IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / 1. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

1. ROČNÍK TECHNICKEJ OLYMPIÁDY

31. 8. 2010

 TECHNICKÉ VZDELÁVANIE SI ZASLÚŽI VÄČŠÍ PRIESTOR

Absolventi technických smerov sú na slovenskom trhu práce žiadaní. Napriek tomu sa technickému vzdelávaniu nevenuje dostatočná pozornosť. Upozorňujú na to nielen vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, ale aj zástupcovia zamestnávateľov v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom odvetví. Školská reforma z roku 2008 posunula tento typ vzdelávanie do úzadia. Negatívne ohlasy na dopad týchto krokov rezonovali na 25. medzinárodnej konferencii „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“, ktorá bola 7. a 8. septembra 2009 vo Veľkej Lomnici. Svoju nespokojnosť so súčasným stavom tu vyjadrili viacerí zamestnávatelia z oblasti automobilového priemyslu. Zástupca Zväzu automobilového priemyslu Július Hron vyslovil požiadavku, aby sa technická výchova vyučovala ako špeciálny predmet už od prvého stupňa základnej školy. Predmet navrhol podporiť aj ďalšími aktivitami zameranými na technické vzdelávanie: technické krúžky, súťaže, exkurzie do výrobných závodov, výstavy, aplikácie techniky a technológií vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, či využívanie pozitívnych príkladov z technického prostredia vo vyučovaní.

Technické vzdelávanie potrebuje účinnú podporu. Podporu pre jeho kvalitnú a rozsahovo postačujúcu výučbu a podporu v oblasti popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných škôl. S cieľom aktivizovať žiakov nitrianskeho regiónu v oblasti technického vzdelávania organizuje Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre už od roku 1995 Technickú olympiádu. Súťaž sa doteraz konala z iniciatívy a osobného nadšenia pracovníkov katedry, ale od roku 2009/2010 je už oficiálne vyhlasovaná Ministerstvom školstva SR a jej koordináciou je poverená IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Po nultom ročníku sa v školskom roku 2010/2011 uskutoční jej prvý ročník. Technická olympiáda je určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl a má dve kategórie. Prvú tvoria žiaci 5. až 7. ročníka, druhú žiaci 8. a 9. ročníka. Samozrejme, prihlásiť sa môžu aj žiaci osemročných gymnázií v príslušných ročníkoch štúdia. V prvej kategórii súťažia jednotlivci, v druhej dvojice. Olympiáda má dve časti - písomný test a praktickú časť. Písomný test je zameraný na vedomosti žiakov z oblasti techniky, technológií a vzťahu človeka a prírody. V praktickej časti majú možnosť prejaviť svoju tvorivosť pri riešení technických problémov. Bližšie informácie o súťaži, zadania úloh z nultého ročníka, fotografie a ďalšie materiály možno nájsť na stránke http://etp.pf.ukf.sk/index.php/technicka-olympiada. Informácie o 1. ročníku Technickej olympiády nájdete aj na www.olympiady.sk.

Technické vzdelávanie v súčasnosti zabezpečujú predmety Pracovné vyučovanie na 1. stupni a Technika a Svet práce na 2. stupni základných škôl. Na 1. stupni je pre technické vzdelávanie vyčlenených 20 vyučovacích hodín vo 4. ročníku. Časový rozsah je teda minimálny a je predpoklad, že sa voliteľné predmety školy zamerajú na posilnenie základných predmetov ako je písanie, čítanie a matematika. Pritom práca s rozličnými materiálmi, nástrojmi a vytváranie priestorovej predstavivosti má u detí mladšieho školského veku dôležitú a nezastupiteľnú úlohu.

Na 2. stupni základných škôl je obsah technického vzdelávania zameraný na vzťah človeka a techniky a používanie rôznych druhov prístrojov a nástrojov. Chýba však rozvíjanie poznatkov a zručností potrebných pre profesijnú orientáciu žiakov a tiež podnikateľská výchova.  Predpokladáme, že tieto oblasti by mohli byť náplňou voliteľných hodín, ktoré možno doplniť do školských vzdelávacích programov. Technika zostala povinným predmetom len v 7. a 8. ročníku s dotáciu 0,5 hodiny týždenne. V ostatných ročníkoch je len voliteľným predmetom. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce má časovú dotáciu 3 hodiny za celú povinnú školskú dochádzku. Predmet Svet práce patriaci do tejto oblasti je pritom odklonený od svojho názvu a zaoberá sa vlastne pestovateľskými prácami. Pre technické vzdelávanie sú teda určené dve hodiny zo 192 hodín (za celú školskú dochádzku), čo percentuálne predstavuje necelé dve percentá. Takýto stav je neuspokojivý a z hľadiska ďalšieho uplatnenia žiakov v občianskom i pracovnom živote nepostačujúci.

Technické vzdelávanie zohráva dôležitú úlohu vo výchove človeka, v jeho príprave na ďalšie povolanie aj na bežný život. Podporuje rozvoj kreativity, samostatného myslenia, individuality. Rozvoj osobnosti žiaka podporuje aj zdravá súťaživosť, ktorú podporuje organizovanie súťaží. Práve kreativitu a súťaživosť v sebe snúbi Technická olympiáda v Nitre. Veríme, že jej prvý ročník vytvorí pevný základ pre budúcnosť súťaže a popularizáciu technického vzdelávania na Slovensku.

doc. PaedDr. Lukáčová Danka, PhD., KTaIT, PF UKF Nitra

 

Viac informácií a organizačný poriadok súťaže nájdete v časti Technická olympiáda.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov