Pohľad do histórie

Po revolúcii v roku 1989 trvalo niekoľko rokov, kým sa legislatívne ukotvila oficiálna politika voči deťom a mládeži. V roku 1992 boli prijaté Zásady štátnej politiky voči deťom a mládeži, čo bol prvý oficiálny porevolučný pokus urobiť štátnu podporu mládežníckej politike systémovou a transparentnou. Pôvodných dvanásť zásad bolo v roku 2000 rozpracovaných na prvú oficiálnu Koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007. Súčasťou prvého dokumentu bola Národná správa o stave politiky voči deťom a mládeži, ktorá analyzovala len niekoľko oblastí: rodina, zamestnanosť, vzdelávanie, voľný čas, sociálno-patologické javy atď.

S rozvojom celej spoločnosti, ale najmä pod vplyvom záväzkov vyplývajúcich z vstupu Slovenska do Európskej únie, sa stala stále viac viditeľná potreba postaviť politické opatrenia na opatreniach a dôkazoch. Keďže mládež je skupina, ktorá prechádza agendami viac ako desiatich ministerstiev, regionálnou a miestnou samosprávou – je koordinácia identifikácii znalostí o deťoch a mládeži, ich triedenie a sprístupňovanie relevantným subjektom stále viac aktuálnou. V roku 2008 bola prijatá nová koncepcia štátnej politiky (Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013), ktorá zdôrazňuje nevyhnutnosť komunikácie medzi praktikmi, výskumníkmi a tvorcami politiky.


Staršie dokumenty