IUVENTA / Výskum mládeže / Výskumy – katalóg dát / 2017 / Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež

Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež

        Názov organizácie: Asociácia krajských rád mládeže

Autori výskumu:   Ing. Darina Čierniková, Ing. Martin Šturek,  PaedDr. Peter Majer

Typ prieskumu: Kvalitatívny a kvantitatívny prieskum

Názov prieskumu: Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež.

 

Abstrakt

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Záujmové vzdelávanie je realizované v základných školách, stredných školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Financovanie záujmového vzdelávania je realizované podľa § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vykonáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a okresný úrad v sídle kraja.

Hlavnými aktérmi záujmového vzdelávania realizovaného formou vzdelávacích poukazov sú vydavatelia vzdelávacích poukazov (základné školy, stredné školy) a prijímatelia vzdelávacích poukazov (základné školy, stredné školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR disponuje informáciami o počtoch vydaných a prijatých vzdelávacích poukazov, ktoré poskytujú informácie o počte žiakov zapojených do systému záujmového vzdelávania. V súčasnosti chýba analýza využitia vzdelávacích poukazov na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni, ktorá sa zameria na dopad a prínos záujmového vzdelávania na deti a mládež pri napĺňaní Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.

Témou využívania vzdelávacích poukazov v školskom a mimoškolskom prostredí sa zaoberalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s medzinárodnou spoločnosťou GfK, s. r. o., Bratislava v roku 2009. Prieskum, priniesol uvedené závery:

a) Školy zaznamenávajú vysokú návratnosť vydaných vzdelávacích poukazov. 70 % dopytovaných škôl získalo v školskom roku 2008/2009 takmer všetky vydané vzdelávacie poukazy.

b) Evidencia o odovzdaných vzdelávacích poukazoch existuje na 84 % škôl.

c) Informácie o vzdelávacích poukazoch získavajú rodičia najčastejšie na rodičovských združeniach alebo sprostredkovane od detí, ktoré sa ich dozvedia v škole.

d) 50 % rodičov má priemerný záujem o získanie informácií o vzdelávacích poukazoch a ich využití.

e) Viac ako 50 % škôl má v priebehu školského roka otvorených viac ako 10 krúžkov.

f) Najčastejšie sa vyskytujúcimi krúžkami na školách sú krúžky so zameraním na šport, pohybovú aktivitu detí, umelecké cítenie, tvorivé schopnosti a jazykové znalosti.

g) Medzi najnavštevovanejšie krúžky patria krúžky počítačového a športového zamerania.

h) CVČ sú za zrušenie vzdelávacích poukazov alebo aspoň za celkovú zmenu systému a ich vydávanie nezávislou stranou.

i) Vzdelávacie poukazy vytvorili silné konkurenčné prostredie hlavne medzi školami a CVČ.

j) Žiaci, študenti a ani rodičia nevenujú téme vzdelávacích poukazov veľa pozornosti, čo školám vyhovuje – chýba celková osveta.

 

Z uvedeného prieskumu sú zjavné informácie o počtoch vydaných a prijatých vzdelávacích poukazov, o spôsobe ich vydávania, o type záujmových krúžkoch a aktivít, ktoré zariadenia ponúkajú mladým ľudom a reakcie žiakov resp. rodičov o zapojenie sa do ponuky.

Z uvedených výstupov prieskumu no aj iných dokumentov týkajúcich sa využívania vzdelávacích poukazov nie je jasné, akou formou sa vytvára ponuka pre záujmovú činnosť a aktivity, nakoľko majú mladí ľudia, budúci užívatelia aktivít možnosť ich využitia ovplyvniť. Nie je známe aké formy analýzy záujmu mladých ľudí o náplň záujmových krúžkov sú realizované na školách, a v školských zariadeniach. Tiež nie je jasné ako sa hodnotí kvalita ponúkaných aktivít, ako aktivity

ponúkané cez vzdelávacie poukazy rozvíjajú mladých ľudí v oblastiach, ktoré definujú strategické dokumenty pre mládež ( Stratégia SR pre mládež na roky 2014-2020, Koncepcia práce s mládežou na roky 2016-2020). Nie sú zachytené príklady dobrej praxe efektívneho využívania vzdelávacích poukazov podporujúcich napĺňanie strategických dokumentov pre mládež v SR.

Potrebami cieľových skupín je u riaditeľov škôl a školských zariadení ako poskytovateľov záujmového vzdelávania získať formu a spôsoby ako ponúkať mladým ľuďom atraktívne aktivity (záujmové krúžky), ktoré oni vyhľadávajú a ako ich zabezpečiť odborným personálom.

Potrebou mladých ľudí je ponuka kvalitných aktivít, podľa ich očakávaní, ktoré využívajú cez vzdelávacie poukazy.

Potrebou rodičov mladých ľudí- žiakov, ktorí sa zapájajú do uvedených aktivít je komplexný osobnostný rozvoj, ktorý je zachytený aj v strategických dokumentoch pre mládež a určiť smerovanie záujmovej činnosti žiakov tak, aby bolo v súlade s uplatnením na trhu práce, resp. rozvíjania kompetencií pre oblasť komplexného vzdelávania.

Prieskum „ Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov pre mládež“ bol zameraný na získanie výstupov, ktoré odpovedali  na nezodpovedané otázky efektívneho využívania vzdelávacích poukazov pre napĺňanie strategických dokumentov a tým pre rozsiahlu a kvalitnú prácu s mládežou.

 

Obdobie zberu dát: 

1.12.2017- 31.1.2018

 

Ciele prieskumu

Cieľom prieskumu bolo zmapovať tvorbu ponuky, realizáciu, kvalitu a efektívnosť využívania vzdelávacích poukazov pri aktivitách pre mladých ľudí so zameraním na napĺňanie strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou a niektoré výstupy porovnať s výsledkami prieskumu z roku 2009.

 

Použité výskumné metódy

Prvá časť prieskumu bola realizovaná metódou online dotazníkov, z ktorých každý bol zameraný na konkrétnu cieľovú skupinu:

- riaditeľov škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení, kde dotazník bol  zameraný na získanie kvalitatívnych aj kvantitatívnych výstupov analyzujúcich spôsob využívania vzdelávacích poukazov pre napĺňanie strategických dokumentov,

- mladých ľudí- žiakov ktorí majú možnosť využívať  ponuku vzdelávacích poukazov,

- rodičov mladých ľudí, ktorí sú zapojení do aktivít využívajúcich vzdelávacie poukazy.

 Druhú časť tvoril prieskum názorov mladých ľudí na problematiku využívania ponuky vzdelávacích poukazov a zisťovania prínosu vzdelávacích poukazov pre ich osobnostný rozvoj. Prieskum bol realizovaný metódou rozhovoru s mladými ľuďmi – žiakmi na fokusových stretnutiach.

  

·         Veľkosť výskumnej vzorky

Spôsob dopytovania:   

Typ respondentov

Počet respondentov

online prieskum

Riaditelia škôl a školských zariadení   

417

online prieskum

Žiaci škôl a školských zariadení      

 1 620

online prieskum

Rodičia žiakov

323

skupinové rozhovory

Žiaci škôl a školských zariadení      

400

 

 

Závery a hlavné zistenia prieskumom:

Závery vyplývajúce z prieskumu od riaditeľov  škôl a školských zariadení

Riaditelia škôl a školských zariadení prezentovali v prieskume aj svoje názory na krúžky a záujmové vzdelávanie a  predložili vlastné námety v uvedenej oblasti. Vo výpovediach respondentov zo školských výchovno-vzdelávacích zariadení rezonuje požiadavka na zachovanie súčasného systému záujmového vzdelávania, mnohí poukázali na reálnu činnosť krúžkov, pretože o ne majú žiaci záujem a sú neoddeliteľnou súčasťou školských vzdelávacích programov a výchovných programov školských zariadení.

Skupina riaditeľov škôl prezentovala návrhy na oddelenie výkonu záujmovej činnosti od školského prostredia, jej realizáciu mimo miesta vyučovania a s inými pedagogickými zamestnancami, čo súvisí aj so súčasnou rivalitou základných a stredných škôl s ostatnými školskými zariadeniami (centrá voľného času a základné umelecké školy).

Z vyjadrení respondentov vyplýva aj negatívny postoj ku súčasnému systému financovania záujmového vzdelávania, navrhujú poskytovať školám financie v podobe normatívneho príspevku, účelovo ich viazať na činnosť krúžkov a zjednodušiť proces administrácie poskytovania a prijímania vzdelávacích poukazov.

Jeden z návrhov prezentuje požiadavku na vytvorenie špeciálnej siete zariadení na poskytovanie mimoškolských aktivít, ktorých činnosť v uvedenej oblasti by bola financovaná prostredníctvom Ministerstva financií SR. Poskytovanie finančných prostriedkov prostredníctvom zriaďovateľov škôl a školských zariadení je neefektívne a administratívne náročné.

Pri súčasnom systéme financovania záujmovej činnosti nie je možné financovať odborníkov z praxe ako vedúcich krúžkov. Vo výpovediach rezonuje problém s nedostatočným finančným ohodnotením pedagogických zamestnancov za vedenie krúžkov. Mimoškolská činnosť je  poskytovaná aj deťom, ktoré prejavujú záujem o viac krúžkov, hoci odovzdajú škole alebo školskému zariadeniu len jeden vzdelávací poukaz.

Podpora činnosti krúžkov zostáva prioritou pri formovaní osobnosti detí a mládeže, mala by však zohľadňovať dobrovoľnosť a motiváciu žiakov. V niektorých školách, kde sú vzdelávaní žiaci inej národnosti, je uvedená forma mimoškolskej výchovy vyhľadávaná a žiaci majú záujem o krúžky. Riaditelia škôl a školských zariadení konštatujú, že o mimoškolskú činnosť je vyšší záujem a odporúčajú pokračovať v uvedenom systéme za predpokladu zmeny povinného hodinového rozsahu a financovania záujmového vzdelávania (vrátane zohľadnenie nákladov na činnosť jednotlivých krúžkov). Limitujúcim faktorom pre činnosť krúžkov je aj čas žiakov, ktorí sa vzdelávajú v popoludňajších hodinách a nemajú čas na mimoškolské aktivity.

Niektorí respondenti poukázali aj na zmenu obsahu krúžkov, ktorých činnosť by nemala smerovať k doučovaniu. Rovnako odporúčajú, aby sa mimoškolskou činnosťou zaoberali pedagógovia voľného času (vychovávatelia) a nie pedagogickí zamestnanci škôl (učitelia).

Mimoškolská činnosť je výbornou príležitosťou pre žiakov ako efektívne využívať voľný čas.

 

Špecifickú výpoveď k mimoškolskej činnosti ponúkli centrá voľného času, ktoré predložili uvedený návrh opatrení:

• Do koncepčných materiálov MŠVVaŠ SR osobitne zadefinovať koncepciu rozvoja CVČ vo forme „spoločenskej objednávky“ smerujúcej najmä do oblasti neformálneho vzdelávania napr. podpora technického vzdelávania, finančnej gramotnosti a pod.,

• V oblasti financovania podporovať tieto scenáre:

1) Vrátiť prenesené kompetencie CVČ a tým aj financovanie týchto kompetencií na MŠVVaŠ SR a celé financovanie riešiť zvýšením hodnoty vzdelávacích poukazov na úroveň 170,-€/ na žiaka s tým, že prijímateľom by nemohli byť ich súčasní vystavovatelia t.j. ZŠ a SŠ a ZUŠ len CVČ,.

2) S využitím celoslovenskej databázy žiakov vytvoriť adresný, nezneužiteľný a administratívne nenáročný model financovania CVČ.
•  Transformovať CVČ pri ZŠ na celoročné CVČ alebo ich činnosť utlmiť, resp. transformovať do existujúcich CVČ.
• Otvoriť grantové výzvy aj pre CVČ, aby mohli prostredníctvom projektov inovovať a podporovať rozvoj neformálneho vzdelávania.

 

Závery vyplývajúce z prieskumu u žiakov a rodičov:

 

1. Nízka informovanosť žiakov a rodičov o systéme vzdelávacích poukazov

Aktuálne nízka informovanosť žiakov a rodičov o systéme vzdelávacích poukazov spôsobuje, že niektorí žiaci a rodičia si myslia, že vzdelávací poukaz musia odovzdať škole, ktorá im ho distribuuje.

Zároveň informovanosť rodičov o výške a účele finančných prostriedkov zo vzdelávacích poukazov je na nízkej úrovni a v porovnaní s prieskumom z roku 2009 klesla.

 

2. Obmedzené možnosti žiakov a rodičov ovplyvniť ponuku krúžkov

79% žiakov a 89% rodičov sa vyjadrilo, že nemá možnosť ovplyvniť ponuku krúžkov.

 

3. Nezáujem poskytovateľov záujmového vzdelávania o spätnú väzbu zo strany žiakov a rodičov

67% rodičov na otázku kto zisťuje ich spokojnosť s krúžkom, ktorý navštevujú ich deti odpovedalo, že to nezisťuje nikto. 68% žiakov sa vyjadrilo, že ich spokojnosť s krúžkom zisťujú ich rodičia alebo nikto.
Potvrdila sa tiež hypotéza, že so zvyšujúcim sa záujmom zariadení o spätnú väzbu zo strany rodičov alebo žiakov sa zvyšuje aj ich spokojnosť.

Uvedené problémy v bodoch 1, 2, 3 zvládali pri porovnaní poskytovateľov záujmového vzdelávania lepšie centrá voľného času (v niektorých prípadoch aj základné umelecké školy), než základné a stredné školy.

 

4. Nesúlad a jednostrannosť zamerania krúžkov v porovnaní s oblasťami Stratégie SR pre mládež

Pri analýze zamerania krúžkov z pohľadu oblastí definovaných v Stratégii SR pre mládež na roky 2014-2020 sme zistili, že krúžky, ktoré podporujú zdravie a zdravý životný štýl (predovšetkým športové a pohybové krúžky) navštevuje viac žiakov než je celkový počet žiakov v krúžkoch podporujúcich ďalších 5 oblastí ) - podnikavosť, sociálne začlenenie, mobilita, aktívne občianstvo, dobrovoľníctvo (podľa rodičov aj zamestnanosť).

 

5. Pomer medzi počtom žiakov, ktorí krúžky navštevujú a počtom odovzdaných poukazov je medzi zariadeniami oprávnenými prijímať vzdelávacie poukazy rozdielna

Pri základných a stredných školách na 100 prijatých vzdelávacích poukazov pripadá podľa rodičov 69 (podľa žiakov 51) žiakov, ktorí tam krúžok navštevujú. Pri centrách voľného času je pomer opačný – na 100 prijatých poukazov pripadá podľa rodičov 108 (podľa žiakov 117) žiakov, ktorí tam krúžok navštevujú.

 

6. Počet a frekvencia krúžkov, ktoré žiak navštevuje závisí od druhu školy

Kým u žiakov základnej školy žiadny krúžok nenavštevuje približne ¼ žiakov, na gymnáziu je to viac ako ⅓ a na strednej odbornej škole viac ako ½ žiakov. Čo sa týka frekvencie krúžkov, 1 a viac krát týždenne krúžok navštevuje najväčší podiel žiakov v základných školách (98%), nasledujú žiaci gymnázií (92%) a menej  žiaci stredných odborných škôl (90%).

 

Odporúčania z prieskumu

- Vzhľadom na presvedčivú väčšinu odovzdaných poukazov v škole, ktorú žiaci navštevujú, je potrebné zachovať systém podpory mimoškolskej záujmovej činnosti.

- Pre centrá voľného času a iné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia vytvoriť iný spôsob podpory ako sú vzdelávacie poukazy, ktoré aj tak žiaci v 78% odovzdávajú v škole, ktorú navštevujú.

- Naďalej rozširovať a vytvárať ponuku záujmového vzdelávania na základe zisťovania záujmu a potrieb žiakov.

Zapojiť do poskytovania záujmového vzdelávania v školách vo väčšej miere externých vedúcich krúžkov – odborníkov, čo môže ovplyvniť rôznorodosť záujmovej činnosti.

- Vytvoriť motivačný materiál zameraný na obsah záujmových krúžkov, ktoré by mohli napĺňať témy Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020

 

Kontaktná osoba: Ing. Darina Čierniková

Záverečná správa z výskumu a ďalšia dokumentácia: Vzdelávacie poukazy pri napĺňaní strategických dokumentov  pre mládež

 

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov