NovinkyOlympiády

Digitálna práca s mládežou v oblasti predmetových olympiád

Práca s talentovanou mládežou prostredníctvom rozsiahleho systému jednotlivých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží sa na úrovni mnohých zapojených škôl v každom okrese a kraji Slovenskej republiky realizuje už niekoľko rokov (najstaršia Matematická olympiáda v tomto roku uskutočňuje už svoj 71. ročník). Počas tejto dlhej doby existencie sa jednotlivé predmetové olympiády vyvíjali a zdokonaľovali, no ich samotná prezenčná realizácia sa uskutočňovala vždy len papierovou formou. V pandemickom čase, kedy bola ohrozená realizácia predmetových olympiád a postupových súťaží ( ďalej “POPS”), si IUVENTA uvedomovala potrebu zabezpečiť POPS dištančne a predovšetkým centrálne pre celú SR. Realizáciou online olympiád tak pomohla aj organizátorom nižších kôl. Doba pandemických obmedzení teda nepriniesla len negatíva. Naopak, vďaka obmedzeniam vyvstali nové výzvy v podobe hľadania iných spôsobov, ako súťaže uskutočniť. Riešením boli a sú viaceré spôsoby realizácie dištančnou formou pomocou digitálnych technológií a postupnou elektronizáciou celého systému.

Hlavnou motiváciou bolo udržať a ponúknuť žiakom základných a stredných škôl možnosť súťažiť, zmerať si sily s rovesníkmi, dosiahnuť úspech a tým ich najmä motivovať k samotnému štúdiu a získavaniu nových vedomostí, zručností a skúseností nad rámec svojich školských povinností aj v čase zatvorených škôl, sťaženého prístupu k vzdelaniu a rapídne sa znižujúcej motivácie žiakov k učeniu.

Náročná práca a prekonávanie mnohých prekážok pri tvorbe a nastavovaní celého systéme v spolupráci s firmou aSc, ktorá prevádzkuje školský systém EduPage, priniesla mnoho dobrého ovocia – v minulom školskom roku 2020/2021 sa nám podarilo uskutočniť všetky predmetové olympiády a postupové súťaže od okresných, krajských až po celoštátne kolá. V mnohých z nich sme okrem práce detí a mládeže v digitálnom prostredí na online teste zrealizovali aj ústne časti pri obhajobe prác a projektov, rečníckych prejavov či rozhovorov v cudzom jazyku prostredníctvom videokonferencií v rôznych platformách.

V tomto školskom roku 2021/2022 sme pomocnú ruku učiteľom podali už v ponuke realizácie niektorých školských kôl prostredníctvom online testu, ktorý učiteľov odbremenil od náročnej prípravy a vyhodnotenia školského kola a zároveň im umožnil zapojiť omnoho väčší počet žiakov a študentov.

Digitalizácia administratívnej práce okolo realizácie súťaží umožnila tiež zjednodušenie a zefektívnenie práce jednotlivým organizátorom súťaží, členom odborných komisií a ostatným pracovníkom s mládežou. Zároveň nám tento systém v nezanedbateľnej miere pomohol zlepšiť informovanosť učiteľskej a študentskej verejnosti o jednotlivých súťažiach a spôsobe ich realizácie, zjednodušiť prihlasovanie jednotlivých žiakov, čo sa prejavilo v priemere v takmer 30% náraste zapojenosti žiakov základných a stredných škôl do vedomostných súťaží oproti minulým rokom.

Vďaka postupne sa zlepšujúcej situácii nastáva pomaly čas návratu k osobných stretnutiam, vzájomnej interakcii študentov s odborníkmi a získavaniu nových skúseností v prezenčnom formáte jednotlivých súťaží. Dobré dielo v podobe elektronizácie celého systému – prihlasovania a uchovávania výsledkov, informovanosti zúčastnených študentov, ich učiteľov a rodičov, zníženie byrokracie a zefektívnenie práce organizátorov však zostane aj do budúcnosti, čím sa aj v tejto oblasti výrazne modernizujeme.

foto KK OSJL 22
foto: Krajské kolo OSJL 2022

Súvisiace články
NovinkyProgram Erasmus+

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

1 min. čítania
Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených…
NovinkyPráca s mládežou

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

1 min. čítania
Tento týždeň skončila posledná fáza akreditovaného vzdelávania ENVIROZÁŽITOK, počas ktorej si účastníci overovali svoje nadobudnuté vedomosti v Ekocentre SOSNA, v Družstevnej pri Hornáde. Environmentálne…
NovinkyPráca s mládežou

Bikrosová dráha v areáli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je otvorená športovým nadšencom a širokej verejnosti

1 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dokončila revitalizáciu bikrosovej dráhy v jej areáli. Aktívne trávenie voľného času, či priestor na športovanie tu nájdu…