IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda v anglickom jazyku / Adresáre / Adresár členov SK OAJ

Adresár členov SK OAJ

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
predsedníčka SK OAJ

Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 
Priemyselná 4, P.O. BOX 9, 918 43 Trnava  
tel.: +421 33 59 39 548
mob.: +421 911 612 624
e-mail: jana.beresova@truni.sk

Ing. Zuzana Kovaľanová
tajomníčka SK OAJ

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421 2 592 96 330
mob.: +421 917 718 809 

e-mail: zuzana.kovalanova@iuventa.sk 
     Mgr. Zuzana Molnárová
predsedníčka KK OAJ pre Bratislavský kraj

Spojená škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava  
tel.: +421 2 210 28 329
e-mail:  zmolnarova@gjh.sk


Mgr. Monika Susková
predsedníčka KK OAJ pre Trnavský kraj

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9,  917 28 Trnava
tel.: +421 33 5555 123       
e-mail: monika.susko@gmail.com


Mgr. Zita Pašková
predsedníčka KK OAJ pre Trenčiansky kraj, stredné školy

Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2, 911 01 Trenčín  
tel.: +421 32 7434 422  
e-mail: paskova@glstn.sk


Mgr. Viera Nemcová
KK OAJ pre Trenčiansky kraj, základné školy

Základná škola, Mládežnícka 16, 020 11 Púchov  
tel.: +421 42 4632 458
e-mail: viera.nemcova@slovanet.sk

 
PaedDr. Richard Gurbicz 
predseda KK OAJ pre Nitriansky kraj

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
tel.: +421 907 579 008      
e-mail: richard.gurbicz@gmail.com 


Mgr. Viera Chovancová
predsedníčka KK OAJ pre Banskobystrický kraj

Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica  
tel.: +421 48 4125 125
e-mail: oatajbb@gmail.com


Mgr. Michala Patyková 
predsedníčka KK OAJ pre Žilinský kraj

Gymnázium J. M. Hurbana, Ul. 17. novembra 7, 022 01 Čadca
tel.: +421 903 847 758 
e-mail: miska.patykova@gmail.com 

Mgr. Lukáš Sopko
predseda KK OAJ pre Prešovský kraj

Gymnázium, Konštantínova 2, 080 01 Prešov  
mob.: +421 907 445 118
e-mail: lukas.sopko@gmail.com


doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
predsedníčka KK OAJ pre Košický kraj

Katedra anglistiky a amerikanistiky UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 2347 126
e-mail: slavka.tomascikova@upjs.sk

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov