IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda v anglickom jazyku / Adresáre / Adresár členov SK OAJ

Adresár členov SK OAJ

doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
predsedníčka SK OAJ

Katedra anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 
Priemyselná 4, P.O. BOX 9, 918 43 Trnava  
tel.: +421 33 59 39 548
mob.: +421 911 612 624
e-mail: jana.beresova@truni.sk

Mgr. Katarína Filipová      
tajomníčka SK OAJ 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
tel.: +421 2 592 96 330  
mob.: +421 917 718 809 
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk 

     Mgr. Lukáš Molnár 
predseda KK OAJ pre Bratislavský kraj

Spojená škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava  
tel.: +421 2 21028 329
e-mail: molnar@gjh.sk


Mgr. Monika Susková
predsedníčka KK OAJ pre Trnavský kraj

Stredná priemyselná škola, Komenského 1,  917 31 Trnava
tel.: +421 33 590 35 33          
e-mail: monika.susko@gmail.com


Mgr. Zita Pašková
predsedníčka KK OAJ pre Trenčiansky kraj, stredné školy

Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2, 911 01 Trenčín  
tel.: +421 32 7434 422  
e-mail: paskova@glstn.sk


Mgr. Viera Nemcová
KK OAJ pre Trenčiansky kraj, základné školy

Základná škola, Mládežnícka 16, 020 11 Púchov  
tel.: +421 42 4632 458
e-mail: viera.nemcova@slovanet.sk

 
Mgr. Lýdia Fraňová 
predsedníčka KK OAJ pre Nitriansky kraj

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 6526 621     
e-mail: lydia.franova@gmail.com


Mgr. Marcela Kováčová
predsedníčka KK OAJ pre Banskobystrický kraj

Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica  
tel.: +421 48 4153 240
e-mail: m.kovacovax@gmail.com


Mgr. Michala Patyková 
predsedníčka KK OAJ pre Žilinský kraj

Gymnázium J. M. Hurbana, Ul. 17. novembra 7, 022 01 Čadca
tel.: +421 903 847 758 
e-mail: miska.patykova@gmail.com 

Mgr. Lukáš Sopko
predseda KK OAJ pre Prešovský kraj

Gymnázium, Konštantínova 2, 080 01 Prešov  
mob.: +421 907 445 118
e-mail: lukas.sopko@gmail.com


doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
predsedníčka KK OAJ pre Košický kraj

Katedra anglistiky a amerikanistiky UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 2347 126
e-mail: slavka.tomascikova@upjs.sk

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov