IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda ľudských práv / Adresáre / Adresár členiek a členov CK OĽP

Adresár členiek a členov CK OĽP

PhDr. Dagmar Horná, PhD.
predsedníčka CK OĽP

Gercenova 9, 851 01 Bratislava
mob.: +421 915 71 47 86 
e-mail: dagmar.horna@gmail.com 


Barbora Knaperková
tajomníčka CK OĽP

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421 2 592 96 300
mob.: +421 905 44 82 27

e-mail: barbora.knaperkova@iuventa.sk 
 


 

Mgr. Zuzana Smetanová

predsedníčka KK OĽP pre Bratislavský kraj

SOŠ HSaO, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava
tel.: +421 2 448 83 591
e-mail: smetanovaz@post.sk


doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD. 
predseda KK O
ĽP pre Trnavský kraj

Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany
tel.: 
e-mail: peter.rusnak@truni.sk

 
Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.  
predseda KK O
ĽP pre Trenčiansky kraj

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza
tel.: 
e-mail: laluhova.zuzana@gmail.com 


PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová
predsedníčka KK O
ĽP pre Nitriansky kraj

Gymnázium vo Vrábľoch, Školská 26, 952 80 Vráble
tel.: +421 37 783 21 29, +421 37 783 21 30
e-mail: semjanovai@post.sk

    
PhDr. Karin Straková 
predsedníčka KK O
ĽP pre Banskobystrický kraj 

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 415 36 47    
e-mail: strakovakarin@hotmail.com


PhDr. Ján Chovanec 
predseda KK O
ĽP pre Žilinský kraj  

Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš, Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 44 554 12 88
e-mail: janci.ch@centrum.sk


PhDr. Marián Richter
predseda KK O
ĽP pre Prešovský kraj

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, 080 74 Prešov
tel.: +421 51 771 97 48,
e-mail: richmar810@gmail.com


PaedDr. Jaroslava Mamčáková
predsedníčka KK O
ĽP pre Košický kraj

Gymnázium, Alejová 1, 040 19 Košice
tel.: +421 55 729 66 86 
e-mail: jarka.mamcakova@gmail.com

Ing. Viliam Figusch, CSc.
člen CK O
ĽP

Zvončeková 46, 831 06 Bratislava
tel.: +421 2 448 84 647, +421 904 89 82 60
e-mail: viliam.figusch@gmail.com


PaedDr. Mariana Stejskalová         
členka KK O
ĽP pre Banskobystrický kraj 

Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
tel.: +421 048 423 00 61    
e-mail: MarianaStejskalova@gmail.com  


Mgr. Jana Kviečinská 
členka CK OĽP

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava 
tel.: +421 905 89 89 42 
e-mail: jana.kviecinska@justice.sk 


Mgr. Dionýz Hochel 
člen CK OĽP

Európsky parlament, Informačná kancelária na Slovensku, Palisády 29, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 594 29 683
e-mail: dionyz.hochel@ep.europa.eu

 

PhDr. Kálmán Petőcz   
člen CK OĽP

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku  
tel.: +421 902 171 039  
e-mail: 
petoczkj@hotmail.com

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov