EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD 2011Česká Republika, Hradec Králové, Pardubice, 10. 4. – 16. 4. 2011
V dňoch 10. 4 – 16. 4. 2011 sa uskutočnila v Českej Republike (v Hradci Králové a v Pardubiciach), súťaž 9. ročníka EUSO 2011 (European Union Science Olympiad). 
Súťaž sa organizuje pre študentov vo veku do 16 rokov a je zameraná na prírodné vedy – fyzika,chémia, biológia. Súťažné úlohy sú komplexne zamerané na uvedené oblasti a majú prevažne experimentálny charakter.

Súťaže sa zúčastnila v zmysle štatútu delegácia, ktorú predstavovali:RNDr. Ľubomír Mucha – FEI TU Košice – fyzika RNDr. Anton Sirota, PhD. – FChPT STU Bratislava – chémia RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. – PrF UK Bratislava – biológia

Družstvo AHricová Nina (Bio) – Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica (nar. 1994) Gál Andrej (Chem) – Gymnázium A. Vrábla, Levice (nar. 1994) Šafin Jakub (Fyz) – Gymnázium P. Horova, Michalovce (nar. 1994)

Družstvo BSarker Martin (Bio) – Gymnázium Nitra, ul. Párovská (nar. 1994) Vlček Andrej (Chem) – Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš (nar. 1994) Turzák Patrik (Fyz) – Gymnázium Košice, ul. Poštová (nar. 1995)Výber účastníkov sa uskutočnil na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach 
(FO, ChO, BiO) a s nimi súvisiacich sústredeniach a letných školách. Špeciálnu prípravu absolvovali účastníci 
v minimálnej miere (1 dňové sústredenie so zameraním na fyziku, chémiu a biológiu podľa usmernenia organizátorov).  
Z výsledkov práce družstiev bolo zrejmé, že zloženie bolo vyvážené a že členovia družstiev patria k špičke talentov 
 v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch na Slovensku.

Súťaž sa uskutočnila v dvoch súťažných dňoch v ktorých súťažné družstvá riešili dve

komplexné úlohy.
1. súťažný deň

Úloha sa vzťahovala na vyšetrovanie vlastností piva 

A (biológia) pozorovanie fermentácie – balónový experiment na dôkaz produkcie CO2, 
   mikroskopovanie kvasiniek

B (chémia) Jodometrické stanovenie redukujúcich cukrov

C (fyzika) meranie hustoty a stupňa piva, kvantitatívny odhad látkového množstva CO2 
   vzniknutého pri kvasení


2. súťažný deň

Úloha bola zameraná na vyšetrovanie šošoviek 

A (fyzika) štúdium hrubej šošovky z vody, optická lavica, kontaktné šošovky

B (chémia) stanovenie zvyškového formaldehydu

C (biológia) oči a videnie
Študenti preukázali mimoriadnu zručnosť, získanú najmä prípravou na predmetové olympiády a svojimi vedomosťami patrili medzi najlepších študentov, čo sa aj prejavilo na celkovom umiestnení. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že tematický zámer úlohy bol zaujímavý, rovnomerne rozdelený medzi jednotlivé predmety (biológia, chémia, fyzika). Úlohy boli predstavené v anglickom jazyku. Po odsúhlasení úloh zúčastnenými delegáciami preložili vedúci delegácie texty úloh do slovenského jazyka.  Plné znenie úloh je k dispozícii v slovenčine na http://fpv.uniza.sk/fo/euso/ (EUSO), ďalšie informácie na oficiálnej stránke www.euso.dcu.ie , resp. http://euso2011.uhk.cz/.

Súťaže EUSO 2011 sa zúčastnilo 20 krajín (40 súťažných družstiev) a jeden pozorovateľ (Taliansko).Veľmi dobrý výsledok slovenských reprezentantov je známkou tradične vysokej kvality práce s nadanými študentmi v rámci mimoškolského vzdelávania, najmä v rámci predmetových olympiád.EUSO je príklad aktivity, ktorá smeruje k zvyšovaniu záujmu mladej generácie o prírodné vedy a následne o techniku a ktorá sa usiluje o vytváranie mostov medzi vedou a spoločnosťou, čo je jedným z ťažísk stratégie popularizácie vedy. Odporúčame Ministerstvu školstva SR túto súťaž naďalej podporovať a propagovať.Počas súťaže sa uskutočnilo aj zasadnutie Governing body EUSO, na ktorom sa zvolili dvaja viceprezidenti (Eckhard Lucius, Nemecko a Juan Antonio Rodriguez Renuncio, Španielsko) a taktiež sa rozhodlo o organizátoroch nasledujúcich ročníkov EUSO.