IUVENTA / Výskum mládeže / Home

Novinky

OHLIADNUTIE ZA DEKÁDOU VÝSKUMU MLÁDEŽE

26. 11. 2013

Vedecké stretnutie v rámci voľného pokračovania cyklu k problematike mládeže pri príležitosti 17. novembra malo za cieľ prezentovať teoretické poznatky i empirické výsledky výskumov za obdobie rokov 1993 – 2003.

 

AKTUÁLNE VO VÝSKUME MLÁDEŽE

2. 9. 2013

IUVENTA v posledných troch rokoch zrealizovala viac ako 30 výskumov o mládeži. Prezentácie výsledkov niektorých výskumov spojená s odbornou diskusiou k ďalším výzvam sa uskutoční 12. septembra 2013.

VEDECKÁ KONFERENCIA K TÉME MLÁDEŽ A POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS

19. 11. 2012

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spolupracoval pri realizácii vedeckej konferencie na tému Mládež a politický extrémizmus, ktorá sa uskutočnila v priestoroch na Búdkovej v Bratislave 7. novembra 2012.

všetky Novinky

Data archív výskumov mládeže

Data Archív Výskumov Mládeže (DAVM) systematizuje a spracováva dáta z empirických sociologických výskumov spolu s príslušnou dokumentáciou v elektronickej podobe podľa medzinárodných štandardov archivácie dát v rubrike VÝSKUMY.

V rubrike PRIESKUMY najdete informácie o rozmanitých prieskumných akciách, ktoré uskutočnili mladí ľudia ako súčasť svojej vysokoškolskej kvalifikácie (Mgr.,PhDr.) alebo ako súčasť svojej činnosti v systéme práce s mládežou na Slovensku.

Prostredníctvom DAVM majú možnosť získať zaujímavé informácie o živote mladej generácie v slovenskej spoločnosti aj mladí ľudia samotní, ich rodičia alebo učitelia v čitateľsky priateľskej podobe v rubrike Novinky.

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

viac o IUVENTE

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia
baner_registracia_komprax

Sutaz

banner Mládež 2030

Konferencia o mládeži