Použitie loga MŠVVaŠ SR a loga organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 1. Organizácia, ktorá získala finančnú podporu prostredníctvom dotácie Ministerstva školstva, vedy,
  výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR) „Programy pre mládež 2014 –
  2021“ je povinná požívať logo MŠVVaŠ SR a logo organizácie IUVENTA – Slovenský
  inštitút mládeže (ďalej len „organizácia IUVENTA“) v externej komunikácii, a to najmä:
  a) na webovom sídle organizácie (home page) – logo s odkazom na domovské stránky
  MŠVVaŠ SR a organizácie IUVENTA;
  b) v publikáciách, brožúrkach súvisiacich s projektmi podporenými prostredníctvom
  „Programov pre mládež 2014 – 2021“;
  c) v prípade významnejších a dôležitejších projektov a podujatí (na regionálnej,
  nadregionálnej alebo celoslovenskej úrovni) podporených prostredníctvom „Programov
  pre mládež 2014 – 2021“ (napr. v tlačových správach, v pozvánkach, na letákoch,
  plagátoch, prezentáciách a pod.)
 2. V externej komunikácii sa logo organizácie IUVENTA používa vždy spolu s logom MŠVVaŠ
  SR
 3. Poradie umiestňovania loga MŠVVaŠ SR a loga organizácie IUVENTA je určené nasledovne:
  najprv sa použije logo MŠVVaŠ SR a vpravo vedľa neho sa umiestni logo organizácie
  IUVENTA.
 4. Logo MŠVVaŠ SR a logo organizácie IUVENTA sú rozmermi rovnaké.
 5. Logo MŠVVaŠ SR a logo organizácie IUVENTA umiestni organizácia na dobre viditeľnom
  mieste a v takej veľkosti, aby boli jasne rozoznateľné a čitateľné.
 6. Na pozvánkach, letákoch, plagátoch atď. umiestni organizácia logo MŠVVaŠ SR s logom
  organizácie IUVENTA v dolnej časti určenej pre logá organizátorov a partnerov.
 7. V publikáciách a brožúrach umiestni organizácia logo MŠVVaŠ SR a logo organizácie IUVENTA
  na prednej alebo na zadnej vonkajšej obálke.
 8. Logo IUVENTA je možné použiť aj samostatne v prípade školení, webinárov, kde IUVENTA vystupuje ako partner, prípadne organizátor.
 9. Logá sa využívajú iba v plnom farebnom rozlíšení. V prípade ak by štýl grafiky vyžadoval iné prevedenie, je možné o tejto skutočnosti informovať vedenie IUVENTA a dohodnúť sa na inom farebnom variante loga.
 10. Logo nie je možné oddeliť, rozdeliť, alebo uverejniť iba nejakú jeho časť.
 11. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom používania loga, prosím, kontaktujte nás mailom na iuventa@iuventa.sk