IUVENTA / Olympiády / Home

Novinky

PRIHLASOVANIE NA CK GO, KAT. A, B, CD, Z

31. 3. 2015

  Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, CD a Z.

PRIHLASOVANIE NA CK BIO KAT. A, B, C

16. 3. 2015

 Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolá Biologickej olympiády pre kat. A, B a C.

ZMENA TERMÍNU OKRESNÉHO KOLA CHO, KAT. D

12. 3. 2015

 Termín okresného kola Chemickej olympiády kategórie D bol vrátený na 26. 3. 2015 (štvrtok).

PRIHLASOVANIE NA CK ONJ

27. 2. 2015

 Spustili sme prihlasovanie na celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

všetky Novinky

Olympiády

Oddelenie podpory talentovanej mládeže je organizačnou zložkou IUVENTY.

  • Zodpovedá za koordináciu subjektov aktívnych v oblasti práce s talentami.
  • Prioritne realizuje celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v Slovenskej republike.
  • Organizačne zabezpečuje zasadnutia odborných komisií.
  • Spolupracuje pri príprave sústredení pred medzinárodnými súťažami.
  • Organizuje metodicko-informačné aktivity pre učiteľov, žiakov a realizátorov súťaží s cieľom popularizovať túto oblasť a zvýšiť tak záujem žiakov a učiteľov o zapájanie sa do súťaží.
viac o olympiádach...


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
 

viac o IUVENTE

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
baner_registracia_komprax

banner caf

Konferencia o mládeži