IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 

Odborný referent pre predmetové olympiády a postupové súťaže

Charakteristika zamestnávateľa:IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Základné témy aktivít organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.   
Miesto výkonu práce:Bratislava    
Druh pracovného pomeru:Zástup počas rodičovskej dovolenky

Náplň práceZamestnanec vykonáva odborné a špecializované činnosti súvisiace s podporou talentovaných detí a mládeže, a to najmä: organizáciu celoštátnych kôl súťaží v rámci celej SR, sústredení pred medzinárodnými súťažami, zasadnutí komisií, zabezpečuje vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné súťaže, poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, rodičov a pedagógov v oblasti súťaží. Zabezpečuje agendu súťažných úloh.    
Termín nástupu:3. 9. 2021    
Plat:Brutto 1 200 EUR.
Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie:Vysokoškolské I. stupňa Vysokoškolské II. stupňa  
Znalosti:Microsoft Windows – pokročilý používateľ Microsoft Outlook – základy Microsoft Word – pokročilý používateľ Microsoft Excel – pokročilý používateľ Microsoft PowerPoint – pokročilý používateľ  
Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača:Kultivovaný písomný a ústny prejav Prezentačné zručnosti Flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť organizovania a plánovania práce Schopnosť tímovej práce Odolnosť voči stresu Konštruktívny prístup k riešeniu problémov Aktívny vodič, vodičský preukaz sk. B  
Ponúkame:Prácu v dynamickom kolektíve Pružný pracovný čas Príjemné pracovné prostredie Týždeň dovolenky nad rámec zákona    

Informácie o výberovom konaní

Životopis vo formáte Europass spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania posielajte prosím e-mailom na adresy: barbora.knaperkova@iuventa.skroman.lehotsky@iuventa.sk  do 13. 8. 2021.

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá, budú pozvaní na osobné stretnutie.

Životopis, motivačný list a tiež žiadosť o prijatie do zamestnania, prosím, zasielajte oddelene v samostatných súboroch.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ďakuje za Váš záujem.


  • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – informácie

Zaslanie Vášho životopisu je považované za vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely výberového konania na uvedené pracovné miesto. Spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci výberového konania sa zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).Ak nie je vo Vašej žiadosti uvedená doba, počas ktorej môžeme Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom spracúvať za účelom evidencie možných kandidátov pre budúce výberové konania, Váš životopis a Vaše osobné údaje po ukončení výberového konania zlikvidujeme.Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Ak súhlasíte – chcete, aby ste boli zaradení do našej evidencie uchádzačov o zamestnanie, doplňte prosím o akú pracovnú pozíciu sa uchádzate a aj dobu, počas ktorej súhlasíte so spracovaním životopisu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov