IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 

Odborný referent/referentka v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zamestnanec vykonáva odborné a špecializované činnosti implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity, najmä:
• Koordinovanie Kľúčovej akcie 2 Partnerstvá pre spoluprácu – Kooperačné partnerstvá, Malé partnerstvá (kontrola formálnych kritérií, konzultácie projektových zámerov, podpora žiadateľov v procese implementácie projektu, šírenie príkladov dobrej praxe, sieťovanie žiadateľov a budovanie ich kapacít).
• Mapovanie a monitorovanie organizácii, ktoré sa zapájajú do programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) – Kľúčová akcia 2 a Európsky zbor solidarity (ďalej len „programy“).
• Aktívne vyhľadávanie a podpora organizácii, ktoré majú záujem zapojiť sa do programov.
• Rozvoj témy medzisektorovej strategickej spolupráce naprieč sektormi vzdelávania a realizácia podporných aktivít vo forme školení, webinárov, workshopov.
• Hodnotenie projektových žiadostí programov, monitoring realizovaných projektov.
• Koordinovanie Aktivít nadnárodnej spolupráce (TCA) pre žiadateľov (neziskové organizácie pracujúce s mládežou, samotní mladí ľudia, samosprávy, inštitúcie) za účelom podpory a zvýšenia kvality projektových žiadostí v rámci programu Erasmus+: príprava podkladov obsahového a technického charakteru k úspešnej organizácií a následnej implementácií národných/medzinárodných vzdelávacích aktivít, koordinácia logistického zabezpečenia, komunikácia s vybranými dodávateľmi služieb, výber školiteľov, nábor účastníkov, komunikácia so zahraničnými partnermi, koordinácia vzdelávacích aktivít v rámci NA zamerané na rôzne horizontálne priority, účasť na samotných školeniach, propagácia a zdieľanie výstupov zo vzdelávacích aktivít v spolupráci s PR
• Analýza potrieb, sledovanie európskych trendov v oblasti práce s mládežou a tvorba TCA plánu vzdelávacích podporných aktivít v spolupráci s tímom školiteľov, NA, odborníkmi na prácu s mládežou a neformálne vzdelávanie.
• Vyhodnocovanie TCA aktivít kvartálne/ročne, základný finančný manažment TCA.
• Aktívna spolupráca s domácimi a zahraničnými partermi.
• Koordinácia nadnárodných partnerstiev v rámci spolupráce siete národných agentúr.
• Spolupráca pri koordinácii propagačných a komunikačných aktivít v rámci siete Eurodesk.
• Aktívna účasť v pracovných skupinách v rámci národných a medzinárodných projektov.
• Práca s internými databázovými systémami v súvislosti s implementáciou programov (kontrola správnosti údajov a dát, projektový cyklus, odpočet údajov);
• Práca s nástrojmi IKT potrebnými v rámci implementácie programov.
• Kompletizácia podkladov potrebných na tvorbu správ a ďalších dokumentov týkajúcich sa programov vyžadovaných na úrovni inštitúcie alebo iných externých subjektov.

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v dynamickom kolektíve
Pružný pracovný čas
Príjemné pracovné prostredie
Týždeň dovolenky nad rámec zákona

Informácie o výberovom konaní

Pracovný pomer na jeden rok, s možnosťou predĺženia spolupráce.

Životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania s uvedením dvoch referencií s kontaktnými údajmi, posielajte prosíme e-mailom na adresu peter.kupec@iuventa.sk do 31.01.2022.

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá, budú pozvaní na osobné stretnutie.

Životopis, motivačný list a žiadosť o prijatie do zamestnania, prosíme, zasielajte oddelene v samostatných súboroch.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ďakuje za Váš záujem.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.1.2022

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Windows – Pokročilý
Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý
Microsoft Outlook – Pokročilý
Microsoft PowerPoint – Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Analytické myslenie
Kultivovaný písomný a ústny prejav
Prezentačné zručnosti
Zmysel pre strategické plánovanie
Flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť organizovania a plánovania práce
Schopnosť tímovej práce
Odolnosť voči stresu
Konštruktívny prístup k riešeniu problémov
Preukázateľná skúsenosť v oblasti tvorby a realizácie verejnej politiky
Skúsenosť s účasťou na výskumných aktivitách výhodou
Skúsenosť a prehľad v oblasti politiky mládeže a výskumu mládeže výhodou
Práca s nástrojmi IKT

Kontakt

Kontaktná osoba: Lucia Horníková
E-mail: lucia.hornikova@iuventa.sk


Charakteristika zamestnávateľa  

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Základné oblasti aktivít IUVENTY vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky: participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu; rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva; výchova k ľudským právam; neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou; inklúzia – zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti. 


  • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – informácie

Zaslanie Vášho životopisu je považované za vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely výberového konania na uvedené pracovné miesto. Spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci výberového konania sa zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).Ak nie je vo Vašej žiadosti uvedená doba, počas ktorej môžeme Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom spracúvať za účelom evidencie možných kandidátov pre budúce výberové konania, Váš životopis a Vaše osobné údaje po ukončení výberového konania zlikvidujeme.Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Ak súhlasíte – chcete, aby ste boli zaradení do našej evidencie uchádzačov o zamestnanie, doplňte prosím o akú pracovnú pozíciu sa uchádzate a aj dobu, počas ktorej súhlasíte so spracovaním životopisu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov