IUVENTA / Výskum mládeže / Výskumy – katalóg dát / 2018 / Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 až 17 rokov

Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 až 17 rokov

Názov organizácie: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Druh (výskum/prieskum): Výskum

Typ výskumu: Kvalitatívny výskum

Názov výskumu: Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 až 17 rokov

 

Abstrakt:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa venuje problematike násilného extrémizmu, radikalizácie mládeže a ľudskoprávnemu vzdelávaniu ako jednej zo svojich priorít a to v súlade s Koncepciou pre prácu s mládežou na roky 2014 – 2020. Pre systematické rozvíjanie práce s mládežou v oblasti prevencie radikalizácie a násilného extrémizmu je potrebné zmapovať tento sociálny fenomén na Slovensku. V novembri 2017 bola preto Nadácii otvorenej spoločnosti zadaná realizácia kvalitatívneho výskumu, ktorý bol zameraný na hlbšie porozumenie príčinám radikalizácie a s nimi súvisiacim potrebám mládeže.

Nadácia otvorenej spoločnosti si v rámci svojej niekoľkoročnej skúsenosti vybudovala sieť expertov v tejto oblasti, s ktorými dlhodobo spolupracuje. Na realizácii výskumu OSF spolupracovala s agentúrou Krajinka.

Zámerom kvalitatívneho výskumu bolo hlbšie porozumenie fenoménu nárastu radikalizácie a násilného extrémizmu medzi mladými ľuďmi na Slovensku za účelom vypracovania stratégie práce s mládežou v oblasti prevencie nárastu radikalizácie mládeže a násilného extrémizmu. Na Slovensku sme svedkami viacerých foriem radikalizmu mladých ľudí, no najintenzívnejšiu odozvu u mladých ľudí majú radikálne skupiny či osobnosti propagujúce pravicový extrémizmus. Výskum bol preto zameraný na radikalizmus tínedžerov vo veku 14 - 17 rokov, ktorí inklinujú k "extrémistickej pravici". 

Obdobie zberu dát:

2017 - 2018

Ciele výskumu/prieskumu:

Ciele kvalitatívneho výskumu boli zadefinované nasledovne:

- Popísať cieľovú skupinu radikálnych a neradikálnych tínedžerov.
- Identifikovať zdroje a formy radikalizácie mladých ľudí. 
- Identifikovať a popísať terajšie a budúce potreby cieľovej skupiny. 

Použité výskumné metódy:

Priebeh výskumu: v decembri 2017 a januári 2018 boli realizované dve focus skupiny s osemnástimi expertmi (učiteľmi občianskej náuky a dejepisu, a s pracovníkmi s mládežou) a hĺbkové rozhovory so štyridsiatimidvomi tínedžermi vo veku 14 –17 rokov.

Výskum sa realizoval na celom Slovensku, preto medzi expertmi boli ľudia z rôznych regiónov a z rôznych typov škôl (ZŠ, SOŠ, Gym) či organizácií pracujúcich s mládežou.

Rovnako tínedžeri boli z celého Slovenska – zo všetkých ôsmich samosprávnych krajov a z rôznych typov škôl, pochádzali z rôznych socioekonomických pomerov, boli medzi nimi dievčatá aj chlapci.

1) Kritérium pre rozlíšenie „radikálov“: ak by sa mali zúčastniť volieb, uvažovali by o voľbe radikálnej strany alebo nie sú rozhodnutí,
2) Kritérium pre rozlíšenie „neradikálov“: ak by sa mali zúčastniť volieb, voľbu radikálnej strany by vylúčili,

V oboch skupinách bola pozornosť venovaná aj takým respondentom, ktorí mali a mohli mať osobité názory, ktoré neprijímajú všetci ľudia v ich okolí. Tým bolo sledované zastúpenie širokého názorového spektra tínedžerov vrátane krajných „polôh“. 

Veľkosť výskumnej vzorky:

42 mladých ľudí vo veku 14 – 17 rokov 

Závery a hlavné zistenia výskumu, záverečná správa:

Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 až 17 rokov.pdf

 

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Ujházyová, PhD., tel: +421 2 592 96 706, e-mail: michaela.ujhazyova@iuventa.sk    


 

 

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov