Správa o mládeži 2018

Táto Správa je už tretím komplexným materiálom z dielne IUVENTY, ktorý monitoruje život mladých ľudí a prácu s mládežou na Slovensku za ostatné 4 roky a informuje o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži. Nadväzuje na Správu o mládeži 2014 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí. Hlavným cieľom Správy bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí v deviatich sledovaných oblastiach, ktoré reflektujú potreby mládeže a tematicky zodpovedajú cieľom Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.  Správa sa opiera o dáta z relevantných výskumov a o zistenia deviatich expertných skupín koordinovaných IUVENTOU, ktoré boli spracovávané v priebehu roku 2017. Zámerom Správy je zabezpečiť na základe zistení kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Dôležité zistenia uvádzané v Správe boli prezentované aj na Konferencii „2MB – dva milióny budúcností / Správa o mládeži 2018“ v Bratislave,  v termíne 21. – 22. 6. 2018.

Správa o mládeži 2018 (popularizovaná)

Správa o mládeži 2018 (komplexná)

Správa o napĺňaní stratégie EÚ pre mládež – Investovanie a posilnenie postavenia mládeže za roky 2010 – 2012 v SR.

Na prelome rokov 2011 a 2012 sa uskutočnilo prvé priebežné vyhodnocovanie stratégie EÚ pre mládež – Investovanie a posilnenie postavenia mládeže na roky 2010 – 2018. Vyhodnocovanie prebiehalo formou dotazníka, ktorý bude slúžiť ako podklad z jednotlivých členských krajín na zostavenie Správy o mládeži EÚ pre rok 2013, ale aj na prípravu ďalších národných opatrení v menej rozvinutých oblastiach národných politík v oblasti mládeže. Správa – zhrnutie

EU Youth strategy – national report for years 2010 – 2012, Questionnaire, Slovak Republic

Správa o mládeži 2014

Správa je v poradí druhým komplexným materiálom, ktorý prezentuje súčasný život mladých ľudí na Slovensku na základe výskumov a zistení mnohých odborníkov. Nadväzuje na Správu o mládeži 2010 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí v rôznych oblastiach. Proces prípravy Správy o mládeži 2014 vychádza z dokumentu Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013. Jej hlavným cieľom, podobne ako pri predchádzajúcej správe, bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života mladých ľudí v Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži.

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020

Stratégia pre mládež zohľadňuje najdôležitejšie výzvy Správy a určuje strategické ciele politiky vo vzťahu k mládeži. Stratégia pre mládež reflektuje potreby mládeže najmä v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, ich participácie, zdravia a zdravého životného štýlu, sociálneho začleňovania a dobrovoľníctva. Zaoberá sa aj globálnymi témami a určuje strategické ciele pre oblasť práce s mládežou a návrhy opatrení na dosiahnutie jednotlivých cieľov.

Správa o mládeži 2010

Správa o mládeži 2010 mapuje aktuálne podmienky života mladých ľudí, informuje o ich životných situáciách a uvádza aktuálne výzvy v špecifických, oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži, ktoré vyplynuli z opatrení prijatých v období 2007 – 2009. Cieľom správy je zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Koordináciu prípravy správy zabezpečoval Odbor detí a mládeže Ministerstva školstva SR v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže.

stiahni: publikácia v slovenčine /  publikácia v angličtine

Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku 2010

Cieľom štúdie je pritiahnuť pozornosť na niektoré z novo identifikovaných trendov vo vývoji detí a mládeže, aby ich odborníci a politickí aktéri:

  • mohli vziať do úvahy,
  • mohli zahrnúť do svojej priebežnej činnosti,
  • adekvátne reagovali na tieto tendencie skôr, než sa problémy stanú ťažko zvládnuteľné

Text je členený do troch kapitol. Prvá súhrnne opisuje situáciu detí na Slovensku. Druhá obsahuje základné informácie o priebehu spracovania štúdie, zistenia prieskumu, analýzy výsledkov podľa jednotlivých tematických oblasti NPD. V tretej kapitole sa podrobnejšie venujeme analýze najakcentovanejšej oblasti NPD – znižovaniu vplyvu tradičných sprostredkovateľov výchovy, hlavne rodičov a pedagógov.

EU Youth Report 2009

Ide o prvú správu o mládeži Európskej únie, ktorá má dať komplexný obraz o situácii mladých ľudí v Európe. Správa nadväzuje na novú stratégiu EU pre mládež: investovanie a posilnenie postavenia mládeže na roky 2010 – 2018.

Jej cieľom je poskytnúť informácie, ktoré by podporili užšiu spoluprácu v oblasti mládeže na Európskej úrovni, identifikovať oblasti, kde relevantné informácie o mládeži chýbajú a poskytnúť celkový obraz o problematike mládeže na nadnárodnej úrovni ako ďalšie východisko pre formovanie národných mládežníckych politík.

Čo si myslia mladí 2009

Cieľom výskumu bolo zistiť, ako mladí ľudia prežívajú voľný čas a aké sú možnosti zvyšovania ich participácie na spoločenskom a občianskom živote. Zámerom bolo zachytiť žiakov posledných ročníkov základnej školy, stredoškolákov, vysokoškolákov i mladých ľudí, ktorí už pracujú alebo majú vlastné rodiny. V súvislosti s tým sme sledovali, ako sa mení štruktúra ich voľného času, voľno-časových aktivít a participácia na spoločenskom a občianskom živote.