IUVENTA / Projekty / Škola bez nenávisti

Škola bez nenávisti

Program „Škola bez nenávisti“ je dobrovoľný program, ktorého sa môžu zúčastniť základné a stredné školy pôsobiace na území Slovenskej republiky. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou “Bez nenávisti na internete”, a ktorá bola v roku 2017 po šiestich rokoch trvania ukončená. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má za cieľ naďalej podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, a preto poverilo organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu.

Zámerom programu je implementácia štandardu kvality v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách.

Certifikát kvality „Škola bez nenávisti“ bude udelený školám, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

  • prevenciu šikanovania a kyberšikanovania;
  • prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi,
    či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu;
  • vzájomný rešpekt v komunikácii;
  • toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií;
  • rozvoj sociálnych zručností;
  • rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru; 
  • zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ľudských práv;
  • zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod.

Štandard kvality je definovaný v nasledovných oblastiach:

Oblasť 1.: Realizovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania
Oblasť 2.: Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole
Oblasť 3.: Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole
Oblasť 4.: Participatívne prístupy na škole
Oblasť 5.: Práca s identitou tried a školy
Oblasť 6.: Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní ťažkostí
Oblasť 7.: Podpora a rozvoj zamestnancov školy
Oblasť 8.: Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania

Dosiahnutie štandardu kvality je vyhodnocované  na základe vyhodnotenia dotazníkov a splnenia kritérií pri implementácii akčného plánu. Kritériá je možné splniť na troch úrovniach.

V školskom roku 2018/19 prebieha pilotný ročník programu, do ktorého sa zapojilo 7 škôl, z toho 3 základné školy, 3 gymnáziá a jedna stredná odborná škola. Cieľom pilotného ročníka je overiť vytvorené nástroje a nastavenie kritérií pre dosiahnutie štandardu kvality. Vďaka spolupráci so školami rôzneho typu a veľkosti má autorský tím možnosť zohľadniť praktické podmienky života školy. Pilotný ročník prebieha v nasledovných fázach:  

1. Registrácia škôl v priebehu septembra 2018.  

2. Úvodný seminár (do 29. septembra 2018): podrobné informácie o programe sú školám poskytnuté na úvodnom seminári v sídle organizácie Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave.  

3. Interný audit (október/november 2018): zapojené školy pod vedením koordinátora/ky programu na škole realizujú interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov pre:    

- pedagogických zamestnancov a nepedagogických odborných zamestnancov školy,      

- žiakov školy,      

- rodičov žiakov školy.       

4. Vyhodnotenie interného auditu (december 2018): na základe vyplnených dotazníkov bude školám zaslaná spätná väzba vo forme analýzy dát a ich interpretácie a odporúčania pre prípravu akčného plánu.  

5. Akčný plán školy (december 2018/január): školský tím pod vedením koordinátora/ky pripraví akčný plán školy, v ktorom naplánuje aktivity a nastavenie procesov pre dosiahnutie štandardu „Škola bez nenávisti“. K vypracovaniu akčného plánu budú k dispozícii konzultácie s odborníkmi, odporúčané vzdelávacie aktivity a materiály.   

6. Implementácia akčného plánu (do 30. apríla 2019): školy budú realizovať plánované aktivity podľa harmonogramu v stanovených termínoch. Po ukončení realizácie akčného plánu školy odošlú garantke programu (lara.kurtek@iuventa.sk) informácie a fotodokumentáciu z aktivít a ich výstupov (podľa charakteru činností). Školy sa budú môcť zúčastniť vzdelávacích podujatí organizovaných IUVENTOU (živé knižnice, workshopy k téme ľudských práv, vzdelávania pre žiakov a učiteľov).  

7. Interný audit po implementácii akčného plánu (do 31. mája 2019): zapojené školy pod vedením koordinátora/ky programu na škole zrealizujú interný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov po realizácii aktivít pre:     

- pedagogických zamestnancov a nepedagogických odborných zamestnancov školy,      

- žiakov školy,      

- rodičov žiakov školy.      

8. Odovzdanie certifikátu (do 30. júna 2019): na základe vyhodnotenia 2. kola interného auditu, záverečnej správy a fotodokumentácie, ktoré dodala škola na záver cyklu programu bude školám udelený certifikát „Škola bez nenávisti“.   

Bližšie informácie o pilotnom ročníku získali školy v metodických odporúčaniach.

škola bez nenávisti_logo 

  

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030