Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027

Nová stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 sa snaží riešiť súčasné aj nadchádzajúce výzvy, ktorým čelia mladí ľudia po celej Európe. Poskytuje rámec cieľov, zásad, priorít, kľúčových oblastí a opatrení pre spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti mládeže pre všetky príslušné zainteresované strany s náležitou pozornosťou venovanou zapájaniu mladých ľudí, ich spájaniu a posilňovaniu ich postavenia.

Zapájať

01

Mladí ľudia musia mať slovo pri vývoji, vykonávaní a hodnotení politík, ktoré sa ich dotýkajú, ako je napríklad stratégia EÚ pre mládež, ako aj národné stratégie pre mládež. Podstatné je byť maximálne inkluzívny a prispôsobiť sa súčasným a nadchádzajúcim výzvam, skúmať nové a alternatívne formy účasti.

Spájať

02

Spojenia, vzťahy a výmena skúseností sú hlavným prínosom pre solidaritu a budúci rozvoj Európskej únie. Toto spojenie sa najlepšie uľahčuje pomocou rôznych foriem mobility. Je potrebné, aby boli príležitosti pre mladých ľudí zakúsiť zmeny, spoluprácu, kultúrne a občianske aktivity v európskom kontexte dostupné pre všetkých mladých ľudí.

Posilňovať postavenie

03

Posilnenie postavenia mladých ľudí znamená povzbudiť ich k tomu, aby vzali zodpovednosť za svoje životy do vlastných rúk. Práca s mládežou prináša mladým ľuďom jedinečnú výhodu pri prechode do dospelosti, pretože im poskytuje bezpečné prostredie na získanie sebavedomia a učenie sa neformálnym spôsobom.

Zapájaním, spájaním a posilňovaním postavenia všetkých mladých ľudí môže politika v oblasti mládeže prispieť k úspešnému splneniu vízie kontinentu, v rámci ktorej môžu mladí ľudia využiť príležitosti a byť spojení s európskymi hodnotami. Európske ciele v oblasti mládeže predstavujú pre Európu víziu, ktorá umožní mladým ľuďom realizovať ich úplný potenciál. Stanovujú medziodvetvové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazujú na to, ktoré výzvy treba riešiť. 

strategia_ciele mensie

Stratégia EU pre mládež: investovanie a posilnenie postavenia mládeže 2010 – 2018

Dokument bol prijatý 27. novembra 2009 a významne prehodnocuje politiku voči mládeži v rámci Európskej únie. Novo definované ciele mládežníckej politiky Európskej únie sú nasledovné:

  • vytvoriť viac príležitostí pre mládež vo vzdelávaní a zamestnaní;
  • zlepšiť prístup a plnú participáciu mladých ľudí v spoločnosti;
  • podporovať vzájomnú solidaritu medzi spoločnosťou a mladými ľuďmi.

V rámci každého cieľa sa navrhujú dve alebo tri „oblasti činnosti“ s čiastkovými cieľmi na prvé tri roky 2010 – 2012. Každá oblasť obsahuje súbor možných špecifických opatrení, ktoré môžu podniknúť členské štáty a/alebo Komisia. Výzvy a príležitosti týkajúce sa súčasnej mládeže sa budú pravidelne hodnotiť a hierarchizovať každé tri roky s cieľom zabezpečiť flexibilitu a to tak, aby oblasti opatrení odrážali meniace sa potreby nových generácií. Zmeny možno urobiť aj po stanovení pokračovania stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť po roku 2010.

Oblasti činnosti: vzdelávanie, zamestnanie, tvorivosť a podnikavosť, zdravie a šport, participácia, sociálne začlenenie, dobrovoľníctvo, mládež a svet.

Európsky pakt mládeže

Zaoberá sa troma základnými oblasťami:

  • zamestnanosť;
  • vzdelávanie;
  • rodina.

Európsky pakt mládeže bol prijatý Európskou radou. Dáva priestor mladým ľuďom na aktívne zapájanie sa do činnosti v spoločnosti. Patrí k najdôležitejším dokumentom na európskej úrovni. Bol prijatý Európskou Radou. Zdôrazňuje potrebu otvorenej metódy koordinácie.

Jeho cieľom je zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy, mobility, profesijné zaradenie a sociálne zabezpečenie. Zároveň sa snaží zosúladiť profesijnú činnosť s rodinným životom. Vyzýva k spolupráci vnútroštátne, regionálne a miestne mládežnícke organizácie a taktiež Európske fórum mládeže. Ich zapojenie do činností a kooperácia zabezpečuje úspech paktu.

Európsky rámec mládežníckej politiky

V tejto publikácii Rada Európy definuje rozvoj mládežníckej politiky a jej úlohy.

Obsahom sú nové metódy a nástroje pre dosiahnutie cieľov a význam mládežníckej politiky. Pojednáva o rizikách a príležitostiach, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú. Zdôrazňuje dôležitosť mládežníckej participácie.

Na národnej úrovni pomáha pri koncipovaní, formulovaní a realizovaní vlastných mládežníckych politík. Podporuje ich kvalitný a efektívny rozvoj. Udáva základné spoločenské princípy, hodnoty a postoje. Rozvíja koncepcie v politickej, ekonomickej a spoločenskej oblasti.

Snaží sa meniť náhľad na mladých ľudí, nie ako na problém, ale ako na ľudský zdroj.

Publikácia uvádza šesť Európskych konferencií ministrov zodpovedných za mládežnícku agendu. Popisuje ich hlavné zámery, ciele, východiská a záverečné vyhlásenia.

Publikácia okrem iného popisuje vplyvy na mládežnícku politiku, jej podstatu a význam.

Biela kniha o mládeži

Biela kniha je základný dokument Európskej únie, ktorý definuje ciele a smerovanie mládežníckej politiky v Európskych spoločenstvách, ktorý:

  • Navrhuje nový rámec európskej spolupráce v oblasti mládežníckej politiky, ktorý vychádza zo súčasných potrieb mladého človeka a spoločenského systému, v ktorom sa práve nachádza.
  • Definuje hlavné piliere politiky, ktorými sú podpora mládežníckeho dobrovoľníctva, informácie pre mládež, participácia a lepšie poznanie a porozumenie mládeže.

Horizontálnymi cieľovými témami zostávajú: celoživotné vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna integrácia, boj proti rasizmu a xenofóbii a samostatnosť mladého človeka.

Biela kniha definuje aj nové spôsoby riadenia a koordinácie aktivít. Tie spočívajú v spoločnom identifikovaní potrieb, definícii základných ukazovateľov, plánovaní a implementovaní dohodnutých krokov na úrovni členských štátov.

Biela kniha o mládeži (anglická verzia)

Revidovaná charta o participácii mladých ľudí na živote obcí a regiónov

Európska charta Rady Európy o participácii na živote obcí a regiónov udáva základné smery a podporuje mladých ľudí pri aktívnom podieľaní sa na verejnom živote na miestnej a regionálnej úrovni.

Navádza ich, ako získavať vedomosti, skúsenosti a ako využiť svoje práva a možnosti vo verejnom živote, a tým ich vedie k plnoprávnemu občianstvu.

Je súčasťou Rezolúcie 237 Stálej konferencie miestnych samospráv. Udáva svoje princípy a popisuje oblasti, v ktorých by mali byť mladí ľudia zapojení.

Okrem toho, popisuje aj formy mládežníckej participácie.