Logo Európsky zbor solidarity
Logo Európsky zbor solidarity

Informácie o programe

Čo je Európsky zbor solidarity? 

Európsky zbor solidarity je nový program Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

Všetci mladí ľudia, ktorí sa zapoja do európskeho zboru solidarity, súhlasia s jeho poslaním a zásadami, ktoré budú dodržiavať.

V európskom zbore solidarity sa môžeš zaregistrovať, keď budeš mať 17 rokov, no na projekte môžeš začať pracovať až po dosiahnutí 18 rokov. Do projektov európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku do 30 rokov.

Po jednoduchej registrácii možno vybrať členov európskeho zboru solidarity, ktorí budú vyzvaní, aby sa zapojili do širokej škály projektov, medzi ktoré patrí pomoc pri predchádzaní prírodným katastrofám alebo následnej obnove, pomoc v centrách pre žiadateľov o azyl, alebo riešenie rôznych sociálnych problémov v rámci komunít.

Projekty, ktoré európsky zbor solidarity podporuje, môžu mať trvanie od dvoch do dvanástich mesiacov. Ich realizácia zvyčajne prebieha v členských štátoch Európskej únie.  

Príručka pre žiadateľov a formuláre žiadostí

Európska komisia 10. augusta 2018 zverejnila prvú výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci Európskeho zboru solidarity. Predkladací termín na podávanie projektových žiadostí je 7. február 2019, s výnimkou projektov dobrovoľníckych tímov, ktoré majú čas podať projektovú žiadosť do 18. februára 2019.

 Akcie programu 

 • Dobrovoľnícke partnerstvá
 • Dobrovoľnícke projekty
 • Stáže a pracovné miesta
 • Projekty v oblasti solidarity
 • Pool koučov
 • Značka kvality 
 • Dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou

Organizácie

Každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá je držiteľom Značky kvality a je zriadená v členskom štáte EÚ, sa môže zúčastňovať a predkladať žiadosti dobrovoľníckych činnosti, stáži a pracovných miest. Žiadosti by sa mali predložiť národnej agentúre v krajine, v ktorej je žiadajúca organizácia zriadená.

Organizácie z nasledujúcich krajín sa môžu zapojiť do dobrovoľníckej činnosti ako partneri:

 • Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko
 • Lichtenštajnsko, Island a Nórsko
 • Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko
 • Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko
 • Ruská federácia

Pracovné miesta a stáže sú otvorené pre organizácie z členských štátov EÚ.