IUVENTA / Výskum mládeže / Kontakty

Kontakty

Mgr. Jana Miháliková PhD.

Odbor stratégií a metodiky odborných činností
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

jana.mihalikova@iuventa.sk
tel.: +421 2 592 96 400
m.t: +421 905 93 29 37


IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64
SK-842 58 Bratislava

tel.: +421 2 592 96 112
fax: +421 2 592 96 123
e-mail: iuventa@iuventa.sk

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov