapojenie mladých ľudí z marginalizovaného prostredia, podporu rozmanitosti, medzikultúrny a medzináboženský dialóg, spoločné hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania ľudských práv, ako aj zvýšenie mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a zmyslu pre iniciatívu u mladých ľudí. Cieľom sú aj projektové zámery podporujúce získanie kompetencií pracovníkov s mládežou a osvojenie si metód na odborný rozvoj, vrátane digitálnej práce s mládežou, potrebných pri prenose spoločných základných hodnôt našej spoločnosti a pri predchádzaní násilnej radikalizácie mladých ľudí. Osobitná pozornosť sa bude venovať podpore projektov mobility mládeže, ktoré budú zahŕňať alebo sa budú zameriavať na utečencov/žiadateľov o azyl a migrantov,

  • v rámci Kľúčovej akcie 2, okrem horizontálnych tém zhrnutých na str. 110-111 v tlačenej podobe Sprievodcu programom Erasmus+, sú to aj nasledovné priority: podpora kvalitnej a inovatívnej práce s mládežou; podpora posilnenia postavenia mladých ľudí a podpora podnikateľského vzdelávania, sociálneho podnikania a neziskových aktivít medzi mladými ľuďmi a to najmä vo forme nadnárodných mládežníckych iniciatív a sociálnych podnikov. Podrobne sú priority rozpísané na str. 114 v tlačenej podobe Sprievodcu programom Erasmus+,

  • v rámci Kľúčovej akcie 3 sú to aktivity ako napr.: podujatia simulujúce fungovanie demokratických inštitúcií a úlohy subjektov zodpovedných za rozhodnutia; stretnutia a semináre, informačné podujatia medzi mladými ľuďmi a subjektmi zodpovednými za rozhodnutia v oblasti mládeže; podujatia na podporu diskusií a informácií o témach politiky v oblasti mládeže spojené s činnosťami organizovanými počas Európskeho týždňa mládeže; národné stretnutia a nadnárodné semináre, ktoré vytvárajú priestor na informovanie a diskusiu o relevantných otázkach týkajúcich sa stratégie EÚ pre mládež. Podrobne sú priority rozpísané na str. 211 v tlačenej podobe Sprievodcu programom Erasmus+. 

Pre rok 2019 máme alokovaných spolu 3 085 386 € a pre jednotlivé akcie je rozpočet nasledovný (výška je orientačná):

  • KA1 – 1 838 108,00 €

  • KA2 – 1 108 795,00 €

  • KA3 – 138 483,00 €

Nezabudnite, že v rámci programu Erasmus+ Kľúčovej akcie 1 a 2 môžete zapájať do projektov aj partnerské krajiny, na ktoré je vyhradených približne 25% rozpočtu z obidvoch Kľúčových akcií. Výška rozpočtu pre jednotlivé predkladacie kolá je približne rovnaká, ale môže byť upravovaná podľa aktuálnych potrieb jednotlivých akcií.

Online formuláre projektových žiadostí nájdete na tomto odkaze http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=460&vyzva=0

V prípade, že by ste chceli konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030