IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

MINISTER ŠKOLSTVA JURAJ DRAXLER OCENIL AJ ÚSPEŠNÝCH OLYMPIONIKOV

20. 11. 2015

 Minister školstva Juraj Draxler ocenil aj úspešných olympionikov Pamätným listom svätého Gorazda.

LITERÁRNY FOND OCENIL ÚSPEŠNÝCH OLYMPIONIKOV

10. 11. 2015

 Aj v tomto roku Literárny fond finančne ocenil súťažiacich, ktorí sa na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach umiestnili na medailových miestach.

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY GO PRE ZŠ a OG

28. 10. 2015

 Zverejnili sme metodicko-organizačné pokyny Geografickej olympiády pre ZŠ a OG na školský rok 2015/2016.

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY OFJ, OŠJ A TO

22. 10. 2015

 Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Olympiády vo francúzskom jazyku, Olympiády v španielskom jazyku a Technickej  olympiády pre školský rok 2015/2016.

všetky Novinky

Olympiády

Oddelenie podpory talentovanej mládeže je organizačnou zložkou IUVENTY.

  • Zodpovedá za koordináciu subjektov aktívnych v oblasti práce s talentami.
  • Prioritne realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v Slovenskej republike.
  • Organizačne zabezpečuje zasadnutia odborných komisií.
  • Spolupracuje pri príprave sústredení pred medzinárodnými súťažami.
  • Organizuje metodicko-informačné aktivity pre učiteľov, žiakov a realizátorov súťaží s cieľom popularizovať túto oblasť a zvýšiť tak záujem žiakov a učiteľov o zapájanie sa do súťaží.
viac o olympiádach...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o IUVENTE

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
baner_konferencia_komprax

banner caf