Tlačivo pre dištančnú formu projektovej časti, kat. A, B:

 Tlačivá pre školské kolo kat. C, D, E a F:

Tlačivá pre školské kolo kat. A a B:

Tlačivá pre okresné kolo kat. C, D, E a F:

Tlačivá pre krajské kolo kat. A, B, C, D, E:

Uvedené tlačivá sú univerzálne pre ľubovoľný ročník Dejepisnej olympiády. Príslušný súbor si stiahnite do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou, následne zmeňte na čierne písmo a súbor si uložte. Výsledkové listiny obsahujú v jednom súbore viac listov, označených farebnými záložkami na dolnom okraji. Do listiny sa vypĺňajú len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení celej výsledkovej listiny je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje/zoradiť, aby zodpovedali skutočnému poradiu súťažiacich. Termíny na odoslanie vyplnených tlačív nájdete v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník Dejepisnej olympiády. 

Tlačivo žiadosti: 

V žiadosti vyplňte položky označené červenou farbou, následne zmeňte na čierne písmo a vložte v počítači do hlavičkového papiera školy. Žiadosť musí byť podpísaná riaditeľom školy a opečiatkovaná.