IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda v španielskom jazyku / Organizačný poriadok a pokyny

Organizačný poriadok

           Metodicko – organizačné pokyny pre školský rok 2016/2017 budú na tomto mieste zverejnené v priebehu októbra 2016.

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov