V roku 2015 sa realizujú nasledujúce projekty a úlohy súvisiace s rozvojom a hodnotením politiky voči mládeži:

1)    Správa o napĺňaní Stratégie EÚ pre mládež v rokoch 2013 – 2015 v Slovenskej republike.

2)    Príprava Koncepcie práce s mládežou 2015 – 2021

3)    Podpora štruktúrovaného dialógu a konzultácií s mládežou

4)    Koordinácia Medzirezortnej pracovnej skupiny pre politiku voči mládeži.

5)    Príprava Predsedníctva SR v Rade Európskej únie v oblasti mládeže.

“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

Youth Wiki je on-line encyklopédia národných mládežníckych politík, ktorá je jednou z najnovších iniciatív Európskej komisie. Jej hlavným cieľom je podpora Európskej spolupráce v oblasti mládeže postavenej na dôkazoch. 

Správa o napĺňaní Stratégie EÚ pre mládež v rokoch 2013 – 2015 v Slovenskej republike

Cieľom dokumentu je analýza výsledkov ako sa Stratégia EÚ pre mládež na roky 2010-2018 dostávala do praxe prostredníctvom rôznych opatrení a iniciatív pre mládež.

Príprava Koncepcie práce s mládežou 2015 – 2021

V tejto časti stránky sa nachádzajú dokumenty a aktuálne výstupy z procesu tvorby dokumentu Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021.

Podpora štruktúrovaného dialógu a konzultácií s mládežou

„ Politika voči mládeži musí byť postavená na skutočných potrebách a požiadavkách mladých ľudí.“ Toto je základná myšlienka politiky Európskej únie voči mládeži, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú konzultácie dohodnutých tém a príprava opatrení tzv. štruktúrovaný dialóg.

Koordinácia Medzirezortnej pracovnej skupiny pre politiku voči mládeži

Medzirezortná pracovná skupina je zodpovedná za koordináciu opatrení jednotlivých ministerstiev, samospráv a organizácií tretieho sektora v oblasti politiky vo vzťahu k mládeži s cieľom dosiahnuť efektivitu a synergiu.

Fungovanie Medzirezortnej pracovnej skupiny vyplýva z dokumentu Stratégia SR pre mládež na roky 2014-2020.

Príprava Predsedníctva SR v Rade Európskej únie v oblasti mládeže

V druhej polovici roku 2016 bude Slovenská republika predsedať Rade Európskej únie. V praxi to znamená, že aj my ako členská krajina EÚ budeme môcť prispieť k rozvoju niektorých tém v oblasti mládeže. Prípravné stretnutia s ďalšími krajinami Predsedníckeho Tria (Holandsko, Slovensko a Malta) prebiehajú od jesene 2014.