IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda v ruskom jazyku / Organizačný poriadok a pokyny

Organizačný poriadok

          Pokyny pre školský rok 2017/2018 budú zverejnené do 31.10.2017.

 

        Dôležité upozornenie!  

          V prípade, že budú zistené nezrovnalosti a odlišnosti v organizačnom poriadku a metodicko-organizačných pokynoch,   

          platí to, čo je uvedené v metodicko-organizačných pokynoch.       

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov