IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY: JE ICH NÁROČNOSŤ OPODSTATNENÁ?

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY: JE ICH NÁROČNOSŤ OPODSTATNENÁ?

20. 11. 2017

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY: JE ICH NÁROČNOSŤ OPODSTATNENÁ?

Mnohí pedagógovia, rodičia i žiaci sa často pozastavujú nad náročnosťou úloh nižších kôl predmetových olympiád a postupových súťaží. Zodpovedajú školským osnovám? Nie sú pre žiakov príliš náročné? Veríme, že odpovede na tieto otázky nájdete aj v článku, ktorý sme pre vás pripravili.


Predtým, ako sa dostaneme k pravej podstate náročnosti úloh na olympiádach, je potrebné zodpovedať otázku, kto ich tvorí a aké sú na to jeho odborné kompetencie.

Pri akejkoľvek predmetovej olympiáde či postupovej súťaži pôsobí autorský kolektív či úlohová komisia s požadovanou odbornosťou a dlhoročnou praxou s olympiádami. V komisii nájdeme prevažne vysokoškolských pedagógov, často sú to i bývalí úspešní súťažiaci, ktorí sa rozhodli svoje skúsenosti a poznatky posúvať ďalším generáciám.


Úlohy pre žiakov základných škôl sú tvorené s prihliadaním na Štátny vzdelávací program s postupným zaraďovaním náročnejších a komplexnejších úloh – je to najmä kvôli tomu, aby bol prechod medzi kategóriami základnej školy a strednej školy čo najviac plynulý a žiakov neodradil od účasti na olympiádach ani vo vyššom veku.

Úlohy v stredoškolských kategóriách sú zas nastavené tak, aby najlepších žiakov pripravili na medzinárodné kolá a tí uspeli aj v silnej konkurencii. V školskom roku 2016/2017 bolo v medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží ocenených 38 študentov, čo je dôkazom toho, že aj my na Slovensku máme množstvo talentovanej mládeže.


Je nesmierne dôležité uvedomiť si, že predmetové olympiády a postupové súťaže sú určené pre talentovaných žiakov a ich úlohou nie je testovať vedomosti, ktoré žiaci získajú v škole. Práve naopak. Ich cieľom je rozvíjať talent a postupne ich pripravovať na náročnejšie výzvy.

Úlohy majú žiakov pripraviť na silnú medzinárodnú konkurenciu

Pre lepšie pochopenie môžeme problematiku náročnosti úloh na olympiádach demonštrovať na príklade Matematickej olympiády a Pytagoriády.


Úlohou Matematickej olympiády je príprava žiakov na vyššie kategórie a medzinárodné súťaže, čo je dôvodom toho, prečo sú nároky na súťažiacich vyššie, a to i nad rámec Štátneho vzdelávacieho programu.


Pre úspešnosť žiaka na olympiáde je veľmi dôležité, aby na riešenie úlohy prišiel sám, a to možno i spôsobmi, ktoré sa vymykajú zaužívaným matematickým operáciám, ktoré sa naučil na hodinách matematiky. Rovnaký formát majú Matematické olympiády aj v iných krajinách. Je potrebné si uvedomiť, že na Medzinárodnej matematickej olympiáde sa každý rok zúčastní viac ako 100 krajín sveta, ktoré na ňu pošlú svojich najtalentovanejších študentov. Ak chceme týmto 100 krajinám konkurovať, je priam našou povinnosťou slovenských reprezentantov na ňu pripraviť čo najlepšie.

Pokles matematickej gramotnosti žiakov

Snáď nejestvuje žiak, učiteľ či rodič, ktorý by nepočul o matematickej Pytagoriáde. Úlohy, ktoré musia účastníci Pytagoriády vyriešiť, sú v rozpätí učiva základnej školy, čo znamená, že sú v súlade so Školským vzdelávacím programom.


Počas našej práce sa často stretávame s pripomienkami, že úlohy Pytagoriády sú výrazne ťažšie než v minulosti. Žiaľ, problémom nie je stúpajúca náročnosť úloh, ale klesajúca matematická gramotnosť, ktorá nasvedčuje tomu, že žiaci nevedia naučené vedomosti rozanalyzovať a efektívne uplatňovať pri ťažších úlohách alebo úlohách z praxe. Túto skutočnosť potvrdzujú i výsledky štúdie OECED PISA 2015, kde Slovenská republika dosiahla v matematickej gramotnosti v roku 2015 nižší výkon, ako je priemer krajín OECD.


Snímka obrazovky 2017-11-09 o 16.53.15.png

Čo je PISA?

PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov je rozsiahly medzinárodný výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. Jeho organizátorom je OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj) a jeho úlohou je skúmať tzv. funkčnú gramotnosť 15-ročných žiakov, pričom sa primárne sústreďuje na niekoľko konkrétnych oblastí, a to čitateľskú, matematickú a prírodovedeckú.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov