IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Chemická olympiáda / Adresáre / Adresár členov Slovenskej komisie Chemickej olympiády

Adresár členov Slovenskej komisie Chemickej olympiády

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda SK CHO
, národný koordinátor pre ICHO

Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina CH-2, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 323
e-mail: putala@fns.uniba.sk

 

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. 
podpredsedníčka SK CHO

Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK, 842 15 Bratislava   
tel.: +421 2 602 96 319 
e-mail: henrieta.stankovicova@uniba.sk


Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
podpredseda SK CHO

Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava  
tel.: +421 2 594 10 487
e-mail: stanislav.kedzuch@savba.sk


Ing. Zuzana Kovaľanová   
tajomníčka SK CHO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 330 
mob.: +421 917 718 809
e-mail: zuzana.kovalanova@iuventa.sk 
      Ing. Elena Kulichová 
národná koordinátorka pre GPCH 

Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
tel.: +421 46 546 14 72
elena.kulichova@gmail.com 

RNDr. Erik Szabó, PhD. 
národný koordinátor CHO pre EUSO

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PRIF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
mob.: +421 908 317 728
e-mail: erik.szabo@uniba.sk doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
vedúci autorského kolektívu SK CHO pre kat. A

Katedra chémie PdF TU, Priemyselná 4, 918 43 Trnava
tel.: +421 33 59 39 513 
e-mail: jan.reguli@truni.sk


Ing. Pavel Májek, PhD.
vedúci autorského kolektívu SK CHO pre kat. B

Ústav analytickej chémie FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava  
tel.: +421 2 593 25 728
e-mail: pavel.majek@stuba.sk

 
PaeDr. Anna Drozdíková, PhD.
vedúca autorského kolektívu SK CHO pre kat. C

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty UK, Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava  
CH2-217
tel.: +421 2 602 96 311
e-mail: anna.drozdikova@uniba.sk

 

RNDr. Helena Vicenová
vedúca autorského kolektívu SK CHO pre kat. D

Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava      
mob.: +421 903 688 154
e-mail: helena.vicenova@gmail.com  

 

Ing. Ľudmila Glosová
vedúca autorského kolektívu SK CHO pre kat. EF

Šoltésovej 4, 971 01 Prievidza
mob.: +421 903 310 257 
e-mail: lglosova@gmail.comRNDr. Jana Chrappová, PhD.
predsedníčka KK CHO pre Bratislavský kraj

Katedra anorganickej chémie PRIF UK, Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava  
tel.: +421 2 602 96 497
e-mail: jana.chrappova@uniba.sk 

  
doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
predsedníčka KK CHO pre Trnavský kraj

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, 918 43 Trnava    
tel.: +421 33 593 95 13     
e-mail: maria.linkesova@truni.sk    
  

PaedDr. Miroslav Kozák
predseda KK CHO pre Trenčiansky kraj

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza    
tel.: +421 46 542 33 67
e-mail: miko@gympd.sk


Ing. Anežka Poláková 
predsedníčka KK CHO pre Nitriansky kraj

Spojená škola Slančíkovej 2, 950 50 Nitra    
tel.: +421 37 653 16 41     
e-mail: kkcho.polakova@gmail.com    


doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. 
predsedníčka KK CHO pre Banskobystrický kraj

Katedra chémie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica    
tel.: +421 48 446 73 50 
e-mail: zuzana.melichova@umb.sk  


Ing. Gréta Horčičiaková
predsedníčka KK CHO pre Žilinský kraj

Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina    
tel.: +421 41 525 27 74
e-mail: horciciakova.greta@post.sk


RNDr. Marcel Tkáč
predseda KK CHO pre Prešovský kraj

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, 080 01 Prešov    
tel.: +421 51 746 54 01
e-mail: marceltkac@gmail.com


RNDr. Rastislav Serbin, PhD. 
predseda KK CHO pre Košický kraj

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, 041 54 Košice    
tel.: +421 55 23 412 46
e-mail: rastislav.serbin@gmail.com Mgr. Blanka Šupolová 
členka SK CHO

Základná škola, Moskovská 2, 974 11 Banská Bystrica    
tel.: +421 903 650 521   
e-mail: blanka.supolova@gmail.com

   
prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD.
členka SK CHO

Katedra zeleninárstva FZKI SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 74 Nitra    
mob.: +421 907 795 373
e-mail: alzbeta.hegedusova@uniag.sk

Mgr. Miloslav Melník
člen SK CHO

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 51 Humenné    
tel.: +421 51 777 53 826
e-mail:melnik.milos@gmail.com

Ing. Tatiana Rudzanová
členka SK CHO

Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin    
tel.: +421 43 413 31 91
e-mail: trudzanova@centrum.sk

 

RNDr. Anton Sirota, PhD.    
člen SK CHO 

Kupeckého 2, 821 08 Bratislava
mob.: +421 907 473 367
e-mail: anton.sirota@stuba.sk 


RNDr. Pavol Tarapčík, PhD.
člen SK CHO

Ústav analytickej chémie FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava    
tel.: +421 2 593 25 311
e-mail: pavol.tarapcik@stuba.sk

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov