IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 

Aktuálne neobsadzujeme žiadne pracovné pozície


Charakteristika zamestnávateľa  

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Základné oblasti aktivít IUVENTY vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky: participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu; rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva; výchova k ľudským právam; neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou; inklúzia – zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti. 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ďakuje za Váš záujem.


  • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – informácie

Zaslanie Vášho životopisu je považované za vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely výberového konania na uvedené pracovné miesto. Spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci výberového konania sa zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).Ak nie je vo Vašej žiadosti uvedená doba, počas ktorej môžeme Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom spracúvať za účelom evidencie možných kandidátov pre budúce výberové konania, Váš životopis a Vaše osobné údaje po ukončení výberového konania zlikvidujeme.Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Ak súhlasíte – chcete, aby ste boli zaradení do našej evidencie uchádzačov o zamestnanie, doplňte prosím o akú pracovnú pozíciu sa uchádzate a aj dobu, počas ktorej súhlasíte so spracovaním životopisu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov