Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 54. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť:

Celoštátne kolo projektovej časti Biologickej olympiády, kat. A, B a C sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo dištančnou formou. 

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali: kat. A – Arianna Anna Potočárová, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca, kat. B – Jakub Jarabica, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca a kat. C – Jakub Tesár, Základná škola sv. Jozefa, Hlohovec.    

Celoštátne kolo 54. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť:
Celoštátne kolo teoreticko-praktickej časti Biologickej olympiády, kat. A a B sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutočnilo.        

Celoštátne kolo 54. ročníka Biologickej olympiády, kat. E:
Celoštátne kolo Biologickej olympiády kat. E sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutočnilo

Medzinárodné kolá

Medzinárodná biologická olympiáda (medzinárodný výstup teoreticko-praktickej časti), 3. – 11. 7. 2020, Nagasaki, Japonsko:

Podrobnejšie informácie o Medzinárodnej geografickej olympiáde nájdete na https://ibo2020.org.

Olympiáda GENIUS (medzinárodný výstup projektovej časti), 15. – 20. 6. 2020, Rochester, USA:Podrobnejšie informácie o Olympiáde GENIUS nájdete na https://geniusolympiad.org.

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

 • kategória C – úlohymaďarská verziariešeniamaďarská verzia
 • kategória D – úlohy, maďarská verzia, riešenia, maďarská verzia
 • kategória E – botanika – úlohy, riešenia, zoológia – úlohy, riešenia, geológia – úlohy, riešenia
 • kategória F – úlohy, riešenia (starší žiaci), úlohy, riešenia (mladší žiaci)

Krajské kolo

 • kategória A – teoretické úlohy, laboratórna úloha 1, laboratórna úloha 2, riešenia a pokyny
 • kategória B – teoretické úlohy, laboratórna úloha 1, laboratórna úloha 2, riešenia a pokyny
 • kategória C – úlohy, maďarská verzia, riešenia
 • kategória E – botanika – úlohy, riešenia, zoológia – úlohy, riešenia, geológia – úlohy, riešenia

Celoštátne kolo

 • kategória A – teoretické úlohy, laboratórna úloha 1, laboratórna úloha 2, riešenia a pokyny
 • kategória B – teoretické úlohy, laboratórna úloha 1, laboratórna úloha 2, riešenia a pokyny 
 • kategória E – botanika – úlohy, riešenia, zoológia – úlohy, riešenia, geológia – úlohy, riešenia

Sústredenia pred MPOPS

1. sústredenie pred IBO, 3. – 9. 5. 2020, Bratislava
2. sústredenie pred IBO, 7. – 12. 6. 2020, Bratislava
Sústredenie pred GENIUS Olympiad, máj 2020, Bratislava (termín sústredenia SK BiO nestanovila)

Zasadnutie SK BiO

Dňa 6. 11. 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Biologickej olympiády. Prinášame vám výber z najdôležitejších uznesení.

 • M. Slaninová informovala o priebehu jubilejného 30. ročníka Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO), ktorá sa uskutočnila v dňoch 14. – 21. 7. 2019 v Segedíne (Maďarsko). Súťažiaci J. Kmotorka, Gymnázium, Ul. 17. novembra 16, Topoľčany a A. Ištoková, Gymnázium V. Mihálika, Sereď získali bronzové medaile. Súťažiaca A. Mižíková, Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice získala čestné uznanie. IBO 2018 sa zúčastnilo 285 súťažiacich zo 78 krajín.
 • M. Adamcová zhodnotila priebeh 9. ročníka GENIUS Olympiad, ktorá je medzinárodným výstupom projektovej časti BiO. Uskutočnila sa v dňoch 17. – 22. 7. 2019 v Oswegu (USA). Naši súťažiaci S. Botlová, Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina a M. Mišík, Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava získali strieborné medaile. Do GENIUS Olympiad sa zapojilo 1289 projektov z 80 krajín.
 • Celoštátne kolá BiO kat. A, B a C sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnia v Bratislave a kat. E v Ružomberku.
 • SK BiO berie na vedomie miesta konaní medzinárodných súťaží: IBO – Nagasaki (Japonsko), GENIUS Olympiad – Oswego (USA) a EUSO – Hradec Králové (Česká republika).
 • R. Lehotský informoval o doplnkoch Metodicko-organizačných pokynov BiO pre kat. E: aktualizácia školských rokov pri jednotlivých témach, stanovenie hranice úspešnosti, aktualizácia kontaktov na vedúceho AK BiO E, stanovenie poradia súťažiacich v prípade rovnosti bodov a vypustenie možnosti organizovať krajské kolo BiO kat. E viac dní. V. Hutár informoval o postupnej aktualizácii metodických listov a zoznamov živočíchov a rastlín BiO kat. E. 
 • Spôsob odpočítavania bodov bude jednotný a uvedený v riešeniach súťažných testov pre kat. C, D a E tak, aby nevznikali mínusové body.
 • Od školského roku 2020/2021 je potrebné v BiO kat. E, odbornosť geológia, zredukovať požadované položky pri určovaní minerálov, hornín a skamenelín.
 • Pripraviť podklad k usmerneniu na prípravu písomných prác BiO pre kat. A a B.
 • Zosúladiť v Termínovníku POPS termíny školského a okresného kola BiO kat. F s Metodicko-organizačnými pokynmi BiO pre kat. F.

RNDr. Roman Lehotský

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu boli v školskom roku 2019/2020 zrušené v Biologickej olympiáde okresné kolá kat. D, E a F, krajské kolá kat. A, B, C (len teoreticko-praktická časť) a E a celoštátne kolo kat. A a B (len teoreticko-praktická časť).    

Celoštátne kolo projektovej časti Biologickej olympiády, kat. A, B a C sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční dištančnou formou.