IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 

Odborný referent v rámci implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity

 • Charakteristika zamestnávateľa: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku a v zahraničí. Základné témy aktivít organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie, zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, podpora talentovanej mládeže. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zároveň hosťuje Národnú agentúru programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európsky zbor solidarity.
 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Druh pracovného pomeru: Trvalý pracovný pomer na plný pracovný úväzok
 • Doba trvania pracovného pomeru: Pracovný pomer na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky
 • Náplň práce:
  • Zamestnanec vykonáva odborné a špecializované činnosti implementácie a administrácie programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) a Európsky zbor solidarity (ďalej len „programy“), najmä: Administrovanie Kľúčovej akcie KA1– Aktivity zamerané na participáciu mládeže, DiscoverEU konzultácie, informovanie o novinkách a zmenách (kontrola formálnych kritérií, konzultácie projektových zámerov, podpora žiadateľov v procese implementácie projektu, šírenie príkladov dobrej praxe, sieťovanie žiadateľov a budovanie ich kapacít)
  • Koordinácia a implementácia aktivít Európskeho roka mládeže 2022
  • Mapovanie a monitorovanie organizácii, ktoré sa zapájajú do programov EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) – Kľúčová akcia
  • Aktívne vyhľadávanie a podpora organizácii, ktoré majú záujem zapojiť sa do programov
  • Hodnotenie projektových žiadostí programov, monitoring realizovaných projektov.
  • Zabezpečuje informovanosť subjektov, ktoré sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami pre mladých ľudí, organizácie pracujúce s mládežou a samosprávy v SR o možnostiach zapojenia sa do programov
  • Aktívna spolupráca s domácimi a zahraničnými partermi
  • Koordinácia prípadných nadnárodných partnerstiev v rámci spolupráce siete národných agentúr.
  • Spolupráca pri koordinácii propagačných a komunikačných aktivít v rámci siete Eurodesk, nadväzovanie, udržiavanie a rozvoj kontaktov s organizáciami, skupinami a osobami v SR v spolupráci so sieťou EURODESK
  • Aktívna účasť v pracovných skupinách v rámci národných a medzinárodných projektov
  • Práca s internými databázovými systémami v súvislosti s implementáciou programov (kontrola správnosti údajov a dát, projektový cyklus, odpočet údajov)
  • Práca s nástrojmi IKT potrebnými v rámci implementácie programov
  • Kompletizácia podkladov potrebných na tvorbu správ a ďalších dokumentov týkajúcich sa programov vyžadovaných na úrovni inštitúcie alebo iných externých subjektov.
 • Termín nástupu: 20. jún 2022
 • Plat: Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledný plat sa skladá z tarifného platu a osobného príplatku (ten je priznaný na základe odbornosti, skúseností a pracovného nasadenia zamestnanca). Tarifný plat bude určený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, min. 1064,50 Eur brutto. Predpokladaný výsledný plat 1300,- EUR brutto
 • Požiadavky na zamestnanca:
  • Vzdelanie Vysokoškolské II. stupňa
  • Znalosti Microsoft Windows – pokročilý používateľ
  • Microsoft Outlook – pokročilý používateľ
  • Microsoft Word – pokročilý používateľ
  • Microsoft Excel – pokročilý používateľ
  • Microsoft PowerPoint – pokročilý používateľ
  • Anglický jazyk – komunikatívna úroveň
 • Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača:
  • Analytické myslenie
  • Kultivovaný písomný a ústny prejav
  • Prezentačné zručnosti
  • Zmysel pre strategické plánovanie
  • Flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť organizovania a plánovania práce
  • Schopnosť tímovej práce
  • Odolnosť voči stresu
  • Konštruktívny prístup k riešeniu problémov
  • Preukázateľná skúsenosť v oblasti tvorby a realizácie verejnej politiky
  • Skúsenosť s účasťou na výskumných aktivitách výhodou
  • Skúsenosť a prehľad v oblasti politiky mládeže a výskumu mládeže výhodou
  • Práca s nástrojmi IKT
 • Ponúkame:
  • Prácu v dynamickom kolektíve
  • Pružný pracovný čas
  • Príjemné pracovné prostredie
  • Týždeň dovolenky nad rámec zákona
 • Informácie o výberovom konaní:
  • Životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania s uvedením dvoch referencií s kontaktnými údajmi, posielajte prosíme e-mailom na adresu: peter.kupec@iuventa.sk do 6.6.2022
  • Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá, budú pozvaní na osobné stretnutie
  • Životopis, motivačný list a žiadosť o prijatie do zamestnania, prosíme, zasielajte oddelene v samostatných súboroch.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ďakuje za Váš záujem.


Charakteristika zamestnávateľa  

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Základné oblasti aktivít IUVENTY vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky: participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu; rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva; výchova k ľudským právam; neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou; inklúzia – zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti. 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ďakuje za Váš záujem.


 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – informácie

Zaslanie Vášho životopisu je považované za vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely výberového konania na uvedené pracovné miesto. Spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci výberového konania sa zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).Ak nie je vo Vašej žiadosti uvedená doba, počas ktorej môžeme Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom spracúvať za účelom evidencie možných kandidátov pre budúce výberové konania, Váš životopis a Vaše osobné údaje po ukončení výberového konania zlikvidujeme.Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Ak súhlasíte – chcete, aby ste boli zaradení do našej evidencie uchádzačov o zamestnanie, doplňte prosím o akú pracovnú pozíciu sa uchádzate a aj dobu, počas ktorej súhlasíte so spracovaním životopisu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov