IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Biologická olympiáda / Adresáre / Adresár členov Slovenskej komisie Biologickej olympiády

Adresár členov Slovenskej komisie Biologickej olympiády

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka SK BiO, vedúca autorského kolektívu SK BiO pre kat. A a B

Katedra genetiky PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 669
e-mail: slaninova@fns.uniba.sk


RNDr. Roman Lehotský
tajomník SK BiO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 274
mob.: +421 905 497 708 
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk
 Ing. Iveta Trévaiová
vedúca autorského kolektívu SK BiO pre kat. C a D

Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Nitra, Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 650 35 45
e-mail: iveta.treavaiova@ssiba.sk


Mgr. Vladimír Hutár, PhD.
vedúci autorského kolektívu SK BiO pre kat. E a F

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
tel.: +421 2 482 06 926  
e-mail: v.hutar@vupop.skprof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.
národný koordinátor IBO

Katedra ekológie FEŠRR SPU, Mariánska 10, 949 76 Nitra
tel.: +421 37 641 56 17
e-mail: pavol.elias@uniag.sk


Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
národná koordinátorka IYIPO

Katedra krajinnej ekológie PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 582
e-mail: lehotska@fns.uniba.sk


doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
národná koordinátorka EUSO

Katedra genetiky PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 268  
e-mail. sevcovicova@fns.uniba.skprof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
predseda KK BiO pre Bratislavsky kraj

Katedra environmentálnej ekológie PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 613
e-mail: kkbioba@gmail.com


RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD.
predsedníčka KK BiO pre Trnavský kraj

Katedra biológie, PDF TU, Priemyselná 4, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 551 46 18
e-mail: ahorn@truni.sk


RNDr. Lucia Šolcová, PhD.
predsedníčka KK BiO pre Trenčiansky kraj

Katedra geografie a regionálneho rozvoja, UKF, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 640 86 40  
e-mail: lsolcova@ukf.sk


doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.

predseda KK BiO pre Nitriansky kraj

Katedra botaniky a genetiky FPV UKF, Nábr. mládeže 91, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 640 85 84  
e-mail: rkuna@ukf.sk


Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
predsedníčka KK BiO pre Banskobystrický kraj

Katedra biológie a ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 71 04
e-mail: marcela.adamcova@umb.sk


Ing. Peter Tomáň
predseda KK BiO pre Žilinský kraj

Oravské múzeum, č. 1, 027 41 Oravský Podzámok
tel.: +421 43 581 61 42
e-mail: mykologia@oravskemuzeum.sk


doc. RNDr. Mária Tulenková, PhD.
predsedníčka KK BiO pre Prešovský kraj

Katedra biológie FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 080 00 Prešov
tel.: +421  51 757 06 41
e-mail: maria.tulenkova@unipo.sk


doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
predseda KK BiO pre Košický kraj

Ústav biologických a ekologických vied, PVF UPJŠ, Moyzesova 11, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 11 79  
e-mail: lubomir.panigaj@upjs.skPaedDr. Rozália Bezáková
členka SK BiO

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 696 93 29
e-mail: rozalia.bezakova@minv.sk 


Mgr. Zlata Trubanová

členka SK BiO

Centrum voľného času – JUNIOR, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica  
tel.: +421 48 415 31 11
trubanova@juniorbb.sk

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov