IUVENTA / Výskum mládeže / Výskumy – katalóg dát / 2018 / Mládež, radikalizmus a polovojenské skupiny

Mládež, radikalizmus a polovojenské skupiny

Inštitút strategických politík STRATPOL

Druh: výskum

Typ priskumu: kvalitatívny prieskum

Názov: Mládež, radikalizmus a polovojenské organizácie

 

Abstrakt

            Cieľom predkladanej štúdie je čitateľom ukázať prienik dvoch fenoménov prítomných v slovenskej spoločnosti i v zahraničí. Hovoríme o fenoméne politického radikalizmu až extrémizmu manifestovaného v podobe polovojenských skupín a ich činnosťou. Táto kombinácia oprávnene vyvoláva obavy, sama o sebe môže predstavovať bezpečnostné riziko pre štát, spoločnosť a občanov. Užšou špecifikáciou štúdie je jej zameranie na mládež. Účelom práce a ambíciou autorov je navrhnúť súbor opatrení pre Slovenskú republiku, relevantné ministerstvá a ďalšie orgány a inštitúcie pôsobiace v oblasti tejto problematiky. Autori štúdie osobnými rozhovormi, online dotazníkmi a analýzou relevantných dokumentov zhromaždili množstvo presvedčivých príkladov, ako môže štát a jeho orgány vytvárať funkčné alternatívy a opatrenia vedúce k odolnejšej spoločnosti, zvýšenej kompetencii a pripravenosti občanov a efektívnemu obmedzeniu patologických prejavov prichádzajúcich z oboch strán spektra politického  extrémizmu. Na nasledujúcich stranách sa čitateľ zoznámi s prepojením problematiky mládeže, radikalizmu, extrémizmu, a paramilitarizmu ako spoločenskému fenoménu. Okrem situácie v Slovenskej republike sa budeme bližšie venovať prejavom sledovaných fenoménov a reakcie štátu na ne taktiež v Českej republike, v Poľsku a v Litve. V prílohe štúdie je prehľadovo spracovaná taktiež Veľká Británia, Švédsko, Lotyšsko a Estónsko. Na základe popisu a analýzy modelov zapojenia mládeže, občanov do obrany a bezpečnosti štátu z týchto krajín konštruujeme vlastné návrhy krokov a odporúčaní pre Slovenskú republiku.

 

Obdobie zberu dát

August až november 2018

 

Ciele výskumu/prieskumu

            – Ukázať prienik politického radikalizmu a extrémizmu s polovojenskými skupinami

            – Ponúknuť čitateľovi prehľad prípadových štúdií polovojenských organizácií, ktoré svojou činnosťou naopak dokážu politickej radikalizácii predchádzať

            – Predstaviť vlastný návrh súboru krokov a opatrení pre Slovenskú republiku, ktorými by bolo možné negatívnym aspektom tohto fenoménu predchádzať, a naopak vytvoriť podhubie pre pozitívny rozvoj

 

Výskumné hypotézy/výskumné otázky

            – Aké je súčasné teoretické uchopenie výskumu prieniku fenoménov radikalizmu a paramilitarizmu?

            – Aká je súčasná situácia ohľadom paramilitárnych organizácií na Slovensku a v ďalších vybraných krajinách?
            – Aké sú možnosti práce s týmito hnutiami v rámci štátu lojálneho spektra na Slovensku?

 

Použité výskumné metódy

            – Mnohoprípadová štúdia

 

Veľkosť výskumnej vzorky

            – 8 krajín, vždy so špecifickejším zameraním na konkrétnu organizáciu v danej krajine

 

Závery a hlavné zistenia výskumu

            – Slovenská legislatíva týkajúca sa paramilitárnych hnutí je v súčasnosti na nedostatočnej úrovni a štátu neumožňuje s týmto fenoménom efektívne pracovať, zároveň neexistuje žiaden oficiálny systém záloh či širokého prepojenia profesionálnej armády s civilnou spoločnosťou

            – Na Slovensku existuje niekoľko hnutí ktorých lojalita voči štátu je otázna, či priamo sa považujú za štátu resp. súčasnému politickému režimu nelojálne

            – Z predložených prípadových štúdií z iných štátov vidíme, že efektívne v prospech štátu pracovať s týmto fenoménom je možné, a to vrátane štátov, ktoré sú špecifickým prostredím blízke Slovensku, ako napr. Česká republika či Litva

            – Na základe týchto prípadových štúdií bolo možné vypracovať súbor odporúčaní, ako na Slovensku s paramilitárnymi organizáciami pracovať

 

Odporúčania z výskumu

            Záujmom Slovenskej republiky je dobre fungujúce zapojenie občanov a občianskych iniciatív do sféry obrany a bezpečnosti. To môže viesť k väčšej spoločenskej odolnosti; zvýšenej úrovni pripravenosti zvládať krízové situácie jednotlivcov; vytvorenie spoločenskej bázy okolo zložiek integrovaného záchranného systému a rastu ich kapacít; priblíženie profesionalizovaných ozbrojených síl civilnej časti spoločnosti a v neposlednom rade ako prevencia spoločensky nebezpečných či nežiadúcich aktivít. Aby došlo k žiadúcim efektom, je potrebné aby došlo k dodržaniu nutných podmienok:
a)         nespochybnenie štátneho monopolu na výkon legálneho násilia,
b)         dôraz na skutočnú, nielen deklarovanú apolitickosť organizácií občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií, na ktoré bude viazaná ich spolupráca (Ozbrojené sily SR, Policajný zbor SR, Hasičský zbor SR a ďalšie zriaďované na štátnej i samosprávnej úrovni);
c)         koncepčná, rozpočtová, materiálna a mentálna pripravenosť štátnych inštitúcií a samospráv spolupracovať a efektívne využiť zapojenie dobrovoľníkov a občianskych organizácií do ich činností.

 

Kontaktná osoba

Matej Kandrik
kandrik@stratpol.sk


Záverečná správa z výskumu a ďalšia dokumentácia:

štúdia http://stratpol.sk/wp-content/uploads/2018/11/brozura.pdf
príloha http://stratpol.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pr%C3%ADloha1.pdf 

príp.
Mládež, radikalizmus a polovojenské skupiny (pdf súbor na stiahnutie)
Mládež, radikalizmus a polovojenské skupiny - príloha (pdf súbor na stiahnutie)

 

 

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov