Deti a mládež v procese neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, sú základným prvkom, ktoré patria k prioritám štátnej politiky voči deťom a mládeži.

IUVENTA ako administrátor programov ADAM svojou misiou zabezpečuje také podmienky, aby mladí ľudia na Slovensku mohli vyrastať a tvoriť v kvalitnejších podmienkach, a aby ich právo byť aktívnymi občanmi bolo zabezpečené.

IUVENTA podporuje mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život. Pretože práve práca s mládežou je jeden z najdôležitejších nástrojov dosahovania cieľov mládežníckej politiky.

Cieľom programov ADAM je zabezpečiť systematickú, cieľavedomú a účinnú podporu aktivít pre deti a mládež (ďalej len “mládež”) mimo procesu formálneho vzdelávania v týchto prioritných oblastiach: systematická a pravidelná práca s mládežou, aktívne využívanie voľného času, participácia mládeže na živote spoločnosti, dobrovoľníctvo mládeže, informačné a poradenské činnosti pre mládež, neformálne vzdelávanie mládeže, lepšie poznanie situácie mládeže cez výskum, vzdelávanie pracovníkov s mládežou a mladých a mládežníckych vedúcich.

Vznik Programu ADAM na roky 2008 – 2013 mal za cieľ zlepšiť, skvalitniť a umožniť rozvoj práce s deťmi a mládežou na Slovensku a vytvoriť systém financovania na podporu aktivít detí a mládeže.

Všetky Programy ADAM platia od 1. januára 2008 do 31. decembra 2013 (projektové aktivity musia skončiť dňom 15. február 2014).

S ohľadom na rôznorodosť oblastí podpory i samotných aktivít sa program ADAM štrukturálne delí na tri časti:

ADAM a jeho programy

Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou je určený občianskym združeniam, ktoré systematicky a pravidelne pracujú s mládežou, fungujú aspoň rok a majú viac ako 100 členov minimálne v piatich okresoch. Program je určený na zabezpečenie aktivít v oblasti podpory neformálneho vzdelávania, výchovy k demokracii, rozvoja poznatkov v oblasti ľudských a občianskych práv, podpory dobrovoľníctva. Aktivity musia reflektovať potreby a záujem účastníkov s perspektívou dlhodobého a rastúceho záujmu mládeže.

Program ADAM 2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou zahŕňa rôzne inovatívne aktivity pripravované rôznymi predkladateľmi projektov (vrátane neformálnych skupín mládeže) v súlade s vyhlasovanými témami, aktualizované v jednotlivých rokoch alebo aj v jednotlivých predkladacích termínoch. Súčasťou programu ADAM 2 je aj podpora subjektov poskytujúcich informačno poradenskú činnosť pre mládež.

Program ADAM 3 – Podpora sieťovania subjektov zastupiteľských štruktúr na národnej a krajskej úrovni je prioritne zameraná na podporu subjektov, ktoré sú zastupiteľskými štruktúrami občianskych združení a ďalších fyzických a právnických osôb (krajské rady mládeže, Rada mládeže Slovenska, Združenie informačno poradenských centier mladých a i.).

ADAM a roky 2008 – 2012

V roku 2008 bola výška dotácie na projekty ADAM 3 009 973 EUR. Počet podporených projektov z programu ADAM bol 145 projektov zameraných na ciele a aktivity, ktoré boli v súlade s cieľmi jednotlivých výziev na podporu a propagáciu mládežníckeho dobrovoľníctva, vytváranie príležitostí pre dobrovoľníctvo, priestor na interkulturálny dialóg, participáciu detí a mládeže na živote mesta, obce, školy, vzdelávanie a ďalej na výchovu v oblasti ľudských práv a zdravý životný štýl.


V roku 2009
 bolo podporených 88 projektov s použitou dotáciou 2 684 883 EUR. Projektovým zámerom podporených organizácií boli predovšetkým aktivity týkajúce sa participácie na živote, školy, obce. Podpora aktivít a výchovy mladých ľudí k ľudským právam, podpora mládežníckych dobrovoľníkov a uznanie kompetencií získaných v procese neformálneho vzdelávania a podpora kvality práce s deťmi a mládežou v neformálnom vzdelávaní. I aktivity s vyššie spomínanými cieľmi poskytli príležitosť verejnosti na lepšie poznanie a porozumenie politiky mládeže.


Rok 2010 umožnil podporiť 85 projektov sumou 2 679 600 EUR. Niesol sa v znamení Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Zvyšovanie povedomia o problematike chudoby a sociálneho vylúčenia o právach mladých ľudí žijúcich v chudobe a ohrozených sociálnym vylúčením. Ich aktívne zapájanie sa do života a života spoločnosti, prekonávanie diskriminácie. Tak isto bol vytvorený priestor na diskusiu a aktivity týkajúce sa podpory, solidarity a podpory riešenia potrieb mladých ľudí a podpora neriešenia potrieb mladých ľudí so zdravotným postihnutím


V roku 2011 bolo podporených 78 projektov sumou 2 542 434 EUR. Európska únia vyhlásila tento rok za Európsky rok dobrovoľníctva. I táto skutočnosť umožnila lepšie poznanie a rozvoj (dobrej praxe) dobrovoľníckych tradícií v práci s mládežou zo zahraničia na území Slovenska, rozvoj dobrovoľníckych aktivít v oblasti práce s mládežou na úrovni miest a obcí, zvyšovanie kvality dobrovoľníckych činností zavádzaním nových foriem dobrovoľníckych činností pre mobilitu dobrovoľníkov a rozvíjaním spolupráce v rámci občianskej spoločnosti a medzi ňou a inými odvetviami. Jedným z cieľov bolo tiež zvyšovanie povedomia o hodnote a význame dobrovoľníctva v práci s mládežou tiež v oblasti dobrovoľníctva mládeže, cezhraničné dobrovoľníctvo, dobrovoľníctvo v oblasti prevencie sociálneho vylúčenia.


Rok 2012
 umožnil podporiť 55 projektov sumou 2 500 000 EUR, projekty podporené v tomto roku svoje aktivity zamerali na Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity a participáciu mládeže na živote školy, obce, regiónu. Taktiež na zamestnanosť a podnikavosť mládeže, vrátane opatrení uľahčujúcich prechod zo školy do zamestnania.

Ako ďalej…

Tvorba nového programu ADAM je na ceste, pričom výzvou ostáva, aby bol zabezpečený udržateľný systém financovania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktorý bude možné vyhodnocovať na základe merateľných ukazovateľov. Jeho tvorba práve prebieha a o ďalších krokoch Vás budeme informovať.