IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky / Regionálny výskum z prostredia mládeže z rómskych komunít

Regionálny výskum z prostredia mládeže z rómskych komunít

8. 11. 2010

Medzi kľúčové oblasti štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži patrí účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácia. V tomto smere sa náležitá pozornosť venuje rozvoju opatrení smerujúcich k vytváraniu príležitostí na participáciu mladých ľudí čeliacich zložitým životným situáciám alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jednu zo skupín z málo podnetného prostredia predstavujú deti a mládež z priestorovo segregovaných rómskych osídlení / komunít, ktoré sú považované za viacnásobne znevýhodnené, dlhodobo ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Databáza poznatkov a informácií o potrebách, hodnotách a záujmoch rómskej mládeže, a o spôsoboch a možnostiach využívania ...

Pozdi ďalej: DAVM 033


späť na Novinky

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov