Zákon 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou

Novela zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou upravuje podporu práce s mládežou (PsM), neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, financovanie práce s mládežou, akreditáciu vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou a dobrovoľnícku službu v rámci práce s mládežou.

Výber zmien v zákone:

  • vznikol legislatívny rámec pre postavenie a fungovanie mládežníckeho parlamentu a pre jeho vzťah so samosprávou
  • zaviedol sa inštitút značky kvality “Moderné centrum mládeže“
  • rozšírili sa kompetencie akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou, ktorá posudzuje žiadosti o akreditácie vzdelávacích programov a hodnotí žiadosti o udelenie značky kvality “Moderné centrum mládeže“ udeľovanej ministrom školstva
  • znížila sa miera spolufinancovania žiadateľov o dotáciu z 20 % na 10 % a možnosť zahrnúť do spolufinancovania aj hodnotu dobrovoľníckej činnosti
  • zaviedla sa povinnosť bezúhonnosti pre osoby pôsobiace v práci s mládežou
  • novela definovala pojmy aktérov v práci s mládežou ako napríklad – pracovník s mládežou (môže ním byť aj dobrovoľník, ktorý má odbornú spôsobilosť na PsM), koordinátor práce s mládežou, lektor v oblasti PsM
  • zadefinovala sa samotná práca s mládežou, neformálne vzdelávanie v oblasti PsM a participácia
  • podporuje sa práca s mládežou na regionálnej a lokálnej úrovni (VÚC a mestá majú povinnosť a obce možnosť vypracovávať koncepčné dokumenty rozvoja práce s mládežou; VÚC majú povinnosť mať koordinátora práce s mládežou; mestá a obce majú možnosť ustanoviť koordinátora práce s mládežou)

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia pre mládež“) zohľadňuje najdôležitejšie výzvy Správy o mládeži 2014 a určuje strategické ciele politiky vo vzťahu k mládeži. Stratégia pre mládež reflektuje potreby mládeže najmä v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, ich participácie, zdravia a zdravého životného štýlu, sociálneho začleňovania a dobrovoľníctva. Zaoberá sa aj globálnymi témami a určuje strategické ciele pre oblasť práce s mládežou a návrhy opatrení na dosiahnutie jednotlivých cieľov. Keďže mládežnícka politika je vecou spolupráce viacerých rezortov, ale aj sektorov, pre tieto účely bola zriadená Medzirezortná pracovná skupina pre mládežnícku politiku, ktorej fungovanie je priamo spojené s implementáciou Stratégie.

Správa o mládeži bola prezentovaná aj v rámci Konferencie o mládeži, ktorá otvorila priestor na bližšie oboznámenie sa so Stratégiou Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 a ktorá popisuje ciele v oblasti mládeže, ktoré treba naplniť do konca roka 2020.

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 je strategickým dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020. Nadväzuje na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 tým, že prispieva k napĺňaniu strategických cieľov pre oblasť práce s mládežou, ako jednej zo základných tematických priorít dokumentu, predovšetkým tematickú oblasť č. 9: „Práca s mládežou“. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 bola vládou SR dňa 23. apríla 2014 schválená uznesením č. 192. Tvorbe koncepcie predchádzalo vytvorenie analýzy práce s mládežou a definovanie základných cieľov a priorít prostredníctvom regionálnych aj národných konzultácií. Do konzultácií boli zapojení zástupcovia rôznych inštitúcií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky zo všetkých regiónov Slovenska. Koncepcia je rozdelená do piatich tematických oblastí, v ktorých je vždy stručne uvedený zjednodušený popis východiskovej situácie, vízia, ku ktorej sa má práca s mládežou do roku 2020 priblížiť a konkrétne ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť v roku 2020. K ním je uvedených viacero možných opatrení. Tento zoznam nie je konečný a v priebehu platnosti koncepcie sa môžu ukázať aj ďalšie efektívne opatrenia, smerujúce k naplneniu pomenovaných cieľov. Ktoré opatrenia sa budú realizovať, v akom termíne a ktoré inštitúcie budú zodpovedné za ich plnenie, bude stanovené prostredníctvom akčných plánov.

Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013

Je to rámcový dokument (koncepcia), ktorá definuje ciele, princípy a prioritné oblasti pôsobnosti štátu, samosprávy a iných subjektov vo vybraných oblastiach života mládeže do roku 2013. Koncepcia pomenúva základné úlohy štruktúr podieľajúcich sa na jej vykonávaní a popisuje kroky, ktoré zabezpečuje, ako aj ich efektívne napĺňanie.

Dokument sa zameriava na oblasti vzdelávanie, zamestnanosť, rodina, bývanie, participácia, informácie a komunikačné technológie, mobilita, životné prostredie, voľný čas, kultúra, zdravie a zdravý životný štýl, mládež čeliaca zložitým životným situáciám a sociálno-patologické javy a ich prevencia. 

Akčné plány pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou

Štátna politika vo vzťahu k mládeži je v Slovenskej republike zabezpečovaná úlohami v akčných plánoch, ktoré napĺňajú príslušné ministerstvá, samosprávne orgány aj mimovládne organizácie a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. Ambíciou plánu je medzirezortný (keďže problematika mládeže sa dotýka rôznych rezortov) a medzisektorový (prepájať aktivity inštitúcií štátu, verejného i podnikateľského sektora) prístup a na jeho príprave sa podieľajú odborníci z rôznych rezortov a inštitúcií. Akčné plány vychádzajú zo strategických a koncepčných dokumentov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike. Má snahu celistvým a zjednocujúcim spôsobom podporovať a zlepšovať život mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup k informáciám, bývanie, zamestnanosť, zdravie a aktívne využívanie voľného času. Z pohľadu neformálneho vzdelávania mládeže je dôležitá podpora účasti mládeže na riadení spoločnosti a výchova k aktívnemu občianstvu a k európskym demokratickým hodnotám. 

K napĺňaniu Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 boli vytvorené dva akčné plány:

a) Akčný plán na roky 2017 – 2018

b) Akčný plán na roky 2019 – 2020 

V predchádzajúcom programovom období boli prijaté tieto akčné plány:

c) Akčný plán politiky mládeže na roky 2012 – 2013 

d)  Akčný plán politiky mládeže na roky 2010 – 2011 

Za implementáciu Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 je zodpovedné MŠVVaŠ SR a vykonáva ju v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenským inštitútom mládeže a príslušnými rezortmi. Monitoring a sledovanie napĺňania koncepcie vykonáva Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže.