NovinkyPráca s mládežou

Mládežnícke parlamenty na Slovensku: výsledky prieskumu v obciach a mestách

Slovensko má takmer 3000 miest a obcí, ale pôsobí v nich len približne 30 mládežníckych parlamentov, ktoré aktívne spolupracujú so samosprávou. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v predchádzajúcich mesiacoch. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 600 miest a obcí z celého Slovenska.

Ďalších 38 obcí a miest zapojených do prieskumu uvažuje o založení mládežníckeho parlamentu a viac ako 200 respondentov by potrebovalo viac informácií, aby sa vedelo rozhodnúť, aký je najlepší spôsob zapojenia mladých ľudí do verejného života v ich samospráve.

Za hlavné problémy pri zapájaní mládeže do verejného života alebo rozhodovania považujú oslovené mestá a obce nedostatok financií a personálnych kapacít, ale aj slabý záujem zo strany mladých ľudí.

Podpora mládeže neznamená vždy podporu participácie

V mnohých mestách a obciach vedenie samosprávy podporuje mládež a mládežnícke organizácie ich zapojením do dobrovoľníckych aktivít, organizovaním kultúrnych a športových aktivít alebo priamou podporou existujúcich mládežníckych občianskych združení. Túto podporu považujú za dostatočnú a nemajú záujem o zriadenie mládežníckeho parlamentu alebo obdobného zastupiteľského orgánu mladých ľudí.

Pritom podpora mládeže a podpora aktívnej participácie nie sú úplne totožné. Kľúčové je zapojenie mladých ľudí do rozhodovania.

Z ďalších prieskumov vyplýva*1, že sa mladí ľudia necítia byť vypočutí, domnievajú sa, že nie sú zapojení do rozhodovania a nemôžu nič ovplyvniť. 

Prieskum medzi študentmi stredných škôl ukazuje, že až 80% z nich je presvedčených, že dospelí ich nepovažujú za zrelých na rozhodovanie. Polovica respondentov uviedla, že vedia o rozhodnutiach, ktoré sa dejú na úrovni ich lokálnej komunity, ale nikto sa nepýtal na ich názor*2

Sami sa však zrelými na rozhodovanie cítia a deväť z desiatich stredoškolákov si myslí, že by mala spoločnosť viac počúvať mladých ľudí*2.

Mládežnícky parlament dáva možnosť vyjadriť sa a podieľať na rozhodovaní

Fungujúci mládežnícky parlament, ktorý je skutočne zapojený do štruktúr obce alebo mesta dáva mladým ľuďom možnosť vyjadriť sa a spolurozhodovať o dôležitých otázkach, týkajúcich sa života mládeže.

Aktívna participácia je cesta k upevňovaniu vzťahu mladých ľudí k miestu, kde žijú a budovaniu dôvery medzi samosprávou a jej obyvateľmi. Mladým ľuďom pomáha zvyšovať občianske kompetencie, získavať ďalšie zručnosti, skúsenosti a sociálne kontakty, ktoré vedia využiť v ďalšom živote.

Slovami jedného z členov mládežníckeho parlamentu “Čím viac nás dospelí ľudia počúvajú, tým lepšími občanmi sa stávame. Aj keď často neuspejeme, vidíme, že nás vedenie mesta rešpektuje a to je pre nás dôležité.”

Benefity pre obce a mestá sú, okrem iného, lepšie porozumenie mládeži, možnosť zlepšiť svoje služby a zisk cennej pomoci a podpory pri ďalších aktivitách v samospráve.

Podpora participácie v samospráve zo strany IUVENTY

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže považuje participáciu za jednu zo svojich priorít a pravidelne organizuje podporné aktivity pre mestá a obce. Patria medzi ne viacdňové pobytové vzdelávania, workshopy alebo webináre, na ktorých sa účastníci naučia, ako vypracovať analýzu potrieb mladých ľudí v samospráve, založiť mládežnícky parlament alebo získať prostriedky, ktoré môžu využiť pre rozbehnutie participácie mladých ľudí.

V prípade vášho záujmu môžete kontaktovať regionálneho koordinátora vo vašom kraji (https://www.iuventa.sk/kontakty/odbor-podpory-prace-s-mladezou/).

* 1
“Čo si myslia mladí? Analýza dotazníkového prieskumu medzi stredoškolákmi”, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2021
https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/07/Co-si-myslia-mladi_analyza-gjinxe.pdf 
* 2
“Táto krajina nie je pre mladých”, Prieskum Rady mládeže Slovenska, 2017 https://mladez.sk/2017/09/27/prieskum-rady-mladeze-slovenska-tato-krajina-nie-je-pre-mladych/ 

Mládežnícky parlament
Mládežnícky parlament
Mládežnícky parlament
Mládežnícky parlament
Mládežnícky parlament
Mládežnícky parlament
Súvisiace články
NovinkyPráca s mládežou

Národný inštitút vzdelávania a mládeže spustil kampaň zameranú na zviditeľnenie organizácií pracujúcich s mládežou

2 min. čítania
Kampaň je jednou z aktivít v rámci projektu Európsky rok mládeže.  Národný inštitút vzdelávania a mládeže v súlade s cieľmi Európskeho roku mládeže pripravil kampaň zameranú na…
NovinkyPráca s mládežou

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a Bábkarská Bystrica 2022

3 min. čítania
23. ročník Bábkarskej Bystrice Divadlo na každý deň! V znamení európskeho bábkového divadla a kreatívneho vzdelávania! Bábkarská Bystrica, medzinárodný festival súčasného bábkového divadla v Banskej…
NovinkyPráca s mládežou

Sieťovacie podujatie pre pracovníkov s mládežou v Rimavskej Sobote

1 min. čítania
V utorok, 20. septembra 2022, realizovali naši kolegovia: Balázs Kantár, regionálny koordinátor pre mládež na južnom Slovensku a Roland Maťaš, odborný referent pre mládežnícku…