IUVENTA / Novinky IUVENTA / Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2019

Výzva - 1. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2019

5. 2. 2019

V súvislosti s blížiacim sa 7. februárom 2019, ktorý je prvým predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2019 vám v mene Národnej agentúry dávame do pozornosti ciele programu.

Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít: Dobrovoľníctvo, Stáže a pracovné miesta, Projekty v oblasti solidarity, Networkingové aktivity a Značka kvality.

Hlavný cieľ programu: Európsky zbor solidarity slúži na propagáciu solidarity ako morálnej hodnoty, najmä cez službu dobrovoľníctva. Cieľom programu je posilnenie angažovanosti mladých ľudí a organizácií v solidárnych aktivitách, čím prispieva ku posilneniu súdržnosti, solidarity, demokracie, aktívnemu občianstvu a podpore inklúzie v Európe.

 Špecifické ciele programu:

 • poskytnúť mladým ľuďom možnosti participácie v solidárnych aktivitách,

 • zabezpečiť účastníkom aktivity, ktoré sú vysoko kvalitné a rešpektujú princípy Európskeho zboru solidarity,

 • propagácia sociálnej inklúzie a rovnakých možností, podpora účasti mladých ľudí s nedostatkom príležitostí,

 • prispievať k spolupráci mladých ľudí v rámci Európy a zvyšovať povedomie o jej pozitívnom vplyve.

   

Hlavné výstupy aktivít pre účastníkov:

 • zlepšenie zručností a kompetencií pre osobnostný, vzdelanostný, sociálny, spoločenský, kultúrny a profesionálny rozvoj,

 • aktívnejšia participácia na demokratickom živote a spoločnosti,

 • zlepšenie zamestnateľnosti a prechodu na trh práce,

 • zvýšenie iniciatívnosti a podnikavosti,

 • zvýšenie sebavedomia a sebaúcty,

 • zlepšenie kompetencií v cudzom jazyku,

 • zvýšenie medzikultúrneho povedomia,

 • zvýšenie povedomia o európskych projektoch a spoločných európskych hodnotách,

 • zvýšenie motivácie pre angažovanosť v solidárnych aktivitách.   
             

Pre rok 2019 máme alokovaných spolu 2 072 464 € a pre jednotlivé akcie je rozpočet nasledovný (výška je orientačná):      

 • Dobrovoľníctvo – 1 357 669,00 €

 • Stáže a pracovné miesta – 162 546,00 €

 • Projekty v oblasti solidarity – 135 803,00 €  

Online formuláre projektových žiadostí nájdete na tomto odkaze https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.alej          

V prípade, že by ste chceli konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030