Správa o mládeži 2014

Správa o mládeži 2014 je v poradí druhým komplexným materiálom, ktorý prezentuje súčasný život mladých ľudí na Slovensku na základe výskumov a zistení mnohých odborníkov. Nadväzuje na Správu o mládeži 2010 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí v rôznych oblastiach. Proces prípravy Správy o mládeži 2014 vychádza z dokumentu Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013. Jej hlavným cieľom, podobne ako pri predchádzajúcej správe, bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života mladých ľudí v Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži.

INFOKONZULT 2014

Pravidelné stretnutie so zástupcami organizácií a inštitúcií aktívnych v práci s mládežou sa v roku 2014 venovalo najmä reflexii nových nástrojov mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020, Erasmus+) a priblíženiu nových strategických dokumentov.

INFOKONZULT 2012

Cieľom stretnutia bolo INFOrmovať účastníkov o stave napĺňania strategických dokumentov mládežníckej politiky na národnej i európskej úrovni a KONZULTovať postup prípravy nových dokumentov a úloh, ktoré významne ovplyvnia ďalší rozvoj tejto oblasti a všetkých, ktorí v nej pôsobia.

Správa o mládeži 2010

Správa o mládeži mala za cieľ zhodnotiť jednotlivé oblasti života mladých z pohľadu opatrení štátnej politiky. Správa sa pripravovala od roku 2009 a vyvrcholila národnou konferenciou v máji 2010.

Rozvoj regionálnej mládežníckej politiky 2010

Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj medzirezortnej a medzisektorovej mládežníckej politiky na úrovni regiónov. Konzultácie o pripravovaných opatreniach sa uskutočnili na regionálnych okrúhlych stoloch, ktorých sa zúčastnili pracovníci Úradov samosprávnych krajov, zástupcovia mimovládnych organizácií a ďalšie dôležité subjekty na úrovni regiónu. Očakávaným výsledkom mali byť konkrétne akčné plány regionálnej politiky voči mládeži. Vo väčšine krajov sa tento výsledok podarilo dosiahnuť.

Závery Rady EÚ o prínose kvalitnej práce s mládežou k rozvoju, kvalite života a sociálnemu začleňovaniu mladých ľudí

Tieto závery z mája 2013 uznávajú prínos kvalitnej práce s mládežou k rozvoju mladých ľudí a odporúčajú ďalšie opatrenia do budúcnosti. Zároveň sú základom na zriadenie expertnej skupiny ku kvalite práce s mládežou, kde Slovensko zastupuje Tomáš Pešek a výstupy tejto skupiny by sa mali premietnuť do navrhovaných zmien v oblasti práce s mládežou na Slovensku

Uznesenie Rady EÚ o práci s mládežou z roku 2010

Týmto uznesením Rada EÚ uznáva prínosy a význam práce s mládežou v rôznych oblastiach. Zároveň vyzývajú členské štáty aj Európsku komisiu k takým opatreniam, ktoré okrem iného povedú k ďalšiemu rozvoju práce s mládežou, zvyšovaniu jej kvality a uznaniu jej dôležitosti v spoločnosti.

Deklarácia prvého Európskeho konventu o mládežníckej práci 2010

Deklarácia vznikla za belgického predsedníctva EÚ. Zaoberá sa zmapovaním aktuálnych výziev mládežníckej práce v Európe a jej smerovania do budúcnosti. Navrhuje lepšiu spoluprácu medzi orgánmi štátnej správy a zástupcami mládežníckych organizácií pri vytváraní mládežníckej politiky, väčšiu mieru medzisektorovej spolupráce pri realizácii práce s mládežou, definuje potrebu väčšieho množstva informácií o dopadoch práce s mládežou či lepšej pripravenosti pracovníkov s mládežou na kultúrne rôznorodé skupiny mládeže.

Ďalej sa venuje otázkam kvality, kompetencií i uznania práce s mládežou, nabáda k väčšej mobilite a vytváraniu sietí. Jej súčasťou sú aj otázky trvalo udržateľného rozvoja a financovania práce s mládežou.

Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: AGENDA 2020

Rada Európy navrhuje do roku 2020:

  • venovať sa týmto prioritám v oblasti mládežníckej politiky:
  • ľudské práva a demokracia;
  • život v diverzifikovanej spoločnosti;
  • inklúzia mladých ľudí.

To znamená pokračovať v propagovaní interkultúrneho dialógu, rôznych vzdelávacích aktivitách pre rôzne cieľové skupiny a pod. Zdôrazňuje nevyhnutnosť spolupráce s Európskou úniou, ktorej dobré výsledky sa dostavili už aj v súčasnosti v rámci projektov a aktivít pod názvom Partnerstvo. Pokračovať v iniciatíve Národné správy o mládežníckej politike, aktivitám v oblasti výchovy k ľudským právam a v oblasti interkultúrneho učenia, naďalej podporovať výskum a sieťovanie expertov v oblasti politiky mládeže.

Pokračovať v:

  • iniciatíve Národné správy o mládežníckej politike;
  • aktivitách v oblasti výchovy k ľudským právam a v oblasti interkultúrneho učenia.

Podporovať:

  • výskum a sieťovanie expertov v oblasti politiky mládeže.

Koncepcia rozvoja informačných a poradenských činností pre mládež

Koncepcia informačno-poradenskej činnosti pre mládež z roku 2009, ktorá sa zaoberá rozvojom informačných služieb formou opatrení na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a formou odporúčaní ministerstva regionálnej a miestnej samospráve a Združeniu informačných a poradenských centier mladých v SR.

Koncepcia popisuje súčasný stav zabezpečenia informačných a poradenských služieb pre mládež z pohľadu rezortu, pomenúva výzvy na ich skvalitnenie a zameriava sa na zlepšenie dostupnosti poskytovania informačných a poradenských služieb pre čo najširšie spektrum mladých ľudí v celej SR.